ฐานข้อมูล Leprosy Online,Realtime

สสจ.บุรีรัมย์

สถานที่ ห้องประชุมใหญ่ สสจ.บุรีรัมย์ วัน เวลา จันทร์ 29 มิถุนายน 2552 เวลา 0900-1500

เรื่อง: อบรมการใช้ ฐานข้อมูล Leprosy Online,Realtime

ผู้เข้ารับการอบรม: สสจ.บุรีรัมย์ สสจ.สุรินทร์ รพ.ต่างๆใน สองจังหวัด

|||||

|||||

||สคร.5

30 มิถุนายน 2552

  • Upgrede ระบบข้อมูล UCHA version ล่าสุด
  • สร้าง วิกิ สคร.5
  • ทดสอบระบบ conference ทางไกล แบบพอเพียง พอสมควร
  • ตรวจสอบระบบ 12 แฟ้มข้อมูล เขต 5
  • ตรวจเยี่ยม ศูนย์ส่าธิตบริการด้านวัณโรค ศึกษาระบบข้อมูลผู้ป่วย

|||||||||

||| ||TB database, Maharat Hospital, Korat

  • แวะเยี่ยม รพ.มหาราช โคราช ของคุณนงลักษณ์
  • ดูการสาธิตโปรแกรมฐานข้อมูล Tuberculosis Online ของ อจ.ธวัชชัย
  • สาธิต ระบบข้อมูล UCHA หาความเป้นไปได้กับการนำมาใช้ในงานนี้

||

1-ucha/0_news/520629-ssj-burirum.txt · Last modified: 2009/07/08 11:23 by admin
Back to top
chimeric.de = chi`s home Creative Commons License Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0