รพ.ประสาทเชียงใหม่ กับ UCHA

521124

สถาบันโรคทรวงอก ยินดีต้อนรับ คณะทำงานจาก รพ.ประสาทเชียงใหม่ และ สำนักการแพทย์ กทม.

ความเป็นมา

เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการเข้ารับการประเมินคุณภาพของโรงพยาบาลเชียงใหม่

วัตถุประสงค์

1.ศึกษาระบบข้อมูล UCHA เพื่อหาความรู้ ประสบการณ์ มาใช้ในการพัฒนาระบบข้อมูลของโรงพยาบาล

2.สามารถนำระบบข้อมูล UCHA ที่ได้รับมาพัฒนาและปรับใช้ในหน่วยงานต่างๆของโรงพยาบาลได้

1-ucha/0_news/521124-chiangmai.txt · Last modified: 2009/11/25 09:01 by admin
Back to top
chimeric.de = chi`s home Creative Commons License Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0