ระบบข้อมูล UCHA ใน รพ.ราชวิถี

ความเป็นมา

ท่านรอง ผอ. เบญจวรรณ ได้รู้จักระบบ UCHA โดยบังเอิญ เห็นว่าน่าจะมีประโยชน์กับหน่วยงาน

เริ่มต้นด้วย (510xxx)

  1. การบรรยายแนะนำให้รู้จัก ระบบข้อมูลแบบ UCHA
  2. การสร้างงาน

คุณ 1 aICU, คุณ 2 bICU, คุณ 3 cICU และ คุณ 4 dICU

บันทึกการทำงาน

510xxx - 0900-1030 Introduction to UCHA
       - 1030-1200 ฝึกการใช้โปรแกรม ด้วยสองคลิ๊ก ออกแบบข้อมูลสำหรับสถาบัน
51xxxx - HRD HRM, Retina, ResidentTraining, Doongan
51xxxx - ICU, Urology, 
51xxxx - Social Work, Chang, 
51xxxx - NeuroSurgery, Prachoom

การสร้างความรู้จากงานประจำ ด้วยระบบUCHA (รพ.ราชวิถี)

- Retina อ.ไพศาล0891818948
- ประชุม อบรม เป็นวิทยากร สัมนา ออกหน่วย ดูงาน เป็นกรรมการ คุณเกษมสันต์0814092020
- Resident Training คุณ ชลิดา0866276662
- มาดูงาน คุณ ชลิดา0866276662
- icu raj คุณ ลัดดา0818245552
- Socialwork Raj-(มีลิ้นชัก) คุณ วันทนีย์0866564050
- ยูโร ศัลย์-Report1-Report2- คุณวรรณา0813337776
- งานช่าง คุณ จรูญ0839931601
- การใช้ห้องประชุม คุณ สุภาภรณ์0892231785
- Neuro Surgery คุณ จุฑาทิพย์0818877294
- ราชวิถีสนทนา(Uc Rajvithi) tw
- ศึกษาเรื่อง ระบบข้อมูลแบบ UCHA tw
1-ucha/2_rajvithi/1_history.txt · Last modified: 2009/07/19 07:35 by admin
Back to top
chimeric.de = chi`s home Creative Commons License Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0