บันทึกการประชุม Ucha ประจำวันที่ 12/12/51

วาระที่ 1 แนะนำระบบ wiki

 1. ได้มีการแนะนำระบบ wiki (ใหม่) ให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุม เพื่อนำมาใช้ในการ ติดต่อ ประสาน และ สอบถามข้อมูลต่าง ๆ ในระบบ UCHA
 2. ได้อธิบายถึงประโยชน์ของระบบ wiki และ วิธีการใช้งาน
 3. แจกเอกสารการใช้ wiki เป็นภาษาไทย

วาระที่ 2 ติดตามงาน

 1. งาน ประชุม อบรม –> ผู้ที่เกียวข้องติดราชการ ไม่ได้เข้าร่วมการประชุม
 2. งาน ยูโร ศัลย์ –> มีการเพิ่มเติมข้อมูล มีการนำไปใช้ ไม่พบปัญหา แนะนำให้งานอื่นเห็นประโยชน์
 3. งาน ช่าง –> ผู้ที่เกียวข้องติดราชการ ไม่เข้าร่วมการประชุม
 4. งาน Resident training –> ใช้งานได้ดี ไม่มีปัญหา
 5. งาน Ratina –> มีการเพิ่มเติมข้อมูล ไม่พบปัญหา ใช้งานได้ดี มีการนำไปใช้ประโยชน์ในงานประจำแล้วบ่อยๆ ผู้ใชัระบบเข้าใจวิธีการใช้ดี
 6. งาน Neuro Surgery –> มีปัญหา คือ เข้าระบบไม่ได้จึงไม่ได้เพิ่มเติมข้อมูลในระบบ UCHA แนะนำวิธีการเข้าระบบให้อีกครั้ง เนื่องจากข้อมูล เอกเซล ที่ทำมาให้มีโครงสร้างไม่ตรงกับของที่ออกแบบใหม่ จึงจำเป็นต้อง คีย์ข้อมูลเข้าไปใหม่ การแปลงทำได้ยากมาก (ต้องเขียนโปรแกรมใหม่ เฉพาะงานนี้ ใช้เวลาเขียน ทดสอบ ไม่น้อยกว่า 2สัปดาห์)
 7. งาน ICU raj –> มีการเพิ่มเติมข้อมูลบ้างเล็กน้อย กำลังทำรายละเอียดโ่ครงสร้างของข้อมูล เก็บไวู้่ใน วิกิ (ดูรายละเอียด)
 8. งาน มาดูงาน –> ระบบทำเสร็จแล้ว ให้เจ้าของงานนำไปใช้ได้เลย
 9. งาน การใช้ห้องประชุม –> ผู้ที่เกียวข้องติดราชการ ไม่เข้าร่วมการประชุม
 10. งานสวัสดิการสังคม –> ได้ดำเนินการนำข้อมูลเข้าระบบ UCHA โดยนำข้อมูลจาก Excle มาปรับให้clean(หลายรอบ) โอนข้อมูลเข้า Access แล้ว export ออกทาง odbc ไปที่ mysql databseserver สร้างโปรแกรมเชื่อมเข้าระบบ UCHA มีปัญหาเรื่องอักษรภาษาไทย หลายรอบ และ ยังทำไม่สำเร็จ ไปทำต่อที่บ้าน ตรวจ แก้ไข จนใช้งานได้ตอนสองทุ่ม
1-ucha/2_rajvithi/5_prachoom511212.txt · Last modified: 2008/12/13 19:45 (external edit)
Back to top
chimeric.de = chi`s home Creative Commons License Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0