UCHA รพ.เลิดสิน

ความเป็นมา ของ UCHA เลิดสิน

จากการที่กรมการแพทย์ โดยสำนักพัฒนาวิชาการแพทย์ จัดมหกรรมการจัดการความรู้ที่โรงพยาบาลราชวิถี เมื่อวันที่ 7-8 สิงหาคม 2551 และ ได้เชิญที่ปรึกษากรมการแพทย์ นายแพทย์ทวีทอง กออนันตกูล มาบรรยายเรื่อง การจัดการความรู้ด้วยระบบข้อมูลแบบ UCHA หลังจากได้ฟังการบรรยายแล้ว ทีมที่เข้าร่วมมหกรรมการจัดการความรู้มีความคิดเห็นตรงกันว่า น่าจะเชิญอาจารย์ทวีทอง มาบรรยายเรื่อง การจัดการความรู้ระบบรายงานข้อมูลด้วยโปรแกรม UCHA ในการประชุมวิชาการของโรงพยาบาลเลิดสิน ดังนั้นทีมจึงได้นำแนวคิดมาประสานงานกับคณะกรรมการจัดประชุมวิชาการ และ คณะกรรมการมีมติเห็นชอบด้วย และ ให้เรียนเชิญอาจารย์มาบรรยาย เรื่อง การจัดการความรู้ระบบรายงานข้อมูลด้วยโปรแกรม UCHA (มติวันที่ 11 กันยายน 2551) รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจวิชาการ และ ผู้บริหารหลายท่าน ที่เข้าร่วมฟังการบรรยายในวันั้น ได้เห็นว่าระบบข้อมูลแบบUCHA และ โปรแกรมUCHAของสำนักงานที่ปรึกษา กรมการแพทย์ สามารถตอบคำถามที่เราอยากรู้ได้ไม่ยาก เพราะใช้วิธีคลิ๊กอย่างเดียว มีลูกเล่นที่สนุก ตรงกับความประสงค์ของ User ที่ต้องการระบบการรายงานที่สามารถจัดการในเบื้องต้นได้ด้วยตนเองโดยไม่ยุ่งยาก และ ตอบสิ่งที่เราต้องการได้มากมาย นี่คือจุดเริ่มต้นที่จุดประกายความคิดที่เห็นร่วมกันว่าโรงพยาบาลเลิดสินน่าจะมีการจัดการระบบรายงานข้อมูลด้วยระบบข้อมูลแบบ UCHA ด้วยโปรแกรม UCHA ของสำนักงานที่ปรึกษา เนื่องจากขณะนี้ระบบการรายงานข้อมูลของโรงพยาบาลยังต้องอาศัยให้ศูนย์คอมฯ เป็นผู้ดำเนินการให้ และต้องใช้เวลาหลายวัน

วันที่ 16 ตุลาคม 2551 โรงพยาบาลเริ่มดำเนินโครงการพัฒนาระบบรายงานข้อมูลด้วยโปรแกรม UCHA โดยเชิญอาจารย์มาบรรยาย และ จัดทำ Workshop ซึ่งการประชุมครั้งนี้มีผู้ให้ความสนใจเป็นอย่างมากจนต้องเสริมที่นั่ง และ ท่านผู้อำนวยการ(นพ.ประวิตร) ท่านรองผู้อำนวยการ(อจ.ธวัช) ให้เกียรติเข้าร่วมรับฟัง รวมทั้งได้เชิญหัวหน้ากลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าร่วมประชุมด้วย เพื่อจะได้ร่วมกันพัฒนาระบบการรายงานข้อมูลให้เป็นแนวทางเดียวกัน และ สามารถเชื่อมโยงกันได้โดยใช้ข้อมูลที่มีอยู่ในระบบของโรงพยาบาลให้เกิดประโยชน์ เพื่อลดการทำงานซ้ำซ้อน ผลการประชุมครั้งนี้ได้ข้อสรุป ดังนี้ คือ

1. ศูนย์คอมฯ จะรับหน้าที่การสกัดข้อมูลที่ต้องการจากระบบของ SSB มาไว้ที่ Server อีกตัวหนึ่ง โดยจะมีการ Update ข้อมูลอย่างต่อเนื่อง โดยมอบหมายให้ คุณกฤษณ์สุรีย์ และคุณจุมพลเป็นผู้ดำเนินการ

2. สรรหาหน่วยงานนำร่องที่จะทดลองใช้ระบบ มีหน่วยงานที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการคือ กลุ่มงานบริการผู้ป่วยใน กลุ่มงานบริการผู้ป่วยนอก งานสังคมสงเคราะห์ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล และมอบการบ้านให้หน่วยงานนำร่องจัดทำ Definition ของตัวชี้วัดที่จะใช้รายงาน รวมทั้งสร้าง Format การรายงานมาด้วย

3. เชิญท่านอาจารย์ หรือ ผู้เชี่ยวชาญ ระบบข้อมูล UCHA มาแนะนำ สร้างงาน ติดตามผลงาน แก้ปัญหาข้อติดขัด แนะนำการใช้งานที่ซับซ้อนยิ่งขึ้น ตลอดจนพัฒนางานใให้เป็นแม่แบบให้กับ สถาบัน และ โรงพยาบาลอื่นได้นำไปใช้ ทุกวันพฤหัสที่ 2 ของเดือน จนกระทั่งสามารถพัฒนางานได้ด้วยตนเอง (เนื่องจากในวันพฤหัสที่ 1 ของเดือน อจ.ไปทำงานนี้ให้กับ รพ.ราชวิถี และ พฤหัสที่ 3 ของเดือน ไปทำให้กับ รพ.นพรัตน์ราชธานี)เริ่มต้นการสร้างระบบข้อมูล

วันที่ 16 ตุลาคม 2551 เริ่มต้นการสร้างระบบส้รางความรู้ มีการบรรยาย แนะนำระบบ สาธิตการนำไปใช้ประโยชน์ในงานต่างๆ (9.00-12.00 น.)

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2551 จัดทำ Workshop ครั้งที่ 2 เต็มวัน ครึ่งวันเช้าบรรยายอีกครั้ง เพื่อให้ผู้ที่ยังไม่ได้รับฟังในคราวแรกได้ฟัง และ ให้ผู้ทีรับฟังในคราวแรกแล้วได้ทดลองใช้อีกครั้งหนึ่ง ในวันนี้มีการออกแบบสร้างระบบข้อมูลเสร็จหลายงาน เพื่อนำกลับไปสร้างฐานข้อมูลให้สามารถใช้ได้ใน 1 สัปดาห์ เพื่อให้สามารถใช้เป็นบทเรียนในการสอนคราวต่อไป และ เริ่มสอนให้หน่วยงานนำข้อมูลมาลงในโปรแกรม แนะนำวิธีการแก้ไขข้อมูล การดูแลข้อมูลในเบื้องต้น (click อ่านหัวข้องานที่สร้างขึ้น)

วันที่ 18 ธันวาคม 2551 จัดทำ Workshop ครั้งที่ 3 พบว่าใน 1 เดือนที่ผ่านมา หน่วยงานต่างๆ ลงข้อมูลในโปรแกรมที่สรา้งเสร็จแล้วได้น้อย พบปัญหาคือไม่สามารถลงข้อมูลได้ที่หน่วยงาน ต้องนำข้อมูลมาลงที่ห้องสอนแสดง(ศูนย์คอมพิวเอตร์) เนื่องจากไม่มีการเชื่อมต่อระบบ Internet ที่หน่วยงาน ตลอดจนช่วงเดือนนี้มีภาระกิจ กิจกรรมอื่นค่อนข้างมาก (อ่านรายละเอียดการประชุมได้ที่ (click อ่านรายงานการประชุม 511212) (click อ่านรายงานการประชุม 520119)บันทึกการทำงาน

510016 - 0900-1030 Introduction to UCHA
    - 1030-1200 ฝึกการใช้โปรแกรม ด้วยสองคลิ๊ก ออกแบบข้อมูลสำหรับสถาบัน
511113 - Workshop ครั้งที่ 2 เต็มวัน สำหรับผู้ที่ไม่ได้เข้าฟังในครั้งแรก
    - สร้างงาน ICU, Ortho, HRD 
511218 - ตอบคำถาม แก้ปัญหา แนะนำวิธีจัดการข้อมูล
    - สร้างงาน ObGyn, Koocheep, 
520xxx - ตอบคำถาม แก้ปัญหา แนะนำวิธีจัดการข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล
    - สร้างงาน Socialwork, PT,  
520xxx - ตอบคำถาม แก้ปัญหา แนะนำวิธีจัดการข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล
    - สร้างงาน Pediatrics, Dialysis,  

งานที่ใช้ระบบ UCHA

- ObGyn Lerdsin - (มีลิ้นชัก) ดร.นวลพรรณ 0896935636
- ICU Lerdsin1 - [มีลิ้นชัก] คุณ ศิริมา 0898234488
- ICU Lerdsin5 - [มีลิ้นชัก] คุณ ศิริมา 0898234488
- Ortho Lerdsin - [มีลิ้นชัก] คุณ สุขใจ๐๘๙
- Pediatrics Lerdsin-[มีลิ้นชัก] คุณ เนาวรัตน์0894364789
- Neonate Lerdsin-[มีลิ้นชัก] คุณ ชวไล0816974141
- กู้ชีพ เลิดสิน-[มีลิ้นชัก] คุณ นิตยา0894854499
- Dialysis Lerdsin-[มีลิ้นชัก] คุณ0891xx64xx
- Socialwork Lerdsin-[มีลิ้นชัก] คุณ นุชนารท0817315764
- HRD Lerdsin-[มีลิ้นชัก] คุณ จินตนา0891776457
- เลิดสินสนทนา(UcLerdsin) tw
1-ucha/3_lerdsin/1_history.txt · Last modified: 2009/07/07 09:42 by admin
Back to top
chimeric.de = chi`s home Creative Commons License Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0