บันทึกการประชุม Ucha ประจำวันที่ 18/12/51

วาระที่ 1 แนะนำระบบ wiki

- ได้มีการแนะนำระบบ wiki (ใหม่) ให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุม เพื่อนำมาใช้ในการ ติดต่อ ประสาน และ สอบถามข้อมูลต่าง ๆ ในระบบ UCHA 353 ล้าน paper ที่มีผู้เข้าใช้ระบบ wiki คือ สารานุกรม (สร้างสรรค์แบ่งปันความรู้) wiki กรมการแพทย์ 20.183.204.125/dokuwiki/ 0

sdfa f kasjf lasl;la s sd

- ได้อธิบายถึงประโยชน์ของระบบ wiki และ วิธีการใช้งาน - แจกเอกสารการใช้ wiki เป็นภาษาไทย

วาระที่ 2 ติดตามงาน

1 งานสังคมสงเคราะห์ ในการนำข้อมูลเข้าระบบ ucha
ปัญหา - การคีย์ข้อมูลโดยตรงผ่านระบบ ucha ซึ่งไม่มี combo box
แก้ไข - รับปัญหาไว้แก้ไข

2 งาน icu surgery
ปัญหา - หากมีการผ่าตัดหลายครั้ง จะกรอกข้อมูลอย่างไร เพราะมีช่องเดียว
แก้ไข - ให้ใช้ช่องเดียวกัน โดยคั่นแต่ละครั้งด้วยเครื่องหมาย | ติดต่อกันไป

ปัญหา - ต้องการแก้ไขข้อมูลที่มีอยู่ให้ถกต้อง หรือ ให้สมบูรณ์ หรือ ให้ทันสมัย จะต้องทำอย่างไร
แก้ไข - วิธีการแก้ไขข้อมูล ไปที่ท้ายบรรทัดนั้น แล้วคลิ๊กที่ .(อันแรก) เขาจะดึงข้อมูลบันทัดนั้นออกมาที่หน้าจอที่สามารถแก้ไขข้อมูลได้ตามใจชอบ เมื่อแก้ไขข้อมูลเสร็จแล้ว ให้กดปุ่ม update เพื่อให้เครื่องนำข้อมูลที่อย่ที่หน้าจอไปเขียนทับของเดิมที่เรียกมา (ห้ามกดปุ่มadd เพราะจะกลายเป็ฯการเพิ่มข้อมูลใหม่อีกหนึ่งบรรทัด)

ปัญหา - การลบข้อมูลจะทำอย่างไร
แก้ไข - ให้เรียกข้อมูลบันทัดนั้นขึ้นหน้าจอ โดยการไปที่ท้ายบรรทัดนั้น แล้วคลิ๊กที่ .(อันแรก) เขาจะดึงข้อมูลบันทัดนั้นออกมาที่หน้าจอ แล้วให้ทำการใส่เครื่องหมาย - ลงไปทีละช่อง จนครบทุกช่อง แล้วกด Update เพื่อทำให้บันทัดนั้นกลายเป็น - ทั้งหมด

ปัญหา - มีข้อมูลเก็บไว้ในระบบ UCHA ปนกันหลายปี อยากดูข้อมูลเฉพาะปี 51
แก้ไข - คลิกที่ serch จะขึ้นหน้าจอเป็นช่องว่างหลายช่อง ให้ใส่เลข 51 ลงไปในช่องที่กำลังต้องการค้นหา แล้วกดปุ่ม serch_likeข้อมูลที่ปรากฏ จะเป็นข้อมูลเฉพาะปีที่เลือกไว้ คือ 51 นำมาแยกผลงานรายปีได้เลย

3 งานนรีเวช
ปัญหา - ลงข้อมูลตั้งแต่เดือน ต.ค.ถึง ธค. แล้วอยากจะทราบว่าเดือน ต.ค.มีจำนวนผู้ป่วยกี่คน
วิธีทำ - คลิ๊กที่ ปุม serch date_admit แล้ว ใส่เลข 2551-10 ลงในช่องนั้น แล้วกด serch ก็จะshow ข้อมูลเฉพาะปี 2551 เดือน ตุลาคม ปีพศ.2551

ปัญหา - ต้องการทำหน้าจอใหม่ มีปุ่มสำหรับคลิก เพือดูผลแบบไม่ต้องคลิ๊กหลายหน เช่น ขอดูจำนวนผู้ป่วย รายเดือน รายโรค (สร้าง menu)
วิธีทำ - ตัดหาง http เหลือเฉพาะส่วนที่ต้องการ แล้วพิมพ์สิ่งที่ต้องการ แล้วกด serch like คลิก begin แล้ว copy www. แล้วเปิด note page แล้วนำมาวาง หลังที่อยู่ใน note page <a href⇒ เติมสิ่งที่เราต้องการ </a> save fie นี้ไว้ที่ desktop หรือที่ไหนก็ได้

<br><a href=>สิ่งที่อยากให้ออกหน้าจอ </a> 


คำถาม - ต้องการดูข้อมูลลำดับที่ 12 ให้เริ่ม P5 อยากจะดูหน้าใด ถึงหน้าใด ให้เปลี่ยนค่า I ที่ www.
แก้ไข -

คำถาม - ต้องการ copy หน้าจอเพื่อจัดทำ Powerpoint (อ.ได้แนะนำวิธีการทำ)
วิธีทำ -

4 งานกู้ชีพ ปัญหา - ต้องการดูข้อมูลผู้ป่วยอุบัติเหตุ
วิธีแก้ไข -

ลำดับ ชื่องาน เจ้าของงาน cases ปัญหาที่รอปรึกษา บันทึกการแก้ไข
1.Socialwork Lerdsin คุณ นุชนารท 081 731 5764 23
2.ICU Lerdsin (2) คุณ ศิริมา 089 823 4488 18
3.กู้ชีพ เลิดสิน(2) คุณ นิตยา 089-485-4499 12
4.Neonate Lerdsin คุณ ชวไล 081 697 4141 0
5.HRD Lerdsin(2) คุณ จินตนา 089-177-6457 0
6.ObGyn Lerdsin ดร. นวลพรรณ 089 693 5636 319

วาระที่ 3 เรื่องพิจารณา

- ข้อมูลโรคไต (ฟอกไต) ดูตัวอย่างของ รพ.นพรัตน์

วาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ

  1. icu ถามเรื่อง ลำดับเลขที่ไม่เรียงแบบต่อเนื่อง มีการกระโดดข้ามเลข icu หมายเลข 4 หายไปไหน
  2. สังคมสงเคราะห์ และ นรีเวช ทำลิ้นชัก
  1. ฟอกไต จะปรับโปรแกรมของ รพ.นพรัตน์ส่งมาให้
  2. ortho รอโปรแกรมเพื่อลงข้อมูล
  1. HR จะส่งข้อมูล Exel ให้ใหม่ทางอีเมล์
  2. การเงินส่งข้อมูลลูกหนี้ เป็น Exel ให้ อ.ช่วยดำเนินการต่อ
  3. ศัลยกรรม ให้พัฒนาร่วมกับ ICU ศัลยกรรมไปก่อน
  4. กายภาพบำบัด ให้ปรับ Dictionary
  5. กุมาร รอเพิ่มข้อมูล
1-ucha/3_lerdsin/5_prachoom511212.txt · Last modified: 2009/02/05 14:04 (external edit)
Back to top
chimeric.de = chi`s home Creative Commons License Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0