UCHA ที่ รพ.พระมงกุฏเกล้าฯ

ความเป็นมา

คุณ รัชนีกร

หลักการและเหตุผล IT เก็บข้อมูลผู้ป่วย ICU PMK

การเก็บข้อมูลผู้ป่วยรายบุคคลที่รับการรักษาในหอผู้ป่วยอาการหนัก เป็นการรวบรวมข้อมูลการเจ็บป่วย การติดตามตัวชี้วัดสำคัญ การเกิดภาวะแทรกซ้อน รวมทั้งค่ารักษาพยาบาลทั้งหมดที่ใช้ในการรักษาผู้ป่วย ตั้งแต่แรกรับจนจำหน่ายผู้ป่วยออกจากไอ.ซี.ยู ซึ่งข้อมูลต่างๆดังกล่าวจะเกิดประโยชน์ได้เมื่อมีการนำข้อมูลมาวิเคราะห์ปัญหาจากตัวชี้วัดที่บันทึกไว้

การวิเคราะห์หรือรวบรวมข้อมูลใช้วิธีการนับ ทำให้งานสถิติเป็นงานที่ยาก ใช้เวลานานและยังอาจเกิดความผิดพลาดได้

ปัจจุบันข้อมูลข่าวสารสุขภาพ หรือ ข้อมูลผู้ป่วย เป็นปัจจัยที่มีความสำคัญยิ่งต่อการวางแผนงานการพัฒนาต่างๆ การมีข้อมูลที่มีความถูกต้อง แน่นอน เชื่อถือได้ ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน จะส่งผลให้การตัดสินใจและการวางแผนมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งยังช่วยให้การดำเนินงานของหน่วยงานมีความสะดวก รวดเร็ว ดังนั้นกลุ่มวิกฤต รพ.พระมงกุฎเกล้าซึ่งประกอบด้วยหอผู้ป่วยอาการหนัก ๖ หอผู้ป่วย เล็งเห็นประโยชน์ของการจัดการ และ พัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลผู้ป่วย โดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์ และ ยังสามารถเชื่อมโยงฐานข้อมูลดังกล่าว เพื่อให้สามารถเทียบเคียงข้อมูลเพื่อการพัฒนาและสามารถนำข้อมูลไปเป็นประโยชน์ เพื่อการวางแผนและดำเนินการแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมต่อไป

เริ่มต้น

ณ.ตึกเฉลิมพระเกียรติ รพ.รรุ.6

ครั้งที่ 1 9 ธันวาคม 2551

เริ่มต้นด้วยการฝึกอบรมการนำเข้าข้อมูล เพื่อการวิเคราะห์ แผน นำไปใช้ประโยชน์
ในเช้าวันที่ 9 ธันวาคม 2551 เวลา 0900 น. ณ.ตึกเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 7 ห้อง ขจิต ในภาคเช้า สมาชิกมาร่มฟังการบรรยายสาธิต จำนวนมาก ท่านประธานในพิธี ท่านรองผู้อำนวยการรพ.รร 6 ได้ให้เกียรติมากล่าวเปิดงาน..

และ ในภาคบ่าย ณ.ห้องฝึกอบรมคอมพ์ ชั้น 10

คุณ 1 aICU, คุณ 2 bICU, คุณ 3 cICU และ คุณ 4 dICUคุณ 10 aICU, คุณ 11 bICU, คุณ 12 cICUคุณ ก TICU, คุณรัชนีกร CCU, คุณ ข RCUคุณ 8 aICU, คุณ 9 bICU
คุณ 5 aICU, คุณ 6 bICU, คุณ 7 cICU
ครั้งที่ 2 16 ธันวาคม 51

การฝึกอบรมการนำเข้าข้อมูล เพื่อการวิเคราะห์ แผน นำไปใช้ประโยชน์ ครั้งที่ 2
ในเช้าวันที่ 16 ธันวาคม 2551 เวลา 0900 น. ณ.ตึกเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 7 ห้อง ขจิต ในภาคเช้า สมาชิกมาร่มฟังการบรรยายสาธิต จำนวนมาก

และ ในภาคบ่าย ณ.ห้องฝึกอบรมคอมพ์ ชั้น 10

รอ.ชัชรียา ICU med, รอ.ธิวาพร ICU medคุณ รัชนีกร TICU, คุณ เสกสรร Trauma ICU, รอ. วราภรณ์  Trauma ICUพต.วรรธกร ICU surg, รอ. วิลัยลักษณ์ ICU surg,พต. ทัศนีย์  Trauma Center
ครั้งที่ 3 52xxxx  สัมนาเฉพาะผู้ที่ key ข้อมูล ปรับโครวสร้างข้อมูล 
ครั้งที่ 3 52xxxx  ยังไม่กำหนดเวลา

บันทึกการทำงาน

511209 - 0900-1030 Introduction to UCHA
       - 1030-1200 ฝึกการใช้โปรแกรม ด้วยสองคลิ๊ก ออกแบบข้อมูลสำหรับสถาบัน
511216 - 0900-1030 Introduction to UCHA(รอบ2) 
       - 1030-1200 ฝึกการใช้โปรแกรม ด้วยสองคลิ๊ก ออกแบบข้อมูลสำหรับสถาบัน
52xxxx - ICU All
52xxxx - ICU All ออกแบบใหม่, HRD
52xxxx - HRD

Doing jobs

ลำดับ ชื่องาน เจ้าของงาน cases
TICU (มีลิ้นชัก) คุณรัชนีกร 081 816 5209 13
SICU (มีลิ้นชัก) พต.วรรธกร 081 580 7026 1
MICU (มีลิ้นชัก) คุณพรพรรณ 081 428 8223 2
CCU (มีลิ้นชัก) รอ.วิลัยลักษณ์ 086 611 1071 5
Trauma (มีลิ้นชัก) พต.ทัศนีย์ 086 094 3222 5
Trainee PMK (มีลิ้นชัก) นพ.สุรพล สุ 5
IcuPMK สนทนา - -
ศึกษาเรื่อง ระบบข้อมูลแบบ UCHA - -
เพิ่มชื่อสมาชิก - -
1-ucha/4_pmk/1_history.txt · Last modified: 2009/07/07 10:08 by admin
Back to top
chimeric.de = chi`s home Creative Commons License Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0