Differences

This shows you the differences between the selected revision and the current version of the page.

1-ucha:z-all-files:1-what_s-ucha 2009/06/21 08:42 1-ucha:z-all-files:1-what_s-ucha 2011/01/18 15:37 current
Line 1: Line 1:
-===== ระบบข้อมูลแบบ UCHA คืออะไร ?? (บทสรุปสำหรับผู้บริหาร:One Page )  ===== +[[http://110.164.65.40/wiki/|[กลับไปหน้าจอแรกของ UCHA]]] 
-12 December 2008 : 20 June 2009 :+===== ระบบข้อมูลแบบ UCHA คืออะไร ?? ===== 
 +(บทสรุปสำหรับผู้บริหาร 1 :One Page Presentation) 9 october 2009\\
-ระบบข้อมูลแบบ UCHA คือ ระบบที่ออกแบบขึ้นเพื่อให้นักวิชาการ ผู้ปฏิบัติงาน(ไม่ใช่เฉพาะเจ้าหน้าที่คอมพ์) สามารถตอบคำถาม ตอบข้อสงสัย ในงานที่ทำอยู่ประจำ(ฝรั่งเรียกว่า Routine)ได้ **ในทันที** (ไม่ต้องรอนานหลายวัน) ตอบข้อสงสัยได้**ทุกมุมมองของข้อมูล** (สงสัยได้เรื่อยๆ) ด้วยการ **คลิ๊กอย่างเดียว** (ทำได้ด้วยตนเอง ไม่ต้องไปเรียนรู้เรื่องคอมพิวเตอร์ หรือ รอเจ้าหน้าที่คอมพ์มาช่วย)+ระบบข้อมูลแบบ UCHA คือ \\ 
 +ระบบที่ออกแบบขึ้นเพื่อ **ให้นักวิชาการ ผู้ปฏิบัติงาน** สามารถตอบคำถาม ตอบข้อสงสัย ในงานที่ทำอยู่ประจำ(ฝรั่งเรียกว่า Routine) ได้ **ในทันที** ตอบข้อสงสัยได้**ทุกมุมมองของข้อมูล**  ด้วยการ **คลิ๊กอย่างเดียว** (ขอใช้ได้ฟรี ไม่ต้องรอซื้อserver ไม่ต้องรอโปรแกรมเมอร์ ไม่ต้องรอระบบคอมพ์)\\
-ระบบนี้ มีกลยุทธ **กลวิธีที่ทำให้ ข้อมูลครบถ้วน สมบูรณ์ ถูกต้อง ทันสมัย** อยู่ตลอดเวลา สามารถเรียกใช้ได้ ทุกเวลา ทุกสถานที่ หลากหลายรูปแบบ ตามที่เจ้าของต้องการ และ ฯลฯ 
- 
-เจ้าของงาน เจ้าของข้อมูล เิริ่มต้นจากการนำมาใช้งานเลย(ขอใช้ได้เลยจากสำนักที่ปรึกษา กรมการแพทย์)   
-ไม่ต้องเสียเวลากับการขออนุมัติ การทำโครงการ การตั้งงบประมาณซื้อ Server ระบบปฏิบัติการ ระบบฐานข้อมูล ระบบเครือข่าย และ หาบุคลากรคอมพิวเตอร์ที่มีความรู้ มีประสบการณ์ที่สามารถดูแลได้ทั้งระบบ(หายาก)  เป็นการเริ่มต้นใช้งานจากระบบที่สมบูรณ์แล้ว ที่มีผู้ดูแลระบบที่ชำนาญและเข้าใจโปรแกรมและระบบเป็นอย่างดี ทำให้การเรียนรู้ก้าวหน้าไปเร็ว(เพราะจะไม่มีปัจจัยปัญหาเรื่องความไม่สมบุรณ์ของระบบออกไปได้ทั้งหมด) เมือผู้ใช้งาน ใช้ข้อมูลได้เข้าใจระบบทั้งหมด และ มีความพอใจในระบบข้อมูลแบบ UCHA  แล้ว จึงค่อยตัดสินใจว่าจะนำระบบไปติดต้งในสำนักงานหรือไม่   
- 
-ภายใต้หลักการ พอเพียง เพียงพอ พอดี ดีพอ  ระบบข้อมูลแบบ UCHA ใช้**หลักการของการใช้โปรแกรมเดียวใช้ได้ทุกงาน** เพื่อให้ผู้บริหาร นักวิชาการ ผู้ให้บริการ ฯลฯ สามารถใช้**ติดตามงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้ในทันทีด้วยตนเอง** ไม่ต้องเสียเวลาไปเรียนรู้วิธีการใช้โปรแกรมย่อยต่างๆ แบบที่เคยทำ ทำให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถติดตามงานอื่นได้ในทันทีเมื่อได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา ทำให้เกิดความคล่องตัวในการทำงาน ได้ผลงานมากกว่าเดิม ได้ความรู้ใหม่ๆ และ ประหยัดงบประมาณ  
@ ระบบข้อมูลใดก็ตาม ที่มีแนวคิด มีคุณสมบัติตามนี้ เรียกว่า ระบบข้อมูลแบบ UCHA \\ @ ระบบข้อมูลใดก็ตาม ที่มีแนวคิด มีคุณสมบัติตามนี้ เรียกว่า ระบบข้อมูลแบบ UCHA \\
@ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ใดก็ตาม ที่ทำได้แบบนี้ เรียกว่า โปรแกรมแบบ UCHA @ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ใดก็ตาม ที่ทำได้แบบนี้ เรียกว่า โปรแกรมแบบ UCHA
 +\\
 +\\
 +[[1-ucha:z-all-files:1-what_s-ucha2|(บทสรุปสำหรับผู้บริหาร 2)]]
 +\\ \\
 +KEYWORDS:
 +  * เป็นระบบข้อมูล
 +  * เพื่อนักวิชาการ ผู้ปฏิบัติงาน(ไม่ใช่เฉพาะเจ้าหน้าที่คอมพ์)
 +  * ให้สามารถตอบคำถาม ตอบข้อสงสัย ในงานที่ทำอยู่ประจำที่ทำอยู่(ฝรั่งเรียกว่า Routine)
 +  * ให้ตอบได้ **ในทันที** (ไม่ต้องรอนานหลายวัน)
 +  * ให้ตอบข้อสงสัยได้**ทุกมุมมองของข้อมูล** (สงสัยได้เรื่อยๆ)
 +  * ด้วยการ **คลิ๊กอย่างเดียว** (ทำได้ด้วยตนเอง ไม่ต้องไปเรียนรู้เรื่องคอมพิวเตอร์ หรือ รอเจ้าหน้าที่คอมพ์มาช่วย)
 +  * ขอใช้ได้เลย ฟรี ไม่ต้องรอ เงิน คน ของ
 +
 +\\ \\
1-ucha/z-all-files/1-what_s-ucha.1245548557.txt.gz · Last modified: 2009/06/21 08:42 by admin
Back to top
chimeric.de = chi`s home Creative Commons License Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0