ระบบข้อมูลแบบ UCHA คืออะไร (2)??

(บทสรุปสำหรับผู้บริหาร 2:One Page Presentation) 9 October 2009

ระบบนี้ มีกลยุทธ กลวิธีที่ทำให้ ข้อมูลครบถ้วน สมบูรณ์ ถูกต้อง ทันสมัย อยู่ตลอดเวลา สามารถเรียกใช้ได้ ทุกเวลา ทุกสถานที่ หลากหลายรูปแบบ ตามที่เจ้าของต้องการ และ ฯลฯ

เจ้าของงาน เจ้าของข้อมูล เิริ่มต้นจากการนำมาใช้งานเลย(ขอใช้ได้เลยจากสำนักที่ปรึกษา กรมการแพทย์) ไม่ต้องเสียเวลากับการขออนุมัติ การทำโครงการ การตั้งงบประมาณซื้อ Server ระบบปฏิบัติการ ระบบฐานข้อมูล ระบบเครือข่าย และ หาบุคลากรคอมพิวเตอร์ที่มีความรู้ มีประสบการณ์ที่สามารถดูแลได้ทั้งระบบ(หายาก) เป็นการเริ่มต้นใช้งานจากระบบที่สมบูรณ์แล้ว ที่มีผู้ดูแลระบบที่ชำนาญและเข้าใจโปรแกรมและระบบเป็นอย่างดี ทำให้การเรียนรู้ก้าวหน้าไปเร็ว(เพราะจะไม่มีปัจจัยปัญหาเรื่องความไม่สมบุรณ์ของระบบออกไปได้ทั้งหมด) เมือผู้ใช้งาน ใช้ข้อมูลได้เข้าใจระบบทั้งหมด และ มีความพอใจในระบบข้อมูลแบบ UCHA แล้ว จึงค่อยตัดสินใจว่าจะนำระบบไปติดตั้งในสำนักงานหรือไม่

ภายใต้หลักการ พอเพียง เพียงพอ พอดี ดีพอ ระบบข้อมูลแบบ UCHA ใช้หลักการของการใช้โปรแกรมเดียวใช้ได้ทุกงาน เพื่อให้ผู้บริหาร นักวิชาการ ผู้ให้บริการ ฯลฯ สามารถใช้ติดตามงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้ในทันทีด้วยตนเอง ไม่ต้องเสียเวลาไปเรียนรู้วิธีการใช้โปรแกรมย่อยต่างๆ แบบที่เคยทำ ทำให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถติดตามงานอื่นได้ในทันทีเมื่อได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา ทำให้เกิดความคล่องตัวในการทำงาน ได้ผลงานมากกว่าเดิม ได้ความรู้ใหม่ๆ และ ประหยัดงบประมาณ

คืนข้อมูลสู่เจ้าของทั้งหมด

Benchmarking ได้

เอาข้อมูลไปทำ กราฟ(Excel) สถิติ(SPSS) ต่อได้

ข้อมูลของใครของมัน

ฟรี(กลับหน้าแรก)

1-ucha/z-all-files/1-what_s-ucha2.txt · Last modified: 2009/10/09 06:58 by admin
Back to top
chimeric.de = chi`s home Creative Commons License Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0