[กลับไปหน้าจอแรกของ UCHA]

ใช้ UCHA กับงาน KM และ HA

ระบบข้อมูล UCHA คือ ระบบข้อมูลที่สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ปฎิบัติงานทุกงาน สามารถตอบข้อสงสัย หรือ ตอบคำถามในงานของตนได้ในทันที(ไม่ต้องรอรวบรวมวิเคราะห์นานหลายวัน) ในทุกมุมมองของข้อมูล(สงสัยได้เรื่อยๆ ไม่มีข้อจำกัด) ด้วยวิธีการ คลิ๊ก ๆๆ (ไม่ต้องเสียเวลาเรียนรู้ภาษาคอมพิวเตอร์ หรือ ไม่ต้องรอเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์มาช่วย) โดยที่เจ้าของงานไม่ต้องสร้างระบบคอมพิวเตอร์เอง(ไม่ต้องเสียเวลาในการเขียนโครงการ การของบประมาณ และที่ยากยิ่งกว่าคือ การสรรหา การสร้างนักคอมพิวเตอร์ที่มีความสามารถจริงด้านการวางระบบ การดูแลระบบ การเข้าใจในงานที่กำลังทำ และ อยู่กับราชการได้นานๆ) เพียงแต่แสดงความจำนงขอใช้งานได้ที่สำนักงานที่ปรึกษา ฯ กรมการแพทย์ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ตัวอย่างเช่น หากญาติผู้ป่วยต้องการทราบว่าบิดาของเขาที่โรงพยาบาลรับไว้รักษาในที่หน่วยงาน ICU หรือ RCU ด้วยเรื่องปอดบวมกลีบขวาบน เพศชาย อายุ 77 ปี ไม่สูบบุหรี่ ไม่มีโรคอื่นร่วม จะมีอนาคตเป็นอย่างไร ผู้ป่วยกลุ่มนี้ที่โรงพยาบาลเคยรักษามา(จำนวนมาก)มีการเสียชีวิตร้อยละเท่าไร มักจะเสียชีวิตในกี่วันหลังการรักษา อาการแทรกซ้อนที่ระวังได้ จะต้องระวังอะไร ฯลฯ

ด้วยคำถามเช่นนี้ในสภาวะปัจจุบัน เจ้าหน้าที่ไอซียู หรือ อาร์ซียู จะไม่สามารถตอบคำถามญาติผู้ป่วยได้ หากต้องการทราบจริงๆ จะต้องนำข้อมูลที่จดบันทึกไว้ในสมุดมารวบรวม สะสาง เพิ่มเติมสิ่งที่ขาด นับ วิเคราะห์ข้อมูล จนได้คำตอบตามที่สงสัย ขบวนการหาคำตอบดังกล่าวจะใช้เวลาหลายวันถึงหลายสัปดาห์ และ มักจะมีปัญหาอุปสรรคต่างๆมากมาย ทำให้เห็นถึงความยากลำบากที่จะได้ความรู้(คำตอบ)จากแต่ละคำถามตามที่กล่าว

ในกรณีเช่นนี้หาก ICU นั้น มี และ ใช้ระบบข้อมูลแบบ UCHA ที่มีการนำเข้าข้อมูลอย่างต่อเนื่อง เจ้าหน้าที่ทุกคนใน ICU จะสามารถให้คำตอบต่อผู้ถามได้ภายใน 5-40 วินาที ด้วยการคลิ๊กอย่างเดียว

หรือ

ตัวอย่างเช่น งานพัฒนาบุคลากร มักจะมีข้อสงสัยเป็นระยะๆ ว่า บุคคลใดยังเข้ารับการฝึกอบรมไม่ครบตามเกณฑ์ บุคคลใดไปเป็นวิทยากรมากน้อยเท่าไร ส่วนใหญ่ที่ออกไปเป็นวิทยากรมักถูกเชิญไปในเรื่องอะไร หรือ ต้องการทราบว่าในแต่ละปีหน่วยงานใช้งบประมาณมากน้อยเพียงไรในการพัฒนาบุคลากร ฯลฯ ในสภาวะปัจจุบัน เจ้าหน้าที่งานพัฒนาบุคลากรบางหน่วยงานอาจจะยังใช้วิธีนับจากสมุดที่่จดบันทึกไว้แบบดั้งเดิม หลายหน่วยงานเริ่มมีการบันทึกไว้ในโปรแกรมไมโครซอฟท์ ออฟฟิส (เอกเซล หรือ แอคเซส) ซึ่งสองโปรแกรมนี้จะช่วยทำให้การนับ การวิเคราะห์เร็วขึ้น ภายใต้คุณภาพข้อมูลที่นำเข้าจากกระดาษที่ยังคงไม่สมบูรณ์อยู่แบบเดิม ซึ่งปัญหานี้สามารถพัฒนาให้ดีขึ้นได้โดยการให้ key ข้อมูลเข้าคอมพิวเตอร์ตั้งแต่ขั้นตอนแรก(ณ.แหล่งกำเนิดของข้อมูล) เพื่อลดความผิดพลาดของข้อมูลให้เหลือน้อยที่สุด(Single Entry) แต่มักจะมีอุปสรรคที่จะต้องนำเข้าที่เครื่องๆเดียว(stand alone) และ ในการเรียกดูข้อมูลผู้บริหารไม่สามารถเรียกดูได้ด้วยตนเอง ต้องสอบถามจากเจ้าของงานหรือเจ้าของเครื่องคอมพิวเตอร์ ทำให้คุณสมบัติ คุณภาพ ด้านการติดตามงาน การตรวจสอบ ลดลง

หลายหน่วยงานผู้บริหารเล็งเห็นความสำคัญของปัญหาดังกล่าว จึงให้การสนับสนุนงบประมาณหลายแสนบาทเพื่อให้สร้าง(หรือซื้อ)โปรแกรมเฉพาะกิจ ชนิดที่สามารถนำเข้าข้อมูลได้ ณ.แหล่งกำเนิดข้อมูล หลายจุดพร้อมกัน เมื่อผู้บริหารต้องการดูข้อมูลก็สามารถกดปุ่มที่ห้องผู้บริหาร ระบบจะตอบคำถามให้ในทันที ซึ่งผู้บริหารเกือบทั้งหมดในประเทศไทยจะพึงพอใจในระดับนี้ รู้สึกคุ้มค่างบประมาณหลายแสนบาทในการจ้างงาน แต่หากจะสังเกตสักนิดก็จะพบว่า เกือบทั้งหมดของโปรแกรมสำเร็จรูปแบบนี้ จะตอบคำถามได้ซ้ำๆแบบเดิมตามที่ออกแบบไว้ในตอนจ้างงานเท่านั้น เมื่อมีข้อสงสัยในมุมมองอื่นๆ โปรแกรมจะไม่สามารถตอบได้ หรือ บางโปรแกรมอาจจะบอกว่าทำได้แต่จะต้องเขียนคิวรี่(Query) ซึ่งจะต้องอาศัยผู้ที่มีความรู้เรื่องภาษาคอมพิวเตอร์มาทำให้ และ บางครั้งก็ทำมาให้ผิด ทำให้เป็นอุปสรรคต่อการติดตามงาน การต่อเติมความคิดของผู้บริหารอย่างต่อเนื่อง

ระบบข้อมูลแบบ UCHA คือ ระบบที่ออกแบบขึ้นเพื่อแก้ไขหรือลดปัญหาเหล่านี้ โดยให้มีกลยุทธ์ กลวิธีที่ทำให้ข้อมูลที่นำเข้า มีความสมบูรณ์ ครบถ้วน ถูกต้อง ทันสมัย เลือกใช้วิธีการนำเสนอข้อมูลโดยเทคโนโลยีเวปเบสบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเหมือนการติดตามข้อมูลบนอินเตอร์เน็ตทั่วไป ทำให้ผู้ใช้ข้อมูลสามารถเรียกใช้ข้อมูลได้ทุกเวลา ทุกสถานที่ ตามที่ต้องการ ด้วยการคลิ๊กอย่างเดียว ตอบคำถามได้ทุกมุมมองของข้อมูล ในทันที ภายใต้ระบบรักษาความปลอดภัย รักษาความลับของข้อมูล แบบเฉพาะตัว หรือ แบบเป็นกลุ่ม หรือ แบบเปิดเผย ที่ถูกควบคุมโดยเจ้าของข้อมูล

ระบบข้อมูลและโปรแกรมคอมพิวเตอร์แบบ UCHA ถูกออกแบบให้สามารถใช้ได้กับทุกงานที่มีอยู่ ไม่ว่าจะเป็นการใช้ร่วมกับระบบที่มีอยู่เดิม หรือ เริ่มใช้กับงานใหม่ ในทางกลับกันเมื่อหน่วยงานได้มีการใช้ระบบข้อมูลแบบ UCHA ในงานส่วนใหญ่ หรือ ครบทุกงานในองค์กร การติดตามงานของผู้บริหาร นักวิชาการ และ ผู้เกี่ยวข้อง จะสามารถใช้ข้อมูลร่วมกันได้ทั้งหมด อีกทั้งยังใช้วิธีเรียกดูข้อมูลวิธีเดียวกันที่ทุกคนในสำนักงานใช้เป็น(หากได้รับอนุญาต) จะทำให้ประสิทธิภาพของการทำงานดีขึ้น อีกทั้งยังเป็นการประหยัดงบประมาณจำนวนมากในการจ้างเขียนโปรแกรม เพราะโปรแกรมเดียวใช้ได้ทุกงาน ภายใต้หลักการของความพอเพียง เพียงพอ พอดี และ ดีพอ

ระบบข้อมูลแบบ UCHA ที่พัฒนาขึ้นนี้ มีบทบาทสำคัญยิ่งในการจัดการความรู้(KM) เพราะจะทำหน้าที่สร้างความรู้แบบมีหลักฐานให้กับบุคคล ทำให้บุคคลมี Tacit Knowledge ที่ดี แข็งแรง และถูกต้องกว่าการใช้ความทรงจำอย่างเดียว และ จากการที่สามารถตอบข้อสงสัยได้ทันที จะทำให้มีความรู้เกิดขึ้นทุกครั้งที่ถาม มีองค์ความรู้ที่มีหลักฐานมากเกินพอที่จะนำไปจัดการความรู้

ระบบข้อมูลแบบ UCHA มีความสำคัญไม่น้อยในการพัฒนาคุณภาพของงาน เพราะทำให้ได้ทราบปัญหา จุดอ่อน จุดเสี่ยงของการทำงานได้อย่างรวดเร็ว นำไปสู่การแก้ไข พัฒนางาน ให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น

ผู้ที่สนใจ หรือ ต้องการใช้งาน ระบบข้อมูลแบบ UCHA กรุณาติดต่อแจ้งความจำนงได้ที่ สำนักงานที่ปรึกษา กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข โทร 02 590 6227 หรือ ที่สำนักงานที่ปรึกษา สถาบันโรคทรวงอก โทร 02 580 3423 ต่อ 7511 :: ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://202.183.204.125/wiki/

1-ucha/z-all-files/2-uc-ha-km.txt · Last modified: 2011/01/18 15:33 by admin
Back to top
chimeric.de = chi`s home Creative Commons License Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0