[กลับไปหน้าจอแรกของ UCHA]

ใช้ UCHA กับ งาน HA ที่ สถาบันสุขภาพเด็ก

อจ.ไอรีน

บทความของอจ.ไอรีน

การนำระบบข้อมูล UCHA มาพัฒนาต่อยอดเพื่อตอบสนอง การพัฒนาคุณภาพของสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

พญ. ไอรีน ศุภางคเสน

ปัจจุบันสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี มีการจัดเก็บข้อมูลไว้ในระบบฐานข้อมูลอยู่มากมาย ผู้ใช้สามารถเรียกดูในรูปแบบรายงาน หรือ สอบถามตามเงื่อนไขต่างๆ ได้ตามความต้องการ แต่อย่างไรก็ตาม การตอบคำถามของหน่วยงานในรูปแบบรายงานที่มีอยู่ ยังไม่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ได้ทั้งหมด ยังมีคำถามหรือข้อสงสัยอีกมาก จากผู้ใช้/ แพทย์ /พยาบาล/ ผู้บริหาร และ เจ้าหน้าที่อื่นๆ ที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน ซึ่งเป็นปัญหาที่แก้ไขได้ยาก หรือ เมื่อผู้ใช้มีข้อมูลที่วิเคราะห์แล้ว และ เกิดปัญหาใหม่ๆ ขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้ไม่สามารถตอบคำถามได้หมดในทุกมุมมอง

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี โดยกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้นำระบบข้อมูล UCHA ซึ่งผู้เริ่มพัฒนาคือ นายแพทย์ทวีทอง กออนันตกูล มาปรับใช้ให้สามารถเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลของสถาบันฯ เพื่อตอบข้อสงสัยต่างๆ ให้ได้ในทันที โดยดึงข้อมูลที่มีอยู่ในฐานข้อมูล มาประมวลผล วิเคราะห์ และ นำไปใช้ในการตัดสินใจ วางแผนการบริหาร การบริการ และ การพัฒนาคุณภาพของสถาบันฯ ตามคำแนะนำของ พรพ. ได้อย่างรวดเร็วภายในไม่กี่คลิ๊ก เช่น กรณีผู้ป่วยนอก เมื่อต้องการทราบจำนวนผู้ป่วยทั้งหมด จำนวนผู้ป่วยจำแนกตามสิทธิ จำนวนผู้ป่วยจำแนกตามคลินิก 5 อันดับโรค จำนวนผู้ป่วยรับ refer , ผู้ป่วยใน จำนวนผู้ป่วยในแต่ละหอผู้ป่วย จำนวนวันนอน 5 อันดับโรค ผลการรักษา เมื่อต้องการทราบข้อมูลทางการเงินเพิ่มเติม ได้ทำการเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลการเงิน ผนวกข้อมูล DRG RW และ Adjust RW สามารถตอบคำถามด้านบริหาร โดยดูความคุ้มทุน ของการรักษาพยาบาลผู้ป่วย ในโรคใดโรคหนึ่ง หรือ รายบุคคลได้ ถ้าต้องการข้อมูลเพื่อนำมาพัฒนาเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลผู้ป่วย ก็สามารถใช้ประโยชน์จากระบบข้อมูล UCHA ได้ โดยการค้นหาข้อมูลผู้ป่วย ด้วยโรคใดโรคหนึ่ง ที่อยู่โรงพยาบาลนาน เกินค่าเฉลี่ยวันนอนที่ควรเป็น เป็นรายบุคคลเพื่อดูสาเหตุของปัญหา โดยนำไปต่อยอด ทำ Tiger Tool ต่อไป

ในการเยี่ยมสำรวจเพื่อต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพโรงพยาบาล ระหว่างวันที่ 10-12 มิถุนายน 2551 ที่ผ่านมา สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีสามารถนำเสนอโปรแกรม UCHA ให้แก่คณะเยี่ยมสำรวจ และ สามารถตอบคำถามที่คณะถาม ได้ในทันที ทำให้คณะเยี่ยมสำรวจ มีความพอใจในความสามารถของโปรแกรม และ แนะนำว่า ควรพัฒนาและนำมาใช้ ในการพัฒนาคุณภาพสถาบันฯ ต่อไป

1-ucha/z-all-files/2-uc-ha-km2.txt · Last modified: 2011/01/18 15:32 by admin
Back to top
chimeric.de = chi`s home Creative Commons License Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0