[กลับไปหน้าจอแรกของ UCHA]

งานศัลยศาสตร์ทางเดินปัสสาวะ กับ UCHA

เครื่องมือสร้างองค์ความรู้สมรรถนะสูงเพื่อเสริมความแข็งแรงให้กับTacit Knowledge

Knowledge Generator to reenforce Tacit knowledge

สุจิตรา การิกาญจน์ *
นิตยา พยุงธรรม
วรรณา ปดิฐพร
*
ตึกศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ โรงพยาบาลราชวิถี

ความเป็นมา

ตึกศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะเปิดให้บริการผู้ป่วยศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ ตั้งแต่ พ.ศ. 2532 มีการเก็บรวบรวมข้อมูลผู้ป่วยทั้งหมดลงสมุดทะเบียนตลอดมา มีการประมวลผล วิเคราะห์ข้อมูลผู้ป่วยเป็นครั้งคราว ซึ่งในการรวบรวมข้อมูลแต่ละครั้งจะใช้เวลาหลายวันถึงหลายสัปดาห์ และ ใช้บุคลากรหลายคน เพื่อให้ได้คำตอบจากคำถามที่ตั้งไว้ก่อนการรวบรวม ผลจากการรวบรวมข้อมูลทำให้ทราบว่า ความรู้หลายอย่างที่เกิดจากความทรงจำก่อนหน้านี้ ไม่ตรงกับความเป็นจริงที่ได้จากการประมวลข้อมูล ทำให้เกิดความคลาดเคลื่อนทางวิชาการ และอาจเป็นผลเสียในเวลาต่อมาหากนำองค์ความรู้ที่ไม่ถูกต้องไปใช้ ดังนั้นความรู้จากความทรงจำของบุคคลที่ดีและถูกต้อง น่าจะต้องทำร่วมกับ หรือรับการยืนยันจากการประมวลผลจากข้อมูลจริงด้วย (ทวีทอง กออนันตกูล, วารสารเนคเทค มิถุนายน 2551 )

นับตั้งแต่เดือนมีนาคม 2551 เป็นต้นมา ตึกศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะได้รู้จัก และ เรียนรู้ระบบข้อมูลใหม่ที่เรียกว่าระบบข้อมูลแบบUCHA ที่พัฒนาโดยสำนักที่ปรึกษา กรมการแพทย์ และได้นำมาทดลองใช้ครอบข้อมูลที่มีอยู่เดิม ทำให้ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานสามารถเรียกดู วิเคราะห์ข้อมูล ได้คำตอบในทันที และ ถามคำถามได้ต่อเนื่อง ในทุกมุมมองของข้อมูล โดยไม่ต้องมีความรู้เรื่องคอมพิวเตอร์(คลิ๊กอย่างเดียว) สามารถนำข้อมูลที่วิเคราะห์ได้ออกมาทำเป็นกราฟ หรือนำไปวิเคราะห์ทางสถิติได้ ด้วยโปรแกรมอื่นเช่น เอกเซล spss ฯลฯ ทำให้เกิดความรู้ใหม่ๆขึ้นอย่างต่อเนื่องในทุกเวลา ทุกสถานที่ ด้วยความเร็วสูง

วัตถุประสงค์ของการศึกษา

1.เพื่อให้สามารถสร้างความรู้ใหม่ๆได้ โดยเรียกดูข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล ได้ทุกเวลา ทุกสถานที่ ผ่านทางระบบเครือข่าย

2.เพื่อการติดตามข้อมูลง่าย ต่อเนื่องและไปถึงข้อมูลต้นกำเนิดได้

3.เพื่อลดภาระงาน สร้างผลงานใหม่ และออกรายงานได้ดีกว่าเดิม

4.เพื่อสร้างระบบการรักษาความปลอดภัยจากผู้ไม่เกี่ยวข้อง

วิธีการศึกษา

เก็บรวบรวมข้อมูลและบันทึกข้อมูลของผู้ป่วย ตึกศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ โรงพยาบาลราชวิถี ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2550- 30 มิถุนายน 2551 แล้วใช้โปรแกรมระบบข้อมูลแบบUCHA ครอบข้อมูลนี้ และ ทำการเรียกดูข้อมูล การประมวลผล การวิเคราะห์ผล

ผลการศึกษา

สามารถเรียกดูข้อมูลผู้ป่วย และติดตามข้อมูลต่อเนื่องไปถึงข้อมูลต้นกำเนิดได้ โดยการดูผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

สรุป

การนำโปรแกรมเก็บระบบUCHA มาใช้กับข้อมูลของผู้ป่วยตึกผู้ป่วยศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ ทำให้ผู้ใช้สามารถเรียกดูข้อมูลได้ตลอดเวลาและเป็นปัจจุบัน สามารถนำมาสร้างองค์ความรู้ และ พัฒนางานได้เป็นอย่างดี และช่วยลดภาระงานในการเก็บรวบรวมข้อมูล

* หัวหน้าตึกผู้ป่วยศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ พยาบาลวิชาชีพ 7วช. * พยาบาลวิชาชีพ 7 วช.

1-ucha/z-all-files/2-uc-ha-uro.txt · Last modified: 2011/01/18 15:32 by admin
Back to top
chimeric.de = chi`s home Creative Commons License Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0