[กลับไปหน้าจอแรกของ UCHA] http://www.thaiblogonline.com/ittalk.blog?PostID=8214

งานป้องกันควบคุมโรค กับ ระบบข้อมูล UCHA

UCHA ที่สถาบันราชประชาสมาสัย

28 สิงหาคม 2552 - 6:09:00
เมื่อ วันที่ 22 กรกฎาคม 2552 ได้มีโอกาสเข้าร่วมประชุมการใช้โปรแกรม UCHA ที่สถาบันราชประชาสมาสัย โดยได้รับเชิญให้ไปเล่าเรื่อง UCHA ที่ได้ดำเนินงานมาก่อนแล้วของสคร.5 เป็นการต่อยอดข้อมูลโรคเรื้อนด้วยโปรแกรม UCHA ซึ่งเป็นการจัดทำฐานข้อมูลโรคเรื้อนของทั้งประเทศ เริ่มแรกอ.จ.ทวีทองจะเล่าเรื่องของ UCHA ในภาพรวมทั้งหมด เนื่องจากท่านเป็นทั้ง Programmer และเป็นผู้สนับสนุนหน่วยงานต่างๆให้ใช้งาน ต่อจากนั้นเป็นหน้าที่ของผู้เขียน ได้เล่าถึงการพัฒนา UCHA ของสคร.5 ซึ่งเริ่มมาในปี 2549 ไปๆมาๆก็ 3 ปีเข้าไปแล้ว เราไม่ได้นำ UCHA มาใช้กับโรคเรื้อนอย่างเดียว แต่เรานำระบบเฝ้าระวังโรคทางระบาดวิทยา(รง. 506) และไข้หวัดนก ของทั้งเขตเป็นฐานข้อมูลโรค online แบบ real time ต่อท้ายด้วยการแนะนำระบบงาน on web อื่นๆ(ไหนๆก็มาแล้ว เลยได้โอกาสแนะนำสินค้าไปด้วย) เช่น GIS , ข้อมูลข่าวกรองเตือนภัย , blog การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องต่างๆ ฯลฯ ซึ่งก็โม้ไปจนเที่ยงกว่า ช่วงที่พูดคุยก็มีแซวจากอจ.กฤษดาเป็นระยะๆ ท่านบอกว่าได้แรงบันดาลใจใช้คอมพิวเตอร์จนเก่งจากผู้เขียนเมื่อ 10 กว่าปีที่แล้ว เพราะเคยแนะนำแล้วท่านไม่รู้เรื่อง เลยต้องเรียนรู้เอง ก็รอดตัวไปที่ท่านเก่งเน๊าะ ช่วงบ่ายเป็นสาธิตการใช้งานโปรแกรม มีคุณเก้งกับพี่สินชัยเป็นวิทยากร ต้องบอกว่าเป็นที่สนใจของน้องๆที่รับผิดชอบงานโรคเริ้อนของสคร.ทั่วประเทศ ทุกคน เพราะเป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายมาก กรอง/วิเคราะห์ข้อมูลได้ทุกมิติทุกมุมมอง การกรอกข้อมูลบน Internet ก็ไม่ยุ่งยากอะไร ทำความเข้าใจตัวแปรนิดหน่อยก็ใช้งานได้แล้ว ไม่จำเป็นต้องเก่งคอมพิวเตอร์มากมาย user ธรรมดาๆนี่แหละ เพราะ IT จะเป็นผู้ดูแลระบบให้ ถ้าสถาบันฯติดตั้ง server แล้ว เราก็จะมีและได้ใช้ฐานข้อมูลโรคเรื้อนของทั้งประเทศกัน ในส่วนของสคร.5 เราก็จะดำเนินการของเราต่อไป ช่วงนี้ก็เป็นช่วงการกำหนดรหัสผ่านให้น้องๆระดับอำเภอของจังหวัดบุรีรัมย์ และชัยภูมิ และปีหน้าคิดว่าจะครบทุกอำเภอทั้ง 4 จังหวัด เราก็จะมีฐานข้อมูลโรคเรื้อนของเขต 14 ที่ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบันที่สุด

ต้องบอก ว่าอ.จ.ทวีทองทุ่มเทกับ UCHA มาก ทั้งสนับสนุน(ฟรี) , ติดตาม และแก้ไขปัญหาจากการใช้โปรแกรมและจากผู้ใช้งานเอง โดยส่วนตัวจากที่ได้คลุกคลีกับ UCHA มาเข้าปีที่ 3 แล้ว เห็นว่ามีประโยชน์มาก ติดตั้งไม่ยุ่งยากใช้งานง่าย(ถ้ามีนักคอมพิวเตอร์) ผู้รับผิดชอบข้อมูลสามารถ นำข้อมูลเข้าได้เองผ่านระบบ Internet เข้าถึงง่าย (ใช้ได้ทุกที่ที่มี Internet ซึ่งในปัจจุบันมีการให้บริการ(ISP) และการใช้งานกันอย่างกว้างขวาง และยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี) อีกทั้งยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับงานต่างๆได้เป็นอย่างดี ในสคร.5 เองเรามีการนำ UCHA ประยุกต์ใช้กับงานอื่นๆเช่น ห้องสมุด ทะเบียนครุภัณฑ์ ฯลฯ เราทำแบบพอเพียง ค่อยๆทำ ค่อยๆเป็น ค่อยๆไป โดยยึดตามแนวทางพระราชดำริ และเราก็ยกเอาเป็นคำขวัญในการทำงานของงานสารสนเทศ (เทคโนโลยีก้าวหน้า บนปรัญชาความพอเพียง) นอกจากจะได้ใช้โปรแกรมโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแล้ว อ.จ.ยังพัฒนาต่อยอดไปเรื่อยๆ ซึ่งคิดว่าถ้าสถาบันฯได้ติดตั้งระบบแล้วจะมีการเชื่อมโยงข้อมูลเป็นฐานเดียว กันของทั้งประเทศ

และ ในส่วนของโรคเรื้อนสคร. 5 เราได้นำกระบวนการของ KM มาช่วยให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ขอนำผลสรุปการจัดการความรู้ ปี 2552 ซึ่งลูกสาวคนเก่ง(น้ำฝน) ได้จัดทำมานำเสนอกระบวนการในการดำเนินงาน ดังนี้

สรุปผลการจัดการความรู้ของงานสารสนเทศ สคร.5 ปีงบประมาณ 2552 เรื่อง การพัฒนาระบบฐานข้อมูลโรคเรื้อนแบบออนไลน์ (UCHA)

1. ความเป็นมาปัจจุบันสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา (สคร.5) ได้มีการนำระบบข้อมูลแบบ UCHA มาใช้ในการจัดทำระบบฐานข้อมูลโรคผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการจัดการความรู้ (KM) เพราะทำหน้าที่สร้างความรู้แบบมีหลักฐาน ทำให้บุคคลมี Tacit Knowledge ที่ดี แข็งแรง และถูกต้อง จึงร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายโดยใช้การจัดการความรู้ในการพัฒนาระบบฐานข้อมูล โรคเรื้อน

2. วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลโรคเรื้อนแบบออนไลน์ (UCHA)

3. สิ่งที่บ่งบอกถึงความสำเร็จ

 • มีระบบฐานข้อมูลโรคเรื้อนแบบออนไลน์
 • มีการใช้งานระบบฐานข้อมูลโรคเรื้อนแบบออนไลน์
 • คุณภาพของระบบฐานข้อมูลโรคเรื้อนแบบออนไลน์ (รวดเร็ว ถูกต้อง ปลอดภัย)

4. กระบวนการในการนำ KM ไปใช้ / เครื่องมือ

 • การวางแผนก่อนจัดทำระบบ (BAR) ได้แก่ แนะนำระบบให้กลุ่มโรคเรื้อน สคร.5 ทดลองใช้งาน และออกแบบตัวแปรที่ใช้จัดเก็บข้อมูล
 • จัดทำระบบฐานข้อมูลโรคเรื้อน ได้แก่ สร้างฐานข้อมูล ทดลองใช้ ติดตั้งระบบ จัดทำคู่มือการใช้งาน แนะนำระบบฐานข้อมูลโรคเรื้อนให้กับผู้รับผิดชอบข้อมูลโรคเรื้อนในพื้นที่ได้ ทดลองใช้ และมีข้อตกลงร่วมกันในการใช้งาน
 • การดำเนินการหลังจัดทำระบบ (AAR) ได้แก่ กำหนดรหัสผ่านการใช้งานเฉพาะบุคคล แก้ปัญหาการใช้งาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้เชื่อมโยงข้อมูลกับสถาบันราชประชาสมาสัย และถอดบทเรียนเผยแพร่ผ่าน Blog: IT Talk ที่ http://www.thaiblogonline.com/ittalk.blog

5. ผลที่เกิดขึ้น

 • มีระบบฐานข้อมูลโรคเรื้อนแบบออนไลน์
 • มีการใช้งานระบบฐานข้อมูลโรคเรื้อน มีผู้ใช้งาน ได้แก่ กลุ่มโรคเรื้อน สคร.5 สถาบันราชประชาสมาสัย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) และโรงพยาบาลในพื้นที่เขตสาธารณสุขที่ 14 ซึ่งมีการเก็บข้อมูลผู้เข้าใช้งานด้วยระบบฐานข้อมูล (Log Book)

6. บทเรียนที่ได้

 • การทำงานแบบเครือข่าย (ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมใช้ ร่วมแก้ไข)
 • การสร้างคุณค่าให้กับระบบฐานข้อมูล (มี และใช้ประโยชน์ได้จริง)
 • การนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการจัดการความรู้มาประยุกต์ใช้ในการดำเนินงาน (พอเพียง เพียงพอ พอดี และดีพอ)
1-ucha/z-all-files/2-ucha-skr5.txt · Last modified: 2011/01/18 15:31 by admin
Back to top
chimeric.de = chi`s home Creative Commons License Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0