[กลับไปหน้าจอแรกของ UCHA]

การเรียกดูข้อมูลด้วยUCHA ด้วยการคลิ๊ก(ไม่ต้องเรียนรู้คำสั่งคอมพ์)

ขอทราบวิธีใช้โปรแกรมระบบข้อมูลแบบ UCHA ที่ Demo อย่างง่ายๆ

ถาม: ขอทราบวิธีใช้โปรแกรมระบบข้อมูลแบบ UCHA ที่ Demo อย่างง่ายๆ เพราะไม่ค่อยอยากจะจำศัพท์คอมพิวเตอร์ และ ชอบลืม

ตอบ: วิธีใช้โปรแกรมนี้อย่างง่ายๆ มีเครื่องมือหลัก 2 เครื่องมือ(เครื่องมือย่อยมีหลายอ้น) ซึ่งเข้าใจการใช้ จะสามารถเรียกดูข้อมูลเพื่อตอบข้อสงสัยได้เกือบทั้งหมด

เครื่องมือหลักอันที่ 1:

เครื่องมือหลักอันที่ 1: (เลื่อนmouse ไปที่หัวช่อง(Column)ที่ท่านต้องการดูรายละเอียด แล้วคลิ๊ก:)

- เมื่อเริ่มต้นใช้โปรแกรมUCHA ที่หน้าจอภาพจะแสดงข้อมูลของงานที่ต้องการดู(เรียกว่า หน้าจอ 1) ให้ท่านศึกษาูรายละเอียดของข้อมูลในช่องต่างๆ เพื่อทำความเข้าใจว่า ในแต่ละช่อง แสดงถึงข้อมูลอะไร หลายๆช่องเรียงกันในบรรทัดเดียวกัน เรียกว่า 1 record
- จำนวนข้อมูลทั้งหมดที่กำลังดูอยู่ จะเป็นตัวเลขหลังคำว่า Hits เช่น Hits = 20602 ในฐานข้อมูลโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ หมายความว่า มี จำนวนสัตว์ต่างๆที่กำลังศึกษาอยู่ จำนวน 20,602 ตัว
- เมื่อท่านต้องการนับในช่องใดช่องหนึ่ง(Column)ว่ามีข้อมูล(เหมือนกัน)อย่าง ละเท่าไร เช่น ที่ช่องชนิดสัตว์ ท่านอยากรู้ว่า มีสัตว์อะไรบ้าง จากจำนวนทั้งหมด 20602 ราย ให้เลื่อน mouse ไปที่หัว Columnนั้น(ช่อง ชนิดสัตว์) แล้วคลิ๊ก… โปรแกรมก็จะนับข้อมูลใน column นั้น แล้วแสดงผลการนับในหน้าจอใหม่(เรียกว่า หน้าจอ 2) เครื่องมือนี้เรียกว่า Group and Count


เครื่องมือหลักอันที่ 2:

เครื่องมือหลักอันที่ 2: (เลื่อนmouse ไปที่หน้าแถว(Row) แล้วคลิ๊ก:)

- เมื่อข้อมูล หน้าจอ2 แสดงออกหน้าจอภาพ… ท่านก็จะทราบว่าแต่ละกลุ่มของข้อมูลมีจำนวนข้อมูลมากหรือน้อย หากท่านต้องการเลือกดูเฉพาะข้อมูลกลุ่มใดกล่มหนึ่ง(ที่เกิดจากการใช้เครื่อง มือหลักอันที่ 1) ให้เลื่อนmouse ไปที่หน้ารายการในแถว(Row)นั้น แล้วคลิ๊ก mouse… โปรแกรมก็จะเอาข้อมูลเฉพาะกลุ่มที่ท่านต้องการ นำขึ้นหน้าจอ โดยจะกลับไปแสดงข้อมูลทั้งหมดที่ท่านได้เลือกไว้ ในรูปแบบหน้าจอ 1 โดยข้อมูลกลุ่มอื่นๆ จะถูกกรองออกไปไม่ให้เห็น เครื่องมือนี้ทำหน้าที่เหมือนการกรอง เครื่องมือนี้เรียกว่า Filter


คลิ๊กไปเรื่อยๆ วนไปเรื่อยๆ จนหมดข้อสงสัย

ด้วยเครื่องมือหลักทั้งสองอันนี้ เมื่อดูข้อมูล แล้ว คลิ๊ก ทำซ้ำๆ วนไปเรื่อยๆ ท่านจะสามารถเข้าไปถึงข้อมูลชุดต่างได้ทั้งหมด จนครบทุกมิติของข้อมูลชุดนั้น ไม่ว่าจะเป็นคลิ๊กดูข้อมูลไปเรื่อยๆ หรือ การคลิ๊กถอยหลังกลับ

สำหรับเครื่องมือย่อยอื่นๆ นานๆจะใช้สักครั้ง มักจะใช้ในกรณีที่มีคำถามที่ซับซ้อน หรือ เพื่อทำหน้าที่อย่างอื่น ซึ่งจะอธิบายให้ทราบในโอกาสต่อไป

ฐานข้อมูลตัวอย่างสำหรับฝึกใช้ โปรแกรมระบบข้อมูล UCHA

1-ucha/z-all-files/3-ucha-tutorial1.txt · Last modified: 2011/01/18 15:29 by admin
Back to top
chimeric.de = chi`s home Creative Commons License Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0