[กลับไปหน้าจอแรกของ UCHA]

6 ขั้นตอนของการสร้างงาน ด้วยระบบUCHA

ขั้นตอนที่ 1. ทำความรู้จักกับ UCHA และ ทดลองใช้งานเบื้องต้น

จากการอ่านเอกสาร จากการติดตามจากเวป wiki-ucha (http://110.164.65.40/wiki/) หรือ จากการได้ฟังมาจากท่านอื่น อาจทำให้ท่านรู้จักระบบข้อมูลUCHA ได้ระดับหนึ่ง การที่จะเข้าใจระบบนี้ให้มากขึ้น และ ให้ทุกคนในองค์กรของท่านได้รู้จักไปพร้อมๆกัน หน่วยงานส่วนใหญ่มักจะเริ่มต้นด้วยการจัดให้มีการบรรยาย สาธิต ระบบ UCHA (และ/หรือ ระบบGIS Mophmap) เพื่อให้นักวิชาการทุกท่านได้ทราบ เห็นประโยชน์ การบรรยาย การสาธิตการใช้โปรแกรม และ การฝึกใช้โปรแกรม ใช้เวลาทำความเข้าใจประมาณ 3 ชม.

ภายหลังสิ้นสุดการบรรยาย ผู้ฟังทุกท่านสามารถใช้โปรแกรมระบบข้อมูล UCHA ในการเรียกดูข้อมูล จากฐานข้อมูลตัวอย่างได้ สามารถหาคำตอบจากคำถามตัวอย่างได้ด้วยตนเอง และ ผู้เข้ารับการอบรมเริ่มมีความคิดเปรียบเทียบงานที่แสดงเป็นตัวอย่างกับงานที่กำลังทำอยู่ ว่าหากใช้โปรแกรมนี้กับงานที่ทำ แล้วจะได้ประโยชน์อะไรบ้าง สมควรนำมาใช้หรือไม่ และ หากต้องการนำมาใช้จะจัดเก็บข้อมูลรายละเอียดในงานของตนอย่างไรบ้าง จึงจะได้ประโยชน์เต็มที่

เคยทดลองให้ผู้ที่ฟังการบรรยายครั้งแรกไปแล้วที่กรมการแพทย์ ให้ช่วยนำไปแนะนำวิธีใช้ให้กับผู้อื่นในสถาบันของตนเองต่อไป จากการติดตามประเมินผลในเวลาต่อมาพบว่าสามารถถ่ายทอดเนื้อหาได้ไม่หมด ทำเพียงบางส่วนเท่านั้น บางครั้งเกิดการเข้าใจผิด ทำให้จำเป็นต้องจัดการบรรยาย สาธิตใหม่ขึ้นมาอีกครั้ง ทำให้เสียเวลา เสียโอกาส

ขั้นตอนที่ 2. นำงานที่ทำอยู่ มาขอใช้กับ UCHA กรมการแพทย์

เมื่อผู้ฟังได้ฟังการบรรยายครั้งที่หนึ่งไปแล้ว มีความเข้าใจ และ หากมีความประสงค์จะนำงานของตนมาใช้กับระบบข้อมูล UCHA ผู้สนใจส่วนใหญ่มักจะเริ่มต้นด้วยการขอโปแกรมไปทำเอง ซึ่งในทางปฏิบัติจริงเคยให้โปรแกรมไปกับหลายหน่วยงาน ผลปรากฏว่าไม่สามารถนำไปติดตั้งใช้ได้ด้วยตนเอง แม้จะให้นักคอมพิวเตอร์ที่มีประสบการณ์สูงมาทำให้ ก็จะไม่สามารถทำได้ เนื่องจากโปรแกรมมีรายละเอียดที่ซับซ้อน ตั้งแต่การติดตั้ง การปรับระบบ การวางไฟล์ การสร้างงาน ที่เคยทำมา ซึ่งหากจะสอนนักคอมพิวเตอร์ให้ทำได้ ก็จะใช้เวลาสอนหลายวันจึงจะเข้าใจ(เคยสอนทุกวันพุธ ใช้เวลาสามเดือน จึงเริ่มทำได้ สี่เดือนจึงจะเริ่มทำเป็น) และ จะต้องเรียนมาต่อยอดอีกหลายครั้งเพื่อให้เข้าใจรายละเอียดที่ซับซ้อนมากขึ้น(ซึ่งส่วนใหญ่เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์มักจะไม่มาเพิ่มเติมความรู้) โดยเฉพาะลูกเล่นในการใช้งาน จะเห็นได้ว่าการขอโปรแกรมไปทำเองในครั้งแรก ทำให้ไม่สามารถสร้างงานได้เลยในทันที ต้องรอให้ server พร้อม เครือข่ายพร้อม เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ทำได้ ทำเป็น จนกระทั่งทำจนชำนาญได้(เกือบ)ทัดเทียมอาจารย์ที่สอน อีกทั้งยังไม่ทราบว่า UCHA จะช่วยงานได้เมื่อนำไปใช้จริงหรือไม่ ดังนั้นผู้สนใจจึงไม่ควรเริ่มต้นด้วยการเอาโปรแกรมไปให้ศูนย์คอมพิวเตอร์ทำ ควรจะเริ่มต้นด้วยการขอใช้ระบบ UCHA ของกรมการแพทย์ที่มีประสิทธิภาพสูงได้เลย เป็นการตัดปัญหาด้านเทคนิคที่จะเกิดจากความไม่คุ้นเคยด้านเทคโนโลยีทั้งหมดออกไปก่อน โดยในระยะแรกของการเริ่มต้น(6 เดือนแรก)กรมการแพทย์จะช่วยดูแลด้านเทคนิคทั้งหมดให้ จนผู้ใช้ระบบสามารถใช้ระบบได้ครบความสามารถ จึงจะไปทดลองกับระบบที่เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ของท่านทำให้ การขอใช้งานนี้จากระบบของกรมการแพทย์ ผู้ที่มีความต้องการนำงาน routine ที่ทำอยู่ มาขอใช้กับระบบนี้(งานวิชาการ งานบริหาร งานพัฒนาคุณภาพ และ ฯลฯ ) กรุณาแจ้งความจำนง ขอใช้ระบบมาที่สำนักที่ปรึกษากรมการแพทย์ หลังจากนั้นก็จะให้มีการนัดหมายกันมาประชุม นำเสนอลักษณะงานที่จะทำพร้อมรายละเอียดของข้อมูล เพื่อสร้างงานของท่าน สำนักงานที่ปรึกษาจะได้แนะนำวิธีการออกแบบบเก็บข้อมูลที่เหมาะสม เพื่อให้มีความพร้อมที่จะลงมือสร้างงาน ในการประชุมบรรยายเชิงปฏิบัติการครั้งที่สองนี้ หากโครงสร้างของข้อมูลมีความชัดเจน มีข้อมูลชัดเจน สมบูรณ์ ก็่น่าจะสร้างระบบข้อมูล UCHA ให้กับงานของท่านได้ภายในเวลา สี่ ชั่วโมง โดยคาดหวังว่า ท่านจะสามารถเริ่มใช้งานนำเข้าข้อมูลได้ตั้งแต่วันนั้น(หากไม่มีปัญหาอุปสรรค) วิทยากรที่ไปช่วยสร้างงานจะมอบ ชื่อ และ รหัสผ่าน ให้ท่านได้เอาไปใช้งานในวันนั้น

ในการสร้างงานนี้ หากท่านมีฐานข้อมูลของท่านอยู่แล้ว ก็สามารถนำ(Copy)ฐานข้อมูลที่ท่านมีอยู่ ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของ MsSQL Access Excel Dbase มาใช้กับ โปรแกรมระบบข้อมูล UCHA ได้เลย การโอนข้อมูลจากที่มีอยู่แล้วในรูปแบบอื่นมาลงในระบบ UCHA จะทำให้ท่านสามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้ทุกมุมมองของข้อมูลที่มีอยู่ได้ภายใน ไม่กี่วัน โดยวิธีการดูข้อมูล แล้วเลือกคลิ๊กหาคำตอบ ตามความสามารถของระบบข้อมูลแบบ UCHA

เมื่อเริ่มใช้งานด้วยตนเองไปในระยะ 2 สัปดาห์แรก ส่วนใหญ่จะพบปัญหา ข้อสงสัย คำถาม เทคนิคต่างๆ ในรายละเอียด เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง กรุณาจดข้อสงสัยทั้งหมดไว้ เพื่อรอเฉลยในการฝึกอบรมครั้งที่ สาม (หลังเริ่มใช้งานไป แล้วประมาณ 2-3 สัปดาห์ หรือ เมื่อมีการ key ข้อมูลเข้าไปแล้วประมาณ 200 ราย)

ขั้นตอนที่ 3. การแก้ปัญหา ข้อสงสัย จากการได้ปฏิบัติงานจริง

ในการบรรยายสาธิตครั้งที่ สาม นี้ จะใช้เวลาส่วนใหญ่ในการตอบข้อสงสัย สอนวิธีการแก้ปัญหาที่ผู้ปฏิบัติแต่ละท่านได้พบตามหัวข้อที่ได้บันทึกไว้ นอกจากจะตอบข้อสงสัย แก้ปัญหาที่มีอยู่แล้ว จะมีการสอนเพิ่มเติมด้าน

 • วิธีการหาคำตอบจากข้อมูลของท่านที่ท่านได้ทำไว้ เพื่อเป็นการฝึกการใช้ระบบด้วยวิธีการ ลูกเล่นแบบต่างๆ
 • แนะนำเทคนิคการ key ข้อมูลเข้าแบบอื่นๆ การแก้ไขข้อมูล การปรับข้อมูล
 • เรียนรู้การจัดการรูปแบบของข้อมูล ฝึกตรวจสอบข้อมูล ทำข้อมูลให้ clean
 • ฝึกวิเคราะห์ ข้อมูลให้ชำนาญ
 • ฝึกการออกรายงาน ทำกราฟ การวิเคราะห์ ทางสถิติ ฯลฯ

ทุกขั้นตอนทำโดยเจ้าของข้อมูล ซึ่งส่วนใหญ่อาจจำเป็นต้องมาสอน แนะนำต่อในครั้งที่ สี่ หรือ ครั้งที่ห้า หากผู้ใช้ระบบยังแก้ปัญหาด้วยตนเองยังไม่ได้

ในทุกขั้นตอนของการสอน สาธิต นักวิชาการทุกกลุ่มที่ต้องการใช้ระบบนี้ ควรจะเข้าร่วมรับฟัง ขั้นตอน การสร้างงานที่กำลังทำอยู่ทุกครั้ง เพื่อเรียนรู้ปัญหา และ วิธีการแก้ปัญหาซึ่งกันและกัน เพราะเมื่อถึงเวลาเริ่มงานของตนเอง ก็จะพบปัญหาคล้ายๆกัน ทำให้ไม่ต้องจัดการสอนซ้ำๆกันหลายครั้ง และ ขอความกรุณาให้เจ้าของงาน ที่ได้รับการคัดเลือกมาทำก่อน ช่วยทำหน้าที่เป็น ครู ก. ให้คำแนะนำ เป็นพี่เลี้ยงให้กับเจ้าของงานรุ่นถัดๆไปด้วย

นอกจากนักวิชาการที่ต้องการสร้างงานกับระบบนี้ต้องร่วมติดตามการสอน สาธิต ทุกครั้งแล้ว นักคอมพิวเตอร์ ของหน่วยงานที่จะมาช่วยดูแลระบบนี้ต่อจากทีมวิทยากร ก็ต้องเข้าร่วมกิจกรรมนี้อย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกัน เพราะเมื่อนักคอมพิวเตอร์มีความเข้าใจการใช้ะบบนี้อย่างละเอียดแล้ว ขั้นตอนการนำโปรแกรมมาติดตั้ง ที่สำนักงาน ก็จะง่ายกว่าวิธีการพยายามสร้างระบบคอมพ์ตั้งแต่ตอนแรก ที่เคยทำๆกันมาพบว่า หากผู้ดูแลคอมพิวเตอร์ ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ไม่ครบทุกความสามารถ ก็คงจะไม่สามารถดูแลระบบได้ดี จึงจำเป็นต้องเน้นให้ผู้ดูแลคอมพิวเตอร์ใช้โปรแกรมได้ทุกรูปแบบ .

.

ขั้นตอนที่ 4, 5 เพิ่มทักษะการใช้โปรแกรม แนะนำรายละเอียดอื่นๆ

จากการสอนฝึกอบรม ครั้งที่ 1 ถึง ครั้งที่ 3 ผู้ใช้ส่วนใหญ่มักจะใช้งานได้แล้วด้วยตนเอง และมักจะมีรายละเอียดปลีกย่อยบันทึกไว้ ให้มาสอนฝึกอบรมในครั้งที่ 4 หรือ 5 ส่วนใหญ่จะเป็นความต้องการใหม่ๆ ที่ผู้ใช้แต่ละท่านต้องการ หลายๆความต้องการเป็นสิ่งที่ UCHA ทำได้อยู่แล้ว แต่ผู้ใช้ยังไม่สามารถประยุกต์การใช้โปรแกรม และ หลายความต้องการเกิดจากการทำหน้าที่ ครู ก. แล้วตอบคำถามไม่ได้ และ ในบางเรื่องโปรแกรมยังไม่สามารถทำได้ ต้องรับกลับไปเขียนโปรแกรมเพิ่มเติมให้

ขั้นตอนที่ 6. อยากขอมี UCHA Server ของหน่วยงานตนเอง

เมื่อผู้ใช้รู้จักการใช้งานกับระบบ UCHA จากการสอน สาธิต หลายครั้งที่ผ่านมา ในช่วงระยะเวลาประมาณ 6 เดือนที่ผ่านมา เห็นว่าโปรแกรม UCHA นี้มีประโยชน์ตามที่วิทยากรนำเสนอ มีความประสงค์จะขอโปรแกรมมาติดตั้ง และ ใช้งานในสำนักงาน ประกอบกับมีบุคคลากรคอมพิวเตอร์ที่มีความเข้าใจในการใช้งานระบบUCHA มีประสบการณ์ด้านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์แล้ว มีServerที่มีคุณภาพสูง มีระบบเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพ ตลอดจนระบบรักษาความปลอดภัยดี คณะทำงานระบบข้อมูล UCHA จะไปสอนวิธีการติดตั้งโปรแกรม การสร้างงาน การดูแล และ ฯลฯ ให้กับหน่วยงาน สอนวิธีการแบคอัพข้อมูล(นักคอมพิวเตอร์ที่จะช่วยดูแลระบบนี้ จะต้องใช้ระบบนี้เป็นเท่ากับ หรือ เก่งกว่า เจ้าของงาน เจ้าของข้อมูล)

เนื่องจากผู้สร้างโปรแกรมระบบข้อมูลแบบ UCHA มีความตั้งใจที่จะให้ระบบนี้เป็นระบบเปิด ที่มีการพัฒนาต่อเนื่องจากสมาชิกผู้ใช้งาน และ เน้นถึงการสร้างงานให้กับงานต่างๆโดยทั่วถึง จึงขอให้มีข้อตกลงกันว่า หน่วยงานที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี UCHA และ ได้รับการติดตั้งระบบนี้ขึ้นมาใช้เอง จะช่วยเหลือหน่วยงานอื่นที่ยังไม่มีโอกาส ให้ได้มีโอกาสใช้ ระบบข้อมูลแบบ UCHA บนเครื่องของท่านในระยะเริ่มต้นสักระยะเวลาหนึ่ง(4-6 เดือน) จนกระทั่งเขาเกิดความพึงพอใจ มีความพร้อมที่จะสร้างระบบของตนเอง จึงจะไปสร้างระบบของตนเองต่อไป และ หากศูนย์ข้อมูล UCHA ใหม่ของหน่วยงานลูกข่ายได้นำโปรแกรมนี้ ไปพัฒนาต่อจนสามารถนำใช้งานจริงดีกว่าเดิม จะต้องส่งมอบโปรแกรมใหม่ที่สร้างขึ้น พร้อมคู่มืออธิบายรายละเอียดการใช้งาน ให้กับส่วนกลางด้วย เพื่อทำให้ศูนย์ข้อมูล UCHA ส่วนกลางของกรมการแพทย์ ได้เป็นศูนย์กลางในการปรับให้ระบบนี้ ได้เติบโตไปพร้อมๆกันในทุกศูนย์ข้อมูลแบบเดียวกัน เพื่อให้มีการรักษามาตราฐานเดียวกันตลอดเวลา และ มีการพัฒนาต่อเนื่อง ซึ่งจะทำให้ศูนย์ข้อมูลของระบบข้อมูลแบบ UCHA ที่มีอยู่ทั้งหมด จะสามารถเชื่อมโยงข้อมูลถึงกันได้ในทันที ตลอดเวลา เมื่อมีความจำเป็น หรือ มีความต้องการ เช่น กรณีที่มีโรคติดต่อร้ายแรง กรณีของการพัฒนาระบบสุขภาพ หรือ กรณีของการศึกษาแบบสหสถาบัน หรือ ฯลฯ เป็นต้น

.

หลักการของการสร้างโปรแกรมเพื่อตอบสนองระบบข้อมูลแบบ UCHA

แนวความคิดของการออกแบบระบบข้อมูลแบบ UCHA เป็นแนวความคิดเปิด เพื่อให้ทุกงานได้เข้าใจ และเห็นประโยชน์ของการสร้างความรู้ที่มีประสิทธิภาพสูง การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้มีคุณสมบัติเป็นระบบข้อมูลแบบ UCHA ไม่ยากนักสำหรับโปรแกรมเมอร์โดยทั่วไป ซึ่งจะใช้หลักการใหญ่ๆ ดังต่อไปนี้

1. เป็นโปรแกรมแบบ multipurpose ใช้ได้กับทุกงานที่มีอยู่ได้ เพื่อให้ผู้บริหาร นักวิชาการ ใช้ติดตามงานต่างๆได้ทันที (โดยไม่ต้องเสียเวลาศึกษาหน้าจอเฉพาะแต่ละงานแบบเดิม ที่ไม่เหมือนกันระหว่างงาน) หากจะให้มีส่วนที่แสดงผลเฉพาะงาน ก็สามารถเขียนเพิ่มเฉพาะกิจได้

2. ใช้วิธีอ่านหน้าจอ แล้ว คลิ๊กส่วนที่ต้องการดูผลวิธีง่ายๆ (อ่าน และ คลิ๊ก) ผู้ใช้ไม่ต้องเสียเวลาไปเรียนรู้เรื่องการเขียนโปรแกรม หรือ วิธีการใช้โปรแกรม

3. สามารถตอบคำถามได้ทุกคำถาม ในทุกมุมมองของข้อมูล ในทันที(1-60 วินาที) ด้วยวิธีการคลิ๊กเพียง 2 แบบ คือ แบบ Group and Count(คลิ๊กบนช่อง) และ แบบ Filter Data(คลิ๊กหน้าช่อง) ด้วยการคลิ๊ก 2 แบบ ที่กล่าวแล้ว ร่วมกับการเลือกข้อมูลที่สนใจจากหน้าจอ ท่านจะสามารถ ติดตาม ศึกษา วิเคราะห์ ข้อมูล ลงลึกไปเรื่อยๆ จนได้คำตอบของคำถามที่สงสัย

4. ใช้โปรแกรมชนิด Opensource ที่สามารถเอามาใช้และพัฒนาต่อได้โดยไม่ผิดกฏหมาย ไม่มีค่าใช้จ่าย และ ปรับแต่งโปรแกรมได้เรื่อยๆ ให้ถูกใจ ถูกงาน

5. เปิดเผย source code ของ UCHA ให้คณะทำงาน เพื่อให้สามารถพัฒนาต่อเนื่อง และขยายผลได้

6. แสดงผลเป็นจำนวนนับ ร้อยละ และ กราฟแท่ง หรือ ข้อมูลดิบ

7. ใช้งานได้ทั้งแบบ Standalone หรือ แบบเครือข่าย (Intranet และ Internet)

8. นำผลจากการวิเคราะห์เบื้องต้นไปทำกราฟ หรือ วิเคราะห์ต่อด้วยโปรแกรมอื่น เช่น Excel, SPSS ฯลฯ

9. ขยายผลให้โปรแกรมมีความสามารถวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติในเชิงลึกได้มากขึ้น ๆ อย่างต่อเนื่อง ตามความจำเป็นของการใช้งาน

10.

11. ยังมีต่ิอ

.

.

คุณสมบัติ ศูนย์ข้อมูล UCHA สาขา

 1. มี Server ความเร็วสูง หน่วยความจำสูง และ คุณภาพสูง
 2. มี เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ความเร็ว สูง หรือ ปานกลาง มีความแน่นอนสูง
 3. มีเจ้าหน้าที่คอมพ์ช่วยดูแล server, software, Database, Network และ สำรองข้อมูล จำนวน 1 ท่าน และ ผู้ช่วยดูแลอีก 1 ท่าน ส่งเข้ารับการอบรมที่ สำนักงานที่ปรึกษา กรมการแพทย์
 4. ให้เจ้าหน้าที่ได้รับการอบรมมาแล้ว(อบรมการใช้โปรแกรม การติดตั้งโปรแกรม การทดสอบโปรแกรม การสร้างงานใหม่ การติดตาม) ช่วยทำหน้าที่เป็นครู ก. ในการแนะนำการใช้งานให้สมาชิกที่เข้ามาใหม่ ทั้งในหน่วยงาน และ นอกหน่วยงาน และหากมีปัญหาให้บันทึกไว้ นำเสนอเพื่อรับการแนะนำวิธีใช้ หรือแก้ไข ในการประชุมร่วมกับส่วนกลาง ทุก 1-2 เดือน
 5. มีการเชื่อมโยงกับศูนย์ข้อมูลแบบ UCHA ที่อื่น(กระทรวงสาธารณสุข) เพื่อการเชื่อมโยงข้อมูล Backupข้อมูล และ การปรับโปรแกรมเป็นรุ่นใหม่ จากส่วนกลาง
 6. มีการร่วมประชุมกับศูนย์ข้อมูลแบบ UCHA อื่น ทุก 2 เดือน เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น พัฒนา ปรับปรุง โปรแกรมเป็นรุ่นใหม่ๆ และ เมื่อศูนย์ใด กลุ่มใด ได้มีการพัฒนาโปรแกรมเป็นรุ่นใหม่ที่ดีกว่าเดิม ให้ส่งโปรแกรมใหม่ไปที่ส่วนกลางเพื่อเป็นศูนย์กลางกระจายไปศูนย์อื่นโดยทั่ว กัน เพื่อคงสภาพการมีมาตราฐานเดียวกัน ทำให้สามารถเชื่อมโยงระบบถึงกันได้ตลอดเวลา เมื่อมีความต้องการ
 7. ศูนย์ข้อมูลที่สร้างขึ้นใหม่นี้ ยินดีให้การสนับสนุนหน่วยงานอื่นๆ(กระทรวงสาธารณสุข) ที่ต้องการใช้ระบบ UCHA แต่ยังไม่มีความพร้อมเรื่อง Server, เรื่องเครือข่าย หรือ ไม่มีความพร้อมที่จะสร้างหรือดูแล ระบบข้อมูล UCHA ได้ด้วยตนเอง โดยการให้ใช้เนื้อที่บนserver (ไม่กิน 10 MByte หรือมากกว่า แล้วแต่จะตกลงกัน) และ เป็นพี่เลี้ยงให้สามารถใช้งานได้ โดยเน้นความสำคัญด้านการเสริมสร้างมิตรภาพระหว่างกัน การให้ การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ความสามัคคี ไม่ให้มีความขัดแย้ง
1-ucha/z-all-files/3a-create-job.txt · Last modified: 2011/01/18 15:15 by admin
Back to top
chimeric.de = chi`s home Creative Commons License Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0