การเตรียมข้อมูลสำหรับโปรแกรมระบบข้อมูล UCHA

ตัวอย่างโรคจอประสาทตาเสื่อม

ตัวอย่างข้อมูล ผู้ป่วยโรคจอประสาทตาเสื่อม มีข้อเสนอแนะ ดังนี้

1. ข้อมูลที่ส่งมาไม่ควรมีชื่อ นามสกุล เพราะไม่มีประโยชน์ต่อการประมวลผลในเบื้องต้น เพราะมีความเสี่ยงเรื่องการสามารถ identify ไปถึงบุคคล หากมีการรั่วไหลของข้อมูล โดยไม่ตั้งใจ แต่หากต้องการค้นกลับไปหาข้อมูลจริง น่าจะมี HN หรือ อะไรก็ได้ที่คนในรพ.นั้น หรือ ในหน่วยงานนั้น เข้าถึงข้อมูลดิบได้ แต่บุคคลภายนอกไม่สามารถค้นหาได้ เท่าที่ทำกันมา สมาชิกผู้ใช้ระบบข้อมูล UCHA บอกว่า ถ้าไม่มีชื่อ เวลาค้นกลับไปที่ข้อมูลดิบเพื่อเพิ่มเติม หรือ update จะยาก เพราะบางครั้ง HN ลงผิดพลาดไป สวนใหญ่จึงเลือกใส่ชื่อ เพียง3อักษรแรก หรือ ฯลฯ ทำให้ค้นกลับได้เร็ว และหากมีการรั่วไหลของข้อมูล ก็ไม่สามารถ iden ถึงข้อมูลส่วนบุคคลได้ครับ

2. ช่วยปรับชื่อของแต่ละช่อง(ชื่อfield)ให้สั้นๆ ไม่เกิน 8 ตัวอักษร เพื่อให้หน้าจอบน UCHA ออกสวยงาม ไม่มีช่องว่างมากเกินไปจนดูข้อมูลได้น้อย ชื่อไม่ควรมีช่องว่าง ไม่ควรมีเครื่องหมายอื่น(ใช้Underscoreได้) อ่านชื่อแล้วพอจะเดาได้ว่าหมายถึงอะไร พร้อมกับสร้างfile excel อืกไฟล์หนึ่งเพื่อเป็น dictionary เพื่อจะบอกว่า ชื่อfield สั้นๆนั้น(ช่องที่1) หมายถึงอะไร (ช่องที่ 2) จนครบทุกfield โดยช่วยอธิบายให้ละเอียด ยาวเท่าไรก็ได้ เพื่อให้คน key ข้อมูลเข้าได้อ่านเมื่อเขาสงสัย หากเป็นไปได้ น่าจะอธิบายด้วยว่า ลักษณะข้อมูลในช่องนั้นๆ เป็นอะไรได้บ้าง เช่น field เพศ จะมีข้อมูล 2 แบบ ได้แก่ ชาย และ หญิง เป็นต้น

3. ข้อมูลชุดแรกที่ส่งมาเป็น excel จำนวน 30-50 records ควรจะเป็นข้อมูลจริงเลย เพราะเมื่อ convert เข้า UCHA แล้ว จะได้ใช้งานได้เลย ไม่ต้องมาเสียเวลาลบข้อมูลที่ไม่จริงออกทับด้วยข้อมูลจริง

4. ข้อมูลวันที่ หากทำได้ ขอเป็น ปี เดือน วัน ในรูปแบบของ yyyymmdd โดยใช้ ปี เป็นพศ.

ุ6. การมอบ รายละเอียด เวปไซด์ username และ password ให้กับลูกน้องที่ไม่เข้าใจถึงผลเสียหายที่จะเกิดจากข้อมูลที่รั่วไหล เป็นเรื่องที่ไม่ควรทำ บ่อยครั้งเห็นว่าเขียนติดไว้ที่หน้าจอภาพ หรือ วางกระดาษทิ้งไว้ หรือ ใส่ค้างไว้ที่browser ซึ่งอันตรายมาก

7. การ เปิดหน้าจอเวปทิ้งไว้ โดยที่เจ้าของไม่ได้อยู่ที่หน้าจอ เช่น ไปห้องน้ำ ก็อันตราย เพราะระหว่างที่ท่านไม่อยู่ หากมีคนมาแอบใช้ข้อมูล และเกิดความเสียหายได้ เมื่อเกิดความเสียหาย หลักฐานจะตามมาถึงตัวท่าน ผู้ที่ต้องรับผิดชอบคือตัวท่าน เพราะเมื่อมีการสอบสวนจากการดูข้อมูลในสมุดบันทึกการใช้งานเป็นชื่อของท่าน ท่านจะต้องรับผิดชอบ การปิดหน้าจอ Browser ทุกหน้าจอ ก่อนออกจากที่นั่งไป จะทำให้ผู้อื่นไม่สามารถใช้งานในชื่อของท่านได้

1-ucha/z-all-files/3b-data-prep.txt · Last modified: 2009/02/24 11:41 (external edit)
Back to top
chimeric.de = chi`s home Creative Commons License Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0