เนื่องจากการทำงานเป็นแบบ อาสาสมัคร คือช่วยกันคนละไม้ คนละมือ จึ้งได้บทความที่นำลงตามที่ช่วยกันทำมา 
สำหรับผู้ที่เข้ามาอ่าน ทดลองใช้ตามที่เขียนไว้ อาจจะพบความไม่สมบูรณ์ของบทความ หรือ สำนวน หรือ ขั้นตอน  
กรุณา cut เอาบทความเดิมไปตกแต่ง หรือ เขีบนใหม่ตามที่เข้าใจ แล้วส่งกลับมาทางเมล์  เพื่อจะได้นำฉบับที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้นลงทับของเดิม  
ให้สมกับการเป็น วิกิพีเดีย และ การช่วยกีันสร้างงาน

การนำเข้าข้อมูล (Data Entry)

1: เรียก form สำหรับ กรอกข้อมูล

หลังจากการ ออกแบบ สร้างฐานข้อมูล บนระ่บบอูฉะ สำหรับงานหนึ่งๆ เรียบร้อยแล้ว เมื่อเปิดเข้าไปดูข้อมูลจะมีลักษณะหน้าตาคล้ายนี้

Data Entry


เมื่อเจ้าของงารต้องการนำเข้าข้อมูลใหม่ ที่หน้าจอภาพ ให้คลิ๊กที่คำว่า [search] ที่อยู่ที่ส่วนบนด้านขวา ของจอภาพ (ตรงที่วงไว้้) เพื่อเรียกแบบฟอร์ม(Form) (ช่องสำหรับกรอกข้อมูล) ขึ้นหน้าจอภาพ หลังจากคลิ๊กแล้ว หน้าจอจะเปลี่ยนไปเป็นอีกรูปแบบหนึ่ง ดังภาพต่อไป

Form สำหรับกรอกข้อมูล2: ป้อนข้อมูลเข้าทางแป้นพิมพ์ (Key in data)

- ให้พิมพ์ข้อมูลเข้าในแต่ละช่องว่าง จนครบทุกช่องที่ต้องการ

3: ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ป้อนเข้าไป

- ตรวจสอบความถูกต้องดูอีกครั้ง

4: ส่งข้อมูลหน้าจอภาพเข้าฐานข้อมูล

- กดปุ่ม Add ข้อมูล เครื่องจะส่งข้อมูลที่อยู่ในหน้าจอภาพเข้าไปเพิ่มในฐานข้อมูลทันทีคำแนะนำในการนำเข้าข้อมูล โดยสมาชิก UCHA

การบันทึกข้อมูล/การแก้ไขและการลบข้อมูล ในระบบ UCHA
นฤมล ทองมีสิทธิ์
สถาบันเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ
——————————————–

การบันทึกข้อมูลกิจกรรมของหน่วยงานเพิ่มในระบบข้อมูลแบบ UCHA

เข้าสู่ระบบข้อมูลแบบ UCHA ทาง Internet ที่ WWW.childrenhospital.go.th/ucha/pceo/

การบันทึกข้อมูลกิจกรรมเพิ่ม
1. คลิกที่ Search
2. กรอกรายละเอียด ดังนี้
2.1 วันที่ : xxxx-xx-xx (ปี-เดือน-วันที่) ดังตัวอย่าง 2551-05-23
2.2 เวลา : xx:xx (ชม.:นาที) ดังตัวอย่าง 08:00
2.3 หัวข้อ : ชื่อเรื่องของกิจกรรมนั้นๆ
2.4 รายละเอียด : บันทึกข้อมูลเนื้อหารายละเอียด
2.5 keyword : หัวข้อเรื่องย่อๆที่สำคัญ
2.6 ชื่อผู้ติดต่อ : ชื่อผู้ประสานงาน
2.7 หน่วยงาน : เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้
3. คลิกที่ Add

การแก้ไขข้อมูล
1. คลิกที่จุดรองช่องสุดท้ายของแถวของกิจกรรมที่จะเข้าไปทำการแก้ไข
2. แก้ไขข้อมูล
3. คลิกที่ Update

การลบข้อมูล
1. คลิก Record ขึ้นมา (เรื่องของกิจกรรมที่จะเข้าไปลบข้อมูล)
2. Mark Blank ที่ข้อมูลนั้น และใส่ – แทนที่เข้าไป (เครื่องหมาย -)
3. คลิกที่ Update

.

1-ucha/z-all-files/3c-data-entry.txt · Last modified: 2009/09/12 09:22 by admin
Back to top
chimeric.de = chi`s home Creative Commons License Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0