แก้ไข เพิ่มเติมข้อมูล (Edit your Data)

ในกรณีที่ได้ใส่ข้อมูลเข้าไปในระบบแล้ว บางครั้งต้องการนำข้อมูลนั้นกลับมาแก้ไข หรือ เพิ่มเติมส่วนที่ขาด (หรือ ต้องการใช้ข้อมูลนั้นบางส่วน หรือ เกือบทั้งหมดเพื่อดัดแปลงส่วนต่างแล้วใส่เข้าระบบเป็นข้อมูลใหม่) มีวิธีทำดังนี้

1. มองหาข้อมูลที่จะแก้ไข

จากข้อมูลที่ปรากฏหน้าจอภาพ เมื่อต้องการแก้ไขข้อมูลในบันทัดใด ให้เลื่อนไปที่ท้ายบรรทัดของข้อมูลนั้น จะพบจุด สองจุด อยู่ชิดขอบตารางด้านขวา ให้เลือกคลิ๊กจุดแรก(จุดด้านซ้าย) ตามภาพข้างล่างนี้

คลิ๊กจุดแรกทางขวาเพื่อดึงข้อมูลขึ้นจอ


2. เอาข้อมูลที่ต้องการขึ้นมาที่หน้าจอภาพ

หลังจากคลิ๊กจุดนั้นแล้ว ข้อมูลในบรรทัดนั้นทั้งบรรทัด จะถูกดึงขึ้นมาที่หน้าจอในรูปแบบใหม่ ที่เป็นช่องๆ(เรียกว่า Form)(ภาพถัดไป)

กดปุ่ม Update เพื่อนำข้อมูลบนจอที่แก้ไขแล้วลงไป**ทับข้อมูลเดิม**


3. ปรับ แก้ไข เพิ่มเติม ข้อมูล

ข้อมูลในช่องเหล่านี้ผู้ใช้ระบบสามารถ ปรับ แก้ไข เำิ่พิ่มเติม หรือเอาออก ได้ตามที่ต้องการ ข่้อมูลที่แก้ไขแล้วจะยังไม่ส่งเข้าไปแก้ที่ฐานข้อมูล จนกระทั่งผู้ใช้กดปุ่ม UPDATE จึงจะส่งข้อมูลเข้าไปทับข้อมูลเดิมในฐานข้อมูล

4. ส่งข้อมูลที่แก้ไขแล้วกลับไปแก้ไขที่ฐานข้อมูล

ดังนั้นก่อนกดปุ่ม UPDATE ควรตรวจสอบ ความถูกต้องของการแก้ไขอีกครั้ง จึงจะส่งข้อมูลชุดที่แก้ไขแล้วเข้าไปทับข้อมูลที่มีอยู่เดิม

NB: กรณีที่ต้องการข้อมูลที่มีอยู่ ไปเพิ่มใหม่

(หากต้องการข้อมูลที่อยู่บนหน้าจอภาพไปลงเป็นรายการใหม่อีกรายการหนึ่ง(เพิ่มข้อมูล) โดยไม่ไปรบกวนกับข้อมูลต้นแบบที่ดึงขึ้นมา ให้กดปุ่ม ADD ซึ่งหมายถึงการเพิ่มข้อมูลรายการใหม่เข้าระบบ

โปรดระวัง หากต้องการเพิ่มข้อมูลใหม่โดยอาศัยข้อมูลที่มีอยู่เดิมมาปรับแก้ไขส่วนต่าง จะต้องกดปุ่ม ADD อย่าเผลอไปกดปุ่ม UPDATE เพราะข้อมูลต้นฉบับเดิมที่ถูกดึงขึ้นมา จะถูกทับโดยข้อมูลใหม่ทีได้แก้ไขไป ไม่สามารถเรียกกลับคืนมาได้

1-ucha/z-all-files/3d-data-edit.txt · Last modified: 2009/07/07 14:18 by admin
Back to top
chimeric.de = chi`s home Creative Commons License Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0