Delete your Data

ระบบถูกตั้งไว้ให้ไม่สามารถลบข้อมูลออกได้

ดังนั้นหากท่านต้องการลบข้อมูล จะต้องใช้วิธี

- เรียกข้อมูลนั้นขึ้นมา edit แล้ว - ใส่ข้อมูลใหม่เข้าไปทับข้อมูลของเดิม แล้ว - กดปุ่ม update (อย่าเผลอไปกดปุ่ม add เพราะจะไปสร้างข้อมูลใหม่ขึ้นมา และ ข้อมูลที่เราต้องการลบทิ้งก็ยังไม่ถูกเขียนทับ)

1-ucha/z-all-files/3g-data-del.txt · Last modified: 2009/02/16 23:26 (external edit)
Back to top
chimeric.de = chi`s home Creative Commons License Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0