[กลับไปหน้าจอแรกของ UCHA]

Common mistakes

Field Date & content

ช่องวันที่ ขอให้เก็บข้อมูลในรูปแบบ yyyymmdd 
โดย yyyy คือ พศ. 4 หลัก(ใช้เลขฝรั่ง)
mm dd คือ เลขเดือน เลขวันที่ 
หากเป็นเลขหลักเดียว ให้ใช้ 0 นำหน้า 
เช่น มกราคม=01
**NB:** ไม่ใช้แบบ 2/1 เพราะหากต้องนำข้อมูลไปใช้
กับเอกเซล จะกลายเป็น 2-jan (เปลี่ยนformat ยังทำไม่เป็น)
เช่นเดียวกับ HN รูปแบบต้องเหมือนกันในหน่วยงาน (เช่น 
ของศูนย์มะเร็งอุดร ใช้ xx-xxxxx)
ควรเก็บไพรมารีดาต้า อย่าเก็บเซคเกินดารีดาตา เช่น Number = จำนวนก้อน 
น่าจะใส่ตัวเลขตามจริง ไม่ใช่ single multiple หรือ อายุเก็บอายุจริง 
ไม่เก็บเป็นกลุ่มอายุ
ถ้าข้อมูลส่วนใหญ่เป็นภาษาอังกฤษ ควรใช้อังกฤษด้วย เช่น 
เพศ ไม่ใช้ชาย ใช้เป็นM หญิงใช้เป็น F

FieldName FieldHead

ชื่อ ฟิลด์ ห้ามใช้ เหมือน คำเสมือน เพราะเวลา query จะ งง เช่น group,
number, from, year, date, 
ชื่อฟิลด์ห้าม มีช่องว่าง, มีเครื่องหมาย(ยกเว้นเครื่องหมาย _ )
ชื่อฟิลด์ไม่ควรยาวเกินไป ควรสื่อความหมายด้วย
ฟิลด์ที่ใช้เป็นตัวอ้างอิงข้อมูลแต่ละรายการ ให้ใช้ชื่อเป็น rowid ไปก่อน หากตั้ง
ชื่ออื่น เช่น ID, CID บางฟังก์ชั้นของUCHA ไม่ทำงาน (ยังไม่มีเวลาตรวจสอบ แก้ไขโปรแกรม)
ตั้งให้เป็น rowid int(11) primary key auto_increment

AddComment (Options)

ในงานที่มีการใช้ความสามารถ Add comment เช่น เวปลอค ห้ามใช้ เครื่องหมาย
คำพูด '' ยังไม่ได้แก้ไขโปรแกรมครับ

Between 2 fields

การสั่งหาเป็นช่วงเวลาในฟิลด์ entertime ใช้คำสั่ง between ตัวอย่างเช่น:
entertime between '20070101' and '20070131' :
(มีเครื่องหมายคำพูดเขี้ยวเดียวด้วยนะ)

ลบข้อมูล

 ระบบถูกตั้งไว้ให้ไม่สามารถลบข้อมูลออกได้ ดังนั้นหากท่านต้องการลบข้อมูล 
 จะต้องใช้วิธีเรียกข้อมูลนั้นขึ้นมา edit โดยการใส่ข้อมูลใหม่เข้าไปทับข้อมูล
 ของเดิม แล้วกดปุ่ม update อย่าเผลอไปกดปุ่ม add เพราะจะไปสร้างข้อมูล
 ใหม่ขึ้นมา และข้อมูลที่เราต้องการลบทิ้งก็ยังไม่ถูกลบ(เขียนทับ)

ภาษาไทยเป็นตัวยึกยือ

ภาษาไทยเป็นตัวยึกยือ (อ่านผลงานของ คุณส้ม สำนักพัฒน์) [Click]

ภาษาที่เกิดจากต้นฉบับเป็น excel

  1. บรรทัด header ยึดสองบรรทัด
  2. แทรกโคดชิดหน้า/หลัง/ตัวหนา/เป็นภาษาไทย
  3. มีการ hide column ไว้
  4. มีการ Freeze windows ไว้
1-ucha/z-all-files/3z_c-mistakes.txt · Last modified: 2009/10/18 09:24 by admin
Back to top
chimeric.de = chi`s home Creative Commons License Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0