เนื่องจากการทำงานเป็นแบบ อาสาสมัคร คือช่วยกันคนละไม้ คนละมือ จึ้งได้บทความที่นำลงตามที่ช่วยกันทำมา 
สำหรับผู้ที่เข้ามาอ่าน ทดลองใช้ตามที่เขียนไว้ อาจจะพบความไม่สมบูรณ์ของบทความ หรือ สำนวน หรือ ขั้นตอน  
กรุณา cut เอาบทความเดิมไปตกแต่ง หรือ เขีบนใหม่ตามที่เข้าใจ แล้วส่งกลับมาทางเมล์  เพื่อจะได้นำฉบับที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้นลงทับของเดิม  
ให้สมกับการเป็น วิกิพีเดีย และ การช่วยกีันสร้างงาน

New modifications for UCHA during 10 days Songkran vacation 2552

FROM: Lt.Col.Ruchaneekorn Boonyachotima PMK.

การปรับโปรแกรมเพิ่มเติม

1. ปุ่ม add F: หมายถึง add from คือเมื่อ add ได้ข้อมูลใหม่เพิ่มแล้วจะกลับมาหน้าที่ใช้กรอกข้อมูล case ใหม่ต่อได้เลย

2. ปุ่ม add FS: หมายถึง add from search คือ add F ที่เป็นแบบมีลิ้นชัก

3. ปุ่ม Update F: และ Update FS: ความหมายเช่นเดียวกับ add แต่เป็นการ update ทับข้อมูลเดิม

4. จุดเพิ่ม: เมื่อมาหน้าตารางข้อมูลรวม ท้ายของแถวมี 2 จุด(Dot) คลิกจุดแรก คือมาหน้าที่ใช้กรอกข้อมูล case แบบมีลิ้นชัก จุดหลัง คือมาหน้าที่ใช้กรอกข้อมูล case แบบไม่มีลิ้นชัก

5. การแก้ไขข้อมูลๆเป็นกลุ่ม การจัดกลุ่มใหม่ เพื่อให้มีความคงที่ของ Choice ในลิ้นชัก ได้สร้างโปรแกรมใหม่ขี้นมา ชี่อ disp17replace ทำให้การทำงานง่ายขึ้น เมื่อต้องการใช้ความสามารถใหม่นี้ ให้มองหาในช่องที่ใส่ URL(ช่องที่มีคำว่า http://202.182…..) หาคำว่า disp 17 แล้วเติมคำว่า replace ให้มีสภาพเป็น disp17replace แล้ว enter หน้าจอจะเปลี่ยนไปเป็นแบบใหม่ที่สามารถแก้ไขคำต่างๆ เช่น canula เป็น Canular ได้ทันที ไม่ต้องคลิ๊กหลายหนแบบเดิม แก้ไขแล้ว กดปุ่ม change อูฉะ ก็จะทำการเปลี่ยนให้ทั้งหมด หากเรียกดูแล้ว แต่ว่ายังหมือนเดืมไม่เปลี่ยนแปลง ใ้ห้กด refresh หนึ่งครั้ง แล้วจะเห็นการเปลี่ยนแปลง

6. การบันทึกค่าใช้จ่าย หรือ ข้อมูลอื่นๆในช่องที่เป็นตัวเลข ห้ามใส่คอมม่า ( , ) เพราะจะมีปัญหาถูกตัดจำนวนเงินหลัง , ออกหมด หารบันทึกข้อมูลในช่องที่เป็นตัวหนังสือ ไม่ควรใส่ เครื่องหมายคำพูด ” เพราะบางครั้งเวลาเอาข้อมูลออกหน้าจอ จะมีปัญหา

ทบทวน พ.ค.52 รัชนีกร ผู้บันทึก

ทวีทอง ปรับแต่ง 4 พค.52

1-ucha/z-all-files/3z_c-modify.txt · Last modified: 2009/09/04 11:01 by admin
Back to top
chimeric.de = chi`s home Creative Commons License Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0