ส่วนราชการ สำนักที่ปรึกษา กรมการแพทย์ โทร.0-2590-6227 โทรสาร 0-2591-8246

ที่ สธ 0328/ วันที่ เมษายน 2552

เรื่อง ขอเชิญประชุมและฟังบรรยายเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการทำงานในไอซียูกับการสร้างความรู้ในงานด้วยระบบคอมพิวเตอร์

เรียน………..

ด้วยสำนักที่ปรึกษา กรมการแพทย์ จะจัดให้มีบรรยาย สาธิต และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการทำงานในไอซียูกับการสร้างความรู้ในงานด้วยระบบคอมพิวเตอร์ สำหรับพยาบาลและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในไอซียู โดยมีวิทยากรจากICUโรงพยาบาล นพรัตนราชธานี โรงพยาบาลราชวิถี โรงพยาบาลเลิดสิน และโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ในวันจันทร์ ที่ 4 พฤษภาคม 2552 ณ ห้องประชุม2 ชั้น 2 อาคาร 1กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

ในการนี้ สำนักที่ปรึกษา กรมการแพทย์ จึงขอเชิญนักวิชาการที่เกี่ยวข้องและมีความสนใจ ในเรื่องนี้ เข้าร่วมฟังการบรรยาย สาธิต และสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ ในวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าว กรุณาแจ้งรายชื่อผู้ที่จะเข้าร่วมประชุมมาที่โทรสารหมายเลข 0-2580-3423ต่อ7511หรือที่อีเมล์ mangpor313@yahoo.com ภายในวันที่ 29 เมษายน 2552 เพื่อจะได้เตรียมห้องประชุม เอกสารและเครื่องดื่มให้เหมาะสมต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา จะเป็นพระคุณ

1-ucha/z-all-files/4-icu-ucha.txt · Last modified: 2009/05/13 09:38 (external edit)
Back to top
chimeric.de = chi`s home Creative Commons License Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0