ส่วนราชการ โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์ โทร 02 354 8092 โทรสาร 023548146

ที่ สธ 0307/5946 วันที่ 7 พฤษภาคม 2552

เรื่อง ขอส่งข้าราชการเข้าร่วมฟังการบรรยาย สาธิต และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เรื่องการทำงานในไอซียูกับการสร้างความรู้ในงานด้วยระบบข้อมูล ucha

เรียน ………………….

ตามบันทึก สำนักที่ปรึกษา กรมการแพทย์ ที่สธ 0328/13ลงวันที่ 27 เมษายน 2552 แจ้งว่าสำนักที่ปรึกษา กรมการแพทย์ กำหนดจัดบรรยาย สาธิต และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เรื่องการทำงานในไอซียูกัยการสร้างความรู้ในงานด้านระบบข้อมูล ucha สำหรับพยาบาลและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในไอซียู ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2552 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคาร 1กรมการแพทย์ กระทรวงาสาธารณสุข จึงประสงค์ขอเรียนเชิญบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมฟังการบรรยาย ฯ นั้น

ในการนี้ โรงพยาบาลราชวิถี ได้พิจารณาแล้วขอส่ง นางภัธรี ลูกเมือง ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ เข้าร่วมฟังบรรยายฯตามกำหนดวัน และสถานที่ดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

1-ucha/z-all-files/4-icu-ucha1.txt · Last modified: 2009/05/13 10:01 (external edit)
Back to top
chimeric.de = chi`s home Creative Commons License Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0