ระบบข้อมูล UCHA: งานต่างๆที่ใช้ UCHA(มีนาคม 2551)

งานต่างๆที่ใช้ UCHA(มีนาคม 2551)
1.โครงการฝึกอบรมวิชาการ หน่วยงานทั้งหมดในกรมการแพทย์
2.งานวัสดุ พศ. 2550 2551 สำนักงานเลขานุการกรมการแพทย์
3.มาตราฐานข้อมูลแบบ 12 แฟ้ม กระทรวงสาธารณสุข
4.Dictionary Lexitron NECTEC
5.งานห้องสมุด สถาบันทันตกรรม กรมการแพทย์
6.ฐานข้อมูล(ตัวอย่าง)โรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ กรมควบคุมโรค กรมปศุสัตว์
7.ระบบงานสารบรรณ สถาบันทันตกรรม กรมการแพทย์
8.ฐานข้อมูลผู้ป่วยใน รพ. กรมการแพทย์ ปี 2545 2547 กรมการแพทย์
9.ไอโอดีน กับ ภาวะสมองในเด็ก กรมอนามัย
10.ระบบปรึกษาทางไกล การอ่านเซลล์มะเร็งปากมดลูก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กรมการแพทย์
11.คู่มือการอ่านเซลล์จากปากมดลูก ศูนย์มะเร็ง อุดรฯ สำนักงานที่ปรึกษา
12.งานส่งเสริมการลงทุน ภาคเหนือ1ส่งเสริมการลงทุน ภาคเหนือ
13.การบริหารบุคคล สถาบันโรคทรวงอก
14.การใช้ห้องประชุม กรมการแพทย์
15.ระบบการส่งต่อผู้ป่วยแบบใหม่ กรมการแพทย์
16.การผ่าตัดปอด พศ. 2525 สถาบันโรคทรวงอก
17.ไข้หวัดนกในสัตว์ สำนักงานควบคุมโรคเขต 5 กรมควบคุมโรค
18.ไข้หวัดนกในสัตว์ สำนักงานที่ปรึกษา กรมการแพทย์
19.ไข้เลือดออก สำนักงานควบคุมโรคเขต 5 กรมควบคุมโรค
20.Leptospirosis สำนักงานควบคุมโรคเขต 5 กรมควบคุมโรค
21.เชื้อโรคกับยาฆ่าเชื้อโรค ความไว สถาบันโรคทรวงอก
22.การบำบัดรักษาผู้ป่วย นพ.อิสระ ขอนแก่น
23.การบำบัดรักษาผู้ป่วย2 นพ.อิสระ ขอนแก่น
1-ucha/z-all-files/4_users510301.txt · Last modified: 2009/02/18 10:21 (external edit)
Back to top
chimeric.de = chi`s home Creative Commons License Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0