ชื่องาน หน่วยงาน server ชื่อเจ้าของงาน ปี เดือน วัน ลักษณะงาน
12filesDMS สำนักที่ปรึกษา กรมการแพทย์ CDI นพ.ทวีทอง 02 590 6220 500720UchaJobs
Accident Naren: ศูนย์นเรนทร CDI คุณมงคล 02 5901669 430903 UchaJobs
ADR Surat: รพ.สุราษฏร์ สป. Nont ภก.จันทิมา 081 893 8443 510905 UchaJobs
Aging สูงอายุ: สถาบันสูงอายุ กรมการแพทย์ CDI นพ.ทวีทอง 02590 6220 430903UchaJobs
AgingAnamai BP: สูงอายุ กรมอนามัย CDI นพ.มนู กรม อนามัย 430808 UchaJobs
Avian Flu: กรมปศุสัตว์ CDI คุณเวป กรมปศุสัตว์ 430808 UchaJobs
Avian Flu: กรมปศุสัตว์ Medserv นพ.ทวีทอง 02 590 6220 510905 UchaJobs
BOI: ศูนย์ส่งเสริมการลงทุนภาคเหนือ CDI คุณเบญจมาภรณ์ 089 855 4210 430808UchaJobs
BOI: ศูนย์ส่งเสริมการลงทุนภาคเหนือ Medserv คุณเบญจมาภรณ์ 089 855 4210 510905UchaJobs
BOI: Detail_doc ศูนย์ส่งเสริมการลงทุนภาคเหนือ CDI คุณเบญจมาภรณ์ 089 8554210430808UchaJobs
BOI: Detail_docศูนย์ส่งเสริมการลงทุนภาคเหนือ Medserv คุณเบญจมาภรณ์ 089 855 4210 510905 UchaJobs
BOI: Northศูนย์ส่งเสริมการลงทุนภาคเหนือ CDI คุณเบญจมาภรณ์ 089 855 4210430808 UchaJobs
BOI: North ศูนย์ส่งเสริมการลงทุนภาคเหนือ Medserv คุณเบญจมาภรณ์ 089 855 4210 430808 UchaJobs
Burn Nopa: รพ.นพรัตน์ กรมการแพทย์ CDI คุณ ศิริลักษณ์ 086 303 0320 430808 UchaJobs
Burn Nopa: รพ.นพรัตน์ กรมการแพทย์ QSNICH คุณ ศิริลักษณ์ 086 303 0320 510905 UchaJobs
Burn: National Data Center[ไม่มีลิ้นชัก] ชมรมไฟใหม้น้ำร้อนลวก Medserv คุณ ศิริลักษณ์ 086 303 0320 510905 UchaJobs
Burn: National Data Center ชมรมไฟใหม้น้ำร้อนลวก medserv คุณ ศิริลักษณ์ 086 303 0320 510905 UchaJobs
Cancer Cytology : [Why] - [Tutorial] ศูนย์มะเร็งอุดร กรมการแพทย์ Medserv นพ.ทวีทอง 02 590 6220 510905 UchaJobs
Cancer CytoTutorial: คู่มืออ่านเซลล์ สำนักที่ปรึกษา กรมการแพทย์ CDI อ.คมสัน 081 873 3657 500902 UchaJobs
Cancer Liver: มะเร็งตับ ศ. อุดรฯ - [2] ศูนย์มะเร็งอุดร กรมการแพทย์ CDI คุณ ผลิน 081 570 9593 500306 UchaJobs
Cancer Lung E_Learning:สถาบันโรคทรวงอก กรมการแพทย์ Medserv นพ.ทวีทอง 02 590 6220 510905 UchaJobs
Cancer Lung: Menu สำนักที่ปรึกษา กรมการแพทย์ CDI นพ.ทวีทอง 02 590 6220 430903 UchaJobs
Cancer Oral Surat: ศูนย์มะเร็งสุราษฏร์ กรมการแพทย์ QSNICH นพ.ประสิทธิ์ 081 536 9394 510905 UchaJobs
Cancer Oral Surat: ศูนย์มะเร็งสุราษฏร์ กรมการแพทย์ CDI นพ.ประสิทธิ์ 081 536 9394 500306 UchaJobs
Cancer Oral Surat: ศูนย์มะเร็งสุราษฏร กรมการแพทย์ MCC นพ.ประสิทธิ์ 081 536 9394 510905 UchaJobs
Cancer Regist MCC: ศูนย์มหาวชิราฯ กรมการแพทย์ Nont คุณ เรวัติ 089 515 2725 510905 UchaJobs
Chang Rajvithi: รพ.ราชวิถี กรมการแพทย์ QSNICH คุณ จรูญ 083 993 1601 510905 UchaJobs CMS Nont ptk: สสจ.นนทบุรี Nont นพ.ทวีทอง 02 590 6220 510905 UchaJobs COE Assesment: สำนักพัฒน์ กรมการแพทย์ CDI คุณ ดลธวรรณ 081 988 2737 430808 UchaJobs CompMan Derm: สถาบันผิวหนัง กรมการแพทย์ CDI คุณ สมภพ 081 935 5358 430808 UchaJobs
ConferenceMuangtong: สำนักที่ปรึกษา กรมการแพทย์ CDI นพ.ทวีทอง 02 590 6220 430808 UchaJobs
CPG DMS: สำนักพัฒน์ กรมการแพทย์ CDI พญ.วราภรณ์ ส.นพ 430903 UchaJobs
Derm Trung:ศูนย์ผิวหนังตรัง กรมการแพทย์ QSNICH นพ.วรเชษฐ 0818919114 510905 UchaJobs Derm Trung:[opdyymm3M] ศูนย์ผิวหนังตรัง กรมการแพทย์ QSNICH นพ.วรเชษฐ 0818919114 510905 UchaJobs
DHF Nont:สสจ.นนทบุรี QSNICH2 คุณอ้อ 088 888 5555 510928 UchaJobs
ความคลาดเคลื่อนทางยา ส.ผ สถาบันผิวหนัง กรมการแพทย์ CDI คุณ.ฃนิกา 081 929 1329 430808 UchaJobs
ศ.ส ศูนย์สิรินทรฯ กรมการแพทย์ CDI คุณ ศ.สิรินธร 430808 UchaJobs
ชื่อ แพทย์ 9 -10] กองจ. กรมการแพทย์ CDI คุณ.วันวิสา 081 111 1111 500000 UchaJobs
DooNgan Nopa: รพ.นพรัตน์ กรมการแพทย์ QSNICH คุณภาณี 081 333 3333 510905 UchaJobs
Drugs KK: ศูนย์บำบัดฯขอนแก่น กรมการแพทย์ CDI นพ.อิสระ 083 141 8479 430903 UchaJobs
Drugs KKward: ศูนย์บำบัดฯขอนแก่น กรมการแพทย์ CDI นพ.อิสระ 083 141 8479 430903 UchaJobs
Trauma Si- ศิริราช Medserv นพ.ทวีทอง 02 590 6220 510905 UchaJobs
EYE Rajvithi: รพ.ราชวิถี กรมการแพทย์ QSNICH2 อ.ไพศาล 510928 UchaJobs
E_Learning: [lung cancer] สถาบันโรคทรวงอก กรมการแพทย์ Medserv นพ.ทวีทอง 02 590 6220 510905 UchaJobs
Fine Needle Aspiration Biospy: <a href=http://medserv.thaigov.net/pfna/mainfnacdi.php>[Lung] สถาบันโรคทรวงอก กรมการแพทย์ Medserv พญ.พงษ์ลดา 081 926 8731 510905 UchaJobs FOB: <a href=http://203.185.128.101/p2/mainfob2005.php>2005 สำนักที่ปรึกษา กรมการแพทย์ CDI นพ.ทวีทอง 02 590 6220 430903 UchaJobs FOB: <a href=http://medserv.thaigov.net/ptk/mainfob.php>[Decoded] - <a href=http://medserv.thaigov.net/ptk/mainfob0.php>[Coded] สถาบันโรคทรวงอก กรมการแพทย์ Medserv นพ.ทวีทอง 02 590 6220 510905 UchaJobs ForeignBodies: <a href=http://medserv.thaigov.net/psiri/mainsifb1.php>[Click]] ภาควิชาศัลยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล Medserv อจ.สุภาภรณ์ 083 925 0282 510905 UchaJobs GFMIS_UCHA: <a zzpbudget/mainbudget.php> [Click]. กองคลัง กรมการแพทย์ CDI คุณ… กองคลัง 500426 UchaJobs GIS MOPH Map Ppt: <a href=/bnk3/GIS1.ppt> [Click] สคร.5 กรมควบคุมโรค CU คุณ นิ่มนวล xxxxxxx 510920 UchaJobs HRD Lerdsin: <a href=http://202.183.204.122/ucha/pHrdLerdsin/mainHrdLerdsin.php>[Click]- <a href=http://202.183.204.122/ucha/pHrdLerdsin/mainHrdLerdsin1.php>[Click] รพ.เลิดสิน กรมการแพทย์ QSNICH คุณจินตนา 089-177-6457 511017 UchaJobs HRD Rajvithi: <a href=http://202.183.204.122/ucha/prajvithiHrd/mainHrdRaj.php title=DirRHวิวัฒน์>[Click] รพ.ราชวิถี กรมการแพทย์ QSNICH คุณเกษมสันต์ 081 409 2020 510905 UchaJobs ICU Lerdsin: <a href=http://www.childrenhospital.go.th/ucha/pIcuLerd/mainicuLerd.php>[Click]-<a href=http://www.childrenhospital.go.th/ucha/pIcuLerd/mainicuLerd1.php>[ลิ้นชัก] รพ.เลิดสิน กรมการแพทย์ QSNICH 511017 UchaJobs ICU Nopa: <a href=http://www.childrenhospital.go.th/ucha/pnewuser/mainicunopa0.php>.<a href=http://www.childrenhospital.go.th/ucha/pnewuser/mainicunopa.php>[Click]-<a href=http://www.childrenhospital.go.th/ucha/pnewuser/mainicunop.php>[ล ] รพ.นพรัตน์ กรมการแพทย์ QSNICH คุณบุญเรือน 081 407 3716 510905 UchaJobs Iodine Anamai: <a zzpiodine/mainiodine.php> [1] - <a href=/ucha/piodine/mainiodine1.php> [2] โภชนาการ กรมอนามัย CDI คุณวรวิทย์ 430808 UchaJobs Karnla SN <a zzpgarnla/maingarnla.php> [click] สำนักการพยาบาล กรมการแพทย์ CDI คุณ… ส.การพยาบาล 500000 UchaJobs Karupan Derm:<a zzpkarupanderm/mainkarupandermlong.php> [Click] สถาบันผิวหนัง กรมการแพทย์ CDI คุณ สุภาพร 089 916 9203 430808 UchaJobs Kongtoon DMS: <a zzpkongtoon/mainkongtoon.php> [Click] สำนักพัฒน์ กรมการแพทย์ CDI คุณ วรรณิกา 086 066 6275 430604 UchaJobs Kongtoon4Vijai DMS: <a zzpkongtoon4vijai/mainkongtoon4vijai.php> [Click] สำนักพัฒน์ กรมการแพทย์ CDI คุณ วรรณิกา 086 066 6275 430604 UchaJobs Koocheep Lerdsin: <a href=http://www.childrenhospital.go.th/ucha/pKoocheepLerd/mainKoocheepLerd.php>[Click]-<a href=http://www.childrenhospital.go.th/ucha/pKoocheepLerd/mainKoocheepLerd1.php>[ลิ้นชัก] รพ.เลิดสิน กรมการแพทย์ QSNICH นิตยา 089-485-4499 511017 UchaJobs Koocheep Nopa: <a href=http://www.childrenhospital.go.th/ucha/pnewuser/mainkoocheepnopa.php>[Click]-<a href=http://www.childrenhospital.go.th/ucha/pnewuser/mainkoocheepnop.php>[ลิ้นชัก] รพ.นพรัตน์ กรมการแพทย์ QSNICH คุณมาเรียม 081 430 9976 510905 UchaJobs Lerdsin PRB Block: <a href=http://medserv.thaigov.net/bnk3/LerdsinPrb2551.ppt>[Click] รพ.เลิดสิน กรมการแพทย์ QSNICH tk 510920 UchaJobs LerdsinPRB25510911: <a href=http://medserv.thaigov.net/bnk3/LerdsinPrb2551.ppt> [Click] รพ.เลิดสิน กรมการแพทย์ Medserv tk 510920 UchaJobs Logbook CDI: <a zzplogbook/mainlogbook.php> [click] สถาบันโรคทรวงอก กรมการแพทย์ CDI นพ.ทวีทอง 02 590 6220 510815 UchaJobs Logbook Medserv: <a href=http://medserv.thaigov.net/ptk/mainlogbook.php>[1] -<a href=http://medserv.thaigov.net/ptk/mainlogbook1.php>[2] สำนักที่ปรึกษา กรมการแพทย์ Medserv นพ.ทวีทอง 02 590 6220 510905 UchaJobs Logbook Nont: <a zzpnont/mainlogbook1.php>[1]-<a zzpnont/mainlogbook.php>[2] สสจ.นนทบุรี Nont นพ.ทวีทอง 02 590 6220 510905 UchaJobs Logbook QSNICH2: <a href=http://202.183.204.125/ucha/plogbook/mainlogbook.php>[1]-<a href=http://202.183.204.125/ucha/plogbook/visitortoday.php>[เลือก] สำนักที่ปรึกษา กรมการแพทย์ QSNICH2 นพ.ทวีทอง 02 590 6220 510930 UchaJobs Logbook QSNICH: <a href=http://202.183.204.122/ucha/padmin/mainlogbook.php>[1]-<a href=http://202.183.204.122/ucha/pnewuser/visitortoday.php>[เลือก] สถาบันเด็ก กรมการแพทย์ CDI นพ.ทวีทอง 02 590 6220 510905 UchaJobs MaDooNgan Rajvithi : <a href=http://202.183.204.125/ucha/pDooNganRaj/mainDooNganRaj.php>[1] รพ.ราชวิถี กรมการแพทย์ QSNICH2 นพ.ทวีทอง 02 590 6220 511005 UchaJobs Mammo Udon<a zzpmammoudon/mainmammo.php> [Click] ศูนย์มะเร็งอุดร กรมการแพทย์ CDI พญ.น้ำทิพย์ 081 601 7793 500604 UchaJobs MemberRegist Burn: <a href=http://medserv.thaigov.net/pburn/mainBurnRegistration.php>[Click]</a> รพ.นพรัตน์ กรมการแพทย์ Medserv นพ.ทวีทอง 02 590 6220 510905 UchaJobs MemberRegist Cancer: <a href=http://medserv.thaigov.net/pcancer/mainCancerRegistration.php>[Click] ศูนย์มหาวชิราฯ กรมการแพทย์ Medserv คุณพิพัฒน์ 087 090 8006 510905 UchaJobs MemberRegist New: <a href=http://medserv.thaigov.net/pnewmember//mainNewmemberRegistration.php?a=form>[Click] สำนักที่ปรึกษา กรมการแพทย์ Medserv นพ.ทวีทอง 02 590 6220 510905

UchaJobs | |Neonate Lerdsin: <a href=http://www.childrenhospital.go.th/ucha/pNeonateLerd/mainneonateLerd.php>[Click] | รพ.เลิดสิน กรมการแพทย์ | QSNICH | | 511017 | UchaJobs | |Neonate Nopa: <a href=http://www.childrenhospital.go.th/ucha/pnewuser/mainneonatenopa.php>[Click] | รพ.นพรัตน์ กรมการแพทย์ | QSNICH | พญ.บุญรอด 081 449 8448 | 510905 | UchaJobs | |News Slk: <a zzpnewsslk/mainnewsslk.php?a=formsearch18&rowid=1> [Click] | สำนักเลขานุการ กรมการแพทย์ | CDI | คุณ เบบี้ สลก. | 500716 | UchaJobs | |News: <a href=http://medserv.thaigov.net/ptk/mainnews.php>[News +err] | Error | Medserv | นพ.ทวีทอง 02 590 6220 | 510905 | UchaJobs | |NWreport SLKDMS<a zzpsarabandmsFU/mainsarabandmsFU.php> [Click]-<a zzpsarabandmsFU/mainsarabandmsFU2.php> [2] | สำนักเลขานุการ กรมการแพทย์ | CDI | คุณ บังอร 089 764 3442 | 500000 | UchaJobs | |Ortho Nopa: <a href=http://www.childrenhospital.go.th/ucha/pnewuser/mainorthonopa.php>[Click]-<a href=http://www.childrenhospital.go.th/ucha/pnewuser/mainorthonop.php>[ลิ้นชัก] | รพ.นพรัตน์ กรมการแพทย์ | QSNICH | คุณปองหทัย 081 303 7886 | 510905 | UchaJobs | |Passadu CDI:<a zzppasadu/mainpasaducdi.php> [Click] | สถาบันโรคทรวงอก กรมการแพทย์ | CDI | ฝ่ายพัศดุ CDI | 430903 | UchaJobs | |Prachoom: <a zzpprachoomdms/mainprachoomdms.php?o=date%20desc,time&ad=asc>[Click] | สำนักเลขานุการ กรมการแพทย์ | CDI | คุณ อุทัย 081 551 2961 | 500000 | UchaJobs | |Rabies Animal: <a zzprabies/mainrabies.php> [Click] | กรมปศุสัตว์ | CDI | อจ.ปราณี | 430903 | UchaJobs | |Rabies Animal: <a href=http://medserv.thaigov.net/ptk/mainrabies.php>[Click] | กรมปศุสัตว์ | Medserv | อจ.ปราณี | 510905 | UchaJobs | |Referal CDI: <a zzprefercdi/mainrefercdi.php?a=formsearch17> [Form17]- <a href=/ucha/prefercdi/mainrefercdi.php>[Main] | สถาบันโรคทรวงอก กรมการแพทย์ | CDI | คุณศิริรัตน์ 081 550 5503 | 430903 | UchaJobs | |Referal Derm: <a zzpreferderm/mainreferderm.php> [Click] | สถาบันผิวหนัง กรมการแพทย์ | CDI | คุณ สมใจ 081 826 4405 | 500621 | UchaJobs | |RegistrationAll: <a href=http://medserv.thaigov.net/ptk/mainRegistration.php>[Click] | สำนักที่ปรึกษา กรมการแพทย์ | Medserv | นพ.ทวีทอง 02 590 6220 | 510905 | UchaJobs | |ReprodHealth: <a zzpjaroenpan/mainjaroenpan.php>[0] - <a zzpjaroenpan/mainjaroenpan1.php>[1] | วัยเจริญพันธ์ กรมอนามัย | Nont | คุณ พรสินี 081 847 9599 | 510905 | UchaJobs | |ResidentTraining Rajvithi: <a href=http://202.183.204.125/ucha/pResidentTrainingRaj/mainResidentTrainingRaj.php> [1] | รพ.ราชวิถี กรมการแพทย์ | QSNICH2 | นพ.ทวีทอง 02 590 6220 | 511005 | UchaJobs | |ResidentTraining Rajvithi: <a href=http://www.childrenhospital.go.th/ucha/pResidentRaj/mainResidentRaj.php>[1] | รพ.ราชวิถี กรมการแพทย์ | QSNICH | นพ.ทวีทอง 02 590 6220 | 511003 | UchaJobs | |Rong: <a href=http://medserv.thaigov.net/prong/index.php>[click] - <a href=http://medserv.thaigov.net/prong/mainrong1.php> [click] | สำนักที่ปรึกษา กรมการแพทย์ | Medserv | นพ.ทวีทอง 02 590 6220 | 510905 | UchaJobs | |Sensitivity(นพ.ชาญวิทย์): zzpsense/mainsensitivity.php> [Click] | รพ.มะการักษ์ สป. | CDI | นพ.ทวีทอง 02 590 6220 | 430903 | UchaJobs | |Sensitivity: <a zzpwhonet/mainwhonet.php>whonet- <a zzpwhonet/mainwhonet2.php>[2]- <a href=/ucha/pwhonet/s2fowhonet.php | กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ | CDI | นพ.ทวีทอง 02 590 6220 | 430903 | UchaJobs |

1-ucha/z-all-files/4_users511002.txt · Last modified: 2009/02/22 20:00 (external edit)
Back to top
chimeric.de = chi`s home Creative Commons License Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0