ฐานข้อมูลกำลังคนทางการพยาบาล

ความเป็นมา..

เริ่มต้นด้วย (520318)

 1. การบรรยายแนะนำให้รู้จัก ระบบข้อมูลแบบ UCHA
 2. การสร้างงาน

งานที่ทำ

 1. Journal (Nurse) (520xxx)

บันทึกการทำงาน

520318 - 0900-1030 Introduction to UCHA
    - 1030-1200 ฝึกการใช้โปรแกรม ด้วยสองคลิ๊ก 
    - การบ้าน สร้างงาน วารสารการพยาบาล
 
6.jpg BN-Journal (BNurse aaa) 520318 (ปัจจุบัน ยกเ่ลิกการใช้งาน)- สมาชิกวารสาร -(มีลิ้นชัก)

ความรู้เกี่ยวกับ ICNP จาก รพ.ราชวิถีNHR Requirement

 1. รายงานอัตรากำลัง· การกระจายจำนวนบุคลากรพยาบาลจำแนกตามพื้นที่/สถานพยาบาล· รายงานการกระจายจำนวนบุคลากรพยาบาลจำแนกตามประเภทหน่วยงาน· รายงานการกระจายจำนวนบุคลากรพยาบาล จำแนกตามประเภทงาน· รายงานบุคลากรทางการพยาบาล จำแนกตามกลุ่มอายุ
 2. รายงานผลิตภาพทางการพยาบาล(Productivity)
 3. รายงานการศึกษาจำแนกตามระดับการศึกษา/สาขา-ด้าน/การศึกษาต่อเนื่อง
 4. รายงานการอบรมของบุคลากรพยาบาล จำแนกตามชนิด/ประเภทกิจกรรม/ประเภทเรื่อง
 5. รายงานความเชี่ยวชาญและผลงานวิจัย/วิชาการจำแนกตามประเภทผลงาน/ระยะเวลา
 6. รายงานภาวะสุขภาพของบุคลากรพยาบาล จำแนกตามช่วงเวลา/การตรวจสุขภาพ/ ประเภทภาวะสุขภาพ

NHR (Nurse HR)

ควาต้้องการของสำนักฯ และ ของหน่วยงาน ข้อมูลที่จะเก็บจริง (ฟิลด์)
รายงานอัตรากำลัง· ชื่อ นามสกุล cid license ที่อยู่ รพ.ที่ทำงาน แผนกที่สังกัด แผนกที่ทำงาน
การกระจายจำนวนบุคลากรพยาบาลจำแนกตามพื้นที่/สถานพยาบาล·ตำบล อำเภอ ่จังหวัด
รายงานการกระจายจำนวนบุคลากรพยาบาลจำแนกตามประเภทหน่วยงาน ชื่อหน่วยงาน
รายงานการกระจายจำนวนบุคลากรพยาบาล จำแนกตามประเภทงาน ประเภทงานที่ทำ
รายงานบุคลากรทางการพยาบาล จำแนกตามกลุ่มอายุวดป เกิด อายุปี
รายงานผลิตภาพทางการพยาบาล(Productivity) ? ?
รายงานการศึกษาจำแนกตามระดับการศึกษา/สาขา-ด้าน/การศึกษาต่อเนื่องการศึกษา สาขา ด้าน การศึกษาต่อเนื่อง
รายงานการอบรมของบุคลากรพยาบาล จำแนกตามชนิด/ประเภทกิจกรรม/ประเภทเรื่อง ????
รายงานความเชี่ยวชาญและผลงานวิจัย/วิชาการจำแนกตามประเภทผลงาน/ระยะเวลา ???
รายงานภาวะสุขภาพของบุคลากรพยาบาล จำแนกตามช่วงเวลา/การตรวจสุขภาพ/ ประเภทภาวะสุขภาพ???
1-ucha/z-all-files/520316-bnurse.txt · Last modified: 2009/10/26 12:30 by bnchutha
Back to top
chimeric.de = chi`s home Creative Commons License Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0