สถาบันสมเด็จเจ้าพระยา กรมสุขภาพจิต

ความเป็นมา

อจ.กาญจนา (อจ.เจี๊ยบ)

เริ่มต้นด้วย (520324)

 1. การบรรยายแนะนำให้รู้จัก ระบบข้อมูลแบบ UCHA
 2. การสร้างงาน ทีละขั้นตอน ใน 6 ขั้นตอน

งานที่ทำ

 Psychosis (520702)

บันทึกการทำงาน

520324 - 0900-1030 Introduction to UCHA
    - 1030-1200 ฝึกการใช้โปรแกรม ด้วยสองคลิ๊ก 
    - 1330-1630 ออกแบบงาน สร้างงาน ฐานข้อมูลสถาบันฯ 
||| ||
520713 - 1300-1430 ตอบคำถามของผู้ปฏิบัติที่รวบรวมไว้ แนะนำวิธีการต่างๆในการแก้ปัญหาการนำเข้าข้อมูล
    - 1430-1600 แนะนำวิธีการคลีนข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น 
1-ucha/z-all-files/520324-somded.txt · Last modified: 2009/07/07 08:03 (external edit)
Back to top
chimeric.de = chi`s home Creative Commons License Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0