โรงพยาบาลศรีสะเกษศึกษาดูงานระบบ UCHA

ณ สถาบันโรคทรวงอก วันที่ 9 ตุลาคม 2552

วัตถุประสงค์

- เนื่องจากคณะกรรมการศูนย์เทคโนโลยี ของกลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลศรีสะเกษ ได้นำคณะเข้ามาหาความรู้ ประสบการณ์ ของระบบข้อมูล เพื่อนำไปพัฒนาระบบงาน การพัฒนางานระบบข้อมูลของบุคลากร การสร้างเครือข่าย พัฒนาระบบของโรงพยาบาลต่อไป

- สามารถนำระบบ UCHA

1-ucha/z-all-files/521009-sisaket.txt · Last modified: 2009/10/09 10:00 by admin
Back to top
chimeric.de = chi`s home Creative Commons License Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0