คำตอบที่ต้องการ

1 จำนวนผู้ป่วยรายปี แยกประเภทการบำบัดทดแทนไต เพศ อายุ สิทธิการเบิกจ่าย ชุมชน ศาสนา งานอาชีพ
2 โรคที่เป็นสาเหตุการเจ็บป่วย และ comorbid
3 สาเหตุของการทำ Dialysis แยก acute / chronic
4 สาเหตุการเสียชีวิต รายปี
5 การเกิดภาวะแทรกซ้อน
6 อัตราการนอนโรงพยาบาล
7 ค่าการทำงานของไต และ ผลเลือด ก่อนเริ่มทำ

สิทธิการเบิกจ่ายของการล้างไต
1. สิทธิข้าราชการ เบิกได้หมดทั้งฟอกเลือด ( ครั้งละ 2,000 บาท ) และล้างไตทางช่องท้อง( จ่ายตามที่เบิก)
2. สิทธิประกันสังคม ( ต้องทำประกัน 3 เดือนแล้วถึงป่วย) ฟอกเลือดเบิกได้สัปดาห์ละ 3,000 บาท ล้างหน้าท้องเหมาจ่าย เดือนละ 15,000 บาท ถ้าทำประกันหลังป่วย ไม่ได้รับสิทธิการล้างไต
3. สิทธิบัตรทอง ล้างไตทางช่องท้องฟรี (สปสช เหมาจ่าย 220,000 บาท/ราย/ปี ) ผู้ป่วยฟอกเลือดออกให้ 1000 บาท/ครั้ง ( เฉพาะผู้ป่วยเก่าที่ฟอกเลือดก่อน 1 ตค. 2551 )

1-ucha/z-all-files/5_dialysis-req.txt · Last modified: 2009/06/26 16:07 by admin
Back to top
chimeric.de = chi`s home Creative Commons License Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0