เรียกดูข้อมูลจากช่วงเวลาหนึ่ง ถึง อีกช่วงเวลาหนึ่ง

ถาม: ต้องการเรียกดูข้อมูลจากช่วงเวลาหนึ่ง ถึง อีกช่วงเวลาหนึ่ง ต้องทำอย่างไรคะ

ตอบ: ต้องการสั่งหาเป็นช่วงเวลาในฟิลด์ DateAdmission ที่อยู่ในช่วงตั้งแต่วันที่ 2007 01 01 ถึง 2007 01 31 ให้ ใช้คำสั่ง between

ตัวอย่างเช่น: DateAdmission between '20070101' and '20070131' :(มีเครื่องหมายคำพูดเขี้ยวเดียวด้วยนะ)

1-ucha/z-all-files/between.txt · Last modified: 2009/09/05 10:21 by admin
Back to top
chimeric.de = chi`s home Creative Commons License Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0