= คือ %3D, ' คือ %27, ช่องว่างคือ +, 
  < คือ %3C, > คือ %3E

COMMAND LINE

วิธีนับผู้ป่วย เวรเช้า บ่าย ดึก

คลิีกดู ผู้ป่วย วันที่ 22 มกรา เวรเช้า (08.00-16.00น.)

cond= Date='52-01-22'  and arrtime between 08.00 and 16.00 
cond=+Date%3D%2752-01-22%27++and+arrtime+between+08.00+and+16.00
= คือ %3D, ' คือ %27, ช่องว่างคือ +, 
Between numeric ไม่ใช้ '' , character ใช้ ''


วิธีนับLepr age<15 and ...

กรณีของLepr: Age<15 and age<>'ว่าง' and age <>'-'

ลองทำดู: cond=age<15+and+age<>'ว่าง'+and+age<>'-'
เอาไปต่อท้าย http://202.183.204.125/ucha/pLep/mainLep6.php?
กลายเป็น: http://202.183.204.125/ucha/pLep/mainLep6.php?cond=age<15+and+age<>'ว่าง'+and+age<>'-'
ผลที่ได้: สำเร็จ (ระวังcode แบบ ยูนิโค๊ด)
cond=age < 15+and+age < > ' ว่าง ' +and+age < > ' - '
cond=age %3C 15+and+age %3C %3E %27 %C7%E8%D2%A7 %27 +and+age %3C %3E %27 - %27
เครี่องหมาย < คือ %3C, > คือ %3E

Example

1-ucha/z-all-files/commandline.txt · Last modified: 2009/07/06 11:36 by admin
Back to top
chimeric.de = chi`s home Creative Commons License Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0