กำลังพัฒนา

อยากได้เพียง 2 หลัก

Q: ช่อง display ที่เกิดจากการคำนวณ อยากได้เพียง 2 หลักหลังจุดทศนิยม (อจ.กบ)(520704)

A: SELECT title, score, FORMAT(score,2) FROM movie WHERE id ⇐ 10 (FROM:http://www.squeekmachine.co.uk/code.php?s=5&c=26)

ผลการใช้งานจริง: ทำงานได้ตามที่ว่า ดูที่ Productivity5.php

Remind Alter

 ALTER TABLE `eyerajvithi` CHANGE `ID` `ID` INT( 11 ) primary key AUTO_INCREMENT

Remind Select

select cast('20.06' as decimal(19,2)); return 20.06
select cast(' 20.06 ' as decimal(19,2)); return 20.06
SELECT CAST('19' AS DECIMAL(5,2)) as result; return 19.00
SELECT CAST(NOW() AS DATE); 2009-01-16
SELECT CAST(NOW() AS SIGNED); 2009   
select 12, cast(12 as char); --> 12, '12'
select rtrim(' 20.06 '); return ' 20.06'
select ltrim(' 20.06 '); return '20.06 '
select rtrim(ltrim(' 20.06 ')); return '20.06'
1-ucha/z-all-files/developing.txt · Last modified: 2009/07/06 11:26 by admin
Back to top
chimeric.de = chi`s home Creative Commons License Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0