เกิดภายหลัง disp17replace: เป็นบางครั้ง

--

ตรวจสอบ line 22-26(25) $qtotal=“SELECT count(*) FROM $tbllist $cond1 $cond01 ”; require (“dbconnect.inc”); $rtotal=mysql_query($qtotal); $rowtotal=mysql_fetch_row($rtotal); $total=$rowtotal[0];

line 78-79(79) $line=$p+1; while($row=mysql_fetch_row($r)) {

พบ
25:$qtotal=SELECT count(*) FROM weblog1 where type_id=\ , $total= มี \ โผล่มาขวาง . stripslashes $cond ก็มีอยู่ เมื่อกด change ไม่มีการส่ง $cond มาด้วย ??

แก้ไข

1-ucha/z-all-files/error1.txt · Last modified: 2009/07/04 07:59 by admin
Back to top
chimeric.de = chi`s home Creative Commons License Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0