งานที่มีอยู่เดิม

มีงานประจำที่ทำไว้แล้ว

 1. มีงานประจำที่ทำไว้แล้ว บน Excel บน Access หรือ รูปแบบอื่น
 2. ต้องการใช้ความสามารถของUCHA ไปทำให้ระบบเดิมที่มีอยู่ มีประสิทธิภาพมากขึ้น
 3. มีข้อมูลปริมาณมาก (เกินร้อย) หากมาkey เข้าระบบ UCHA ใหม่ คงจะใช้เวลามาก และ อาจเกิด error ได้มาก

กรณีืีที่ของเดิมเป็น Excel

 1. ตรวจสอบข้อมูล , เครื่องหมาย
 2. Alignment center, left jud, right jud
 3. Bold, Underscore,
 4. Header สอง สามชั้น
 5. Header ภาษาไทย
 6. ซ่อนเซล สูตรคำนวน วันที่ เลขหลักพันและคอมมา
 7. กรณีการตั้งหนึ่งเซลเป็น yes หรือ no

กรณีืีที่ของเดิมเป็น Access

 1. กรณีของการ Join table, link table, link database

กรณีืีที่ของเดิมเป็นอย่างอื่น

 1. microsoft SQL, Oracle, PostgreSQL
1-ucha/z-all-files/former_jobs.txt · Last modified: 2009/08/20 07:19 by admin
Back to top
chimeric.de = chi`s home Creative Commons License Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0