ดึงข้อมูล UCHA ด้วยโปรแกรมเอกเซล เพื่อทำกราฟ

 คุณอดิศักดิ์ แผน สถาบันเด็กฯ ....... 520904
ความก้าวหน้า
ในการผลิตกราฟด้วยเอกเซล จากข้อมูลที่ผ่านการวิเคราะห์ด้วยระบบข้อมูล UCHA มาแล้ว เดิมทีเราจะcut หน้าจอนั้นออกมา แล้วเปิดเอกเซล แล้วเอาไป paste และสร้างเป็นกราฟ ตามวิธีของเอกเซล ซึ่งทึกคนทำเป็น แม้กระบวนการดังกล่าวจะใช้เวลาไม่มาก(หนึ่งนาที)ก็ตาม แต่ขณะนี้มีความคิด วิธีการที่พอเพียง เพียงพอ พอดี และ ดีพอ(ดีกว่าเดิมเรื่อยๆ) เกิดขึ้น คือ การเข้าไปในเอกเซล แล้วสั่งให้เอกเซลไปเอาข้อมูลจาก UCHA มาลงที่เอกเซลเลย ตัดขั้นตอนไปได้มาก อีกทั้งทางสถาบันเด็กฯ ยังค้นพบวิธีการที่ทำให้เกิดรูปกราฟได้ทันทีบนเอกเซล เป็นเรื่องที่น่าพึงพอใจอย่างยิ่ง ภายได้หลักการ วิธีการที่พอเพียง เพียงพอ พอดี และ ดีพอ(ดีกว่าเดิมเรื่อยๆ ด้วยมันสมองอันเฉียบแหลมของสมาชิกเรา)

หลักการที่กล่าวนี้ ผู้ที่ใช้เอกเซลเป็นจะทำได้เองทันที แต่หากยังทำไม่เป็น กรุณารอคุณอดิสักดิ์ เขียนวิธีการทำมา พร้อมภาพ

1-ucha/z-all-files/fromexcel2graph.txt · Last modified: 2009/09/06 09:47 by admin
Back to top
chimeric.de = chi`s home Creative Commons License Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0