ดึงข้อมูล UCHA ด้วยโปรแกรมเอกเซล เพื่อทำรายงาน

  อดิศักดิ์ หมั่นมานะ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
  งานพัฒนาบุคลากร ฝ่ายทรัพยากรบุคคล สถาบันเด็กฯ 520904
References:
http://articles.techrepublic.com.com/5100-10878_11-6115870.html?part=rss&tag=feed&subj=tr
http://www.internet4classrooms.com/excel_import.htm
http://www.mrexcel.com/tip103.shtml
Refresh data every 1 minute

ความก้าวหน้า
การค้นหาประวัติ ของแต่ละหน่วยงาน วางไว้ใน Excel และวาง URL ของการค้นหานั้น รอไว้ด้วยเลย ซึ่ง URL นั้น แก้เป็น dispexcel และกำหนดให้ โชว์ 300 รายการไว้เลย ทำให้หน่วยงานไหนมาขอประวัติอบรม จะได้อัพเดจล่าสุด และวางลง Excel ได้เลย (ซึ่งตอนนี้ยังไม่มีหน่วยงานใด เกิน 300 รายการ)

ตอบ
ถูกต้องแล้ว เป็นความคิดริเร่มที่ดี ต้องช่วยกันModify แบบพอดีพอเพียง เพียงพอและดีพอ แบบนี้ ทุกอย่างก็จะง่ายไปหมด แต่ต้องระวังเรื่อง security เข้าระบบ ไม่ให้บุคคลภายนอกรู้ หรือรู้น้อยที่สุดกม้กระทั่ง URL เพราะเคยมีวา่ เขาเอาURL ไปให้ลูก ลูกเอาไปให้เพื่อนลูก และมีคนหลายคนมาบุกระบบ ทางที่ดีทำต่อหน้าเราจะดีที่สุดเพราะเราต้อวรู้ด้วยว่าใครเอาไปทำอะไร

(รายละเอียด รอคุณอดิสักดิ์เขียนวิธีการทำมา พร้อมภาพ)

1-ucha/z-all-files/fromexcel2report.txt · Last modified: 2009/09/08 20:00 by admin
Back to top
chimeric.de = chi`s home Creative Commons License Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0