เนื่องจากการทำงานเป็นแบบ อาสาสมัคร คือช่วยกันคนละไม้ คนละมือ 
จึ้งได้บทความที่นำลงตามที่ช่วยกันทำมา   สำหรับผู้ที่เข้ามาอ่าน ทดลองใช้
ตามที่เขียนไว้ อาจจะพบความไม่สมบูรณ์ของบทความ หรือ สำนวน หรือ ขั้นตอน  
กรุณา cut เอาบทความเดิมไปตกแต่ง หรือ เขีบนใหม่ตามที่เข้าใจ แล้วส่งกลับมา
ทางเมล์  เพื่อจะได้นำฉบับที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้นลงทับของเดิม  ให้สมกับการเป็น วิกิพีเดีย 
และ การช่วยกันสร้างงาน

การใช้งาน การสร้างงาน และ คู่มือ

ใช้ UCHA ไปครอบงานที่มีอยู่เดิม

ใช้ UCHA สร้างงานใหม่

การใช้งาน โปรแกรมระบบข้อมูล UCHA

คู่มือการใช้ ระบบข้อมูล UCHA

FAQ

Common Mistakes

อื่นๆ

1-ucha/z-all-files/manual1.txt · Last modified: 2009/09/06 09:28 by admin
Back to top
chimeric.de = chi`s home Creative Commons License Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0