ต้อนฉบับที่ http://medserv.thaigov.net/ucha/p0/mainweblogQol.php?a=disp1&rowid=557

1. การสร้าง table สำหรับเก็บข้อมูล

CREATE TABLE `ชื่อเทเบิล` (
`rowid` INT( 11 ) AUTO_INCREMENT ,
`Name` VARCHAR( 16 ) ,
`sName` VARCHAR( 50 ) ,
`Phone` VARCHAR( 100 ) ,
`mPhone` VARCHAR(100) ,
`Address` VARCHAR( 50 ) ,
`Email` VARCHAR( 50 ) ,
`date` DATE NOT NULL,
`comment` TEXT,
PRIMARY KEY ( `rowid` )
);

2. การสร้างคำอธิบายช่อง(Field)ข้อมูล

No ชื่อช่อง ชื่อช่องภาษาไทย คำอธิบาย รายละเอียด ตัวเลือก
1 `rowid` ลำดับที่ เป็นตัวเลข ไม่เกิน 8 หลัก แสดงหมายเลขข้อมูลตั้งแต่ 1 ขึ้นไป ให้มีการเพิ่มจำนวนทีละหนึ่งโดยอัตโนมัติ
2 `Name` ชื่อ - คำนำหน้า .. .. .
3 `sName` นามสกุล …… …… ………
4 `Phone` หมายเลขโทรศัพท์ …. ….
5 `mPhone` หมายเลขโทรศัพท์ มือถือ …..
6 `Address` ที่อยู่เพื่อติดต่อทางไปรษณีย์ ….. ….
7 `Email` จดหมายอิเล็คทรอนิคส์ …. ….
8 `Date` วันที่ ……. ….. ………..
9 `comment` comment …. ….. …..
1-ucha/z-all-files/stru-addressbook.txt · Last modified: 2009/03/19 22:45 (external edit)
Back to top
chimeric.de = chi`s home Creative Commons License Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0