Data Structure ของข้อมูลที่จะเก็บ

ขอให้เจ้าของงานช่วยออกแบบ

  1. ชื่อช่องข้อมูล(field)ทั้งหมดทุกช่องเป็นภาษา ไทย และ ภาษาอังกฤษ
  2. ทำคำอธิบายความหมายของชื่อช่องแต่ละช่องโดยละเอียด เพื่อประกอบความเข้าใจในการสร้างงาน และ maintain งานต่อไป
  3. ใส่รายละเอียดตัวอย่างข้อมูลต่างๆที่จะมีในแต่ละช่อง เท่าที่จะทำได้

ตั้งใจจะเก็บข้อมูลอะไรบ้าง

อันดับ ชื่อไทย ชื่อฝรั่ง อธิบาย รายละเอียด ตัวอย่างข้อมูล
1 Noลำดับที่ผู้ป่วยนรีเวชในแต่ละเดือน โดยนับ 1,2,3…. เริ่มนับ 1 ใหม่ หลัง 0.00 น.ของเดือนถัดไป
2 HNเลขประจำตัวผู้ป่วย
3 ANเลขการ admit ผู้ป่วยครั้งนี้
4คำนำหน้า คำนำหน้าผู้ป่วยด.ช., ด.ญ.
5ชื่อ ชื่อผู้ป่วย
6นามสกุล นามสกุลผู้ป่วย
7วันเดือนปีเวลา admit วันเดือนปี เวลาที่ผู้ป่วยรับเข้านอนใน ร.พ. โดยพิมพ์ วัน/เดือน/ปี ค.ศ. เวลา เช่น 01/10/2008 8:30
8วันเดือนปี เวลา discharge วันเดือนปี เวลาที่ผู้ป่วยจำหน่ายออกจาก ร.พ. โดยพิมพ์ วัน/เดือน/ปี ค.ศ. เวลา เช่น 12/10/2008 15:30
9วันเดือนปีเกิด วันเดือนปีเกิดผู้ป่วย โดยพิมพ์ ปี พ.ศ. -543 วัน/เดือน/ปี ค.ศ. เช่น 12/05/1978
10อายุ อายุของผู้ป่วย นับเป็นปี เดือน และวัน
11อาชีพ อาชีพผู้ปกครองของผู้ปวยแม่บ้าน รับจ้าง ค้าขายพนักงานบริษัท ธุรกิจส่วนตัว ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ นักเรียน ฯลฯ
12ศาสนา ศาสนาที่ผู้ป่วยนับถือพุทธ อิสลาม ฯลฯ
13รายได้ รายได้ผู้ปกครองของผู้ป่วย
14การศึกษา ระดับการศึกษาในปัจจุบันไม่ได้เรียน ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ปวช/ปวส ปริญญาตรี”
15บ้านเลขที่ บ้านเลขที่ผู้ป่วย
16ตำบล ตำบล
17อำเภอ อำเภอ
18จังหวัด จังหวัด
19รหัส รหัสไปรษณีย์
20โทรศัพท์ เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อผู้ป่วยได้
21รับย้ายวันเดือนปีเวลา วันเดือนปี เวลาที่รับย้ายผู้ป่วย โดยพิมพ์ วัน/เดือน/ปี ค.ศ. เวลา เช่น 06/10/2008 10:50
22สถานที่ย้ายมา สถานที่ย้ายผู้ป่วยมา LR วฉ ศัลย์หญิง อายุรกรรมหญิง ศกด ICU ศัลย์ ICU med พิเศษ 3 พิเศษ 4/1 พิเศษ 4/2 VIP ฯลฯ
23ย้ายไปวันเดือนปีเวลา วันเดือนปี เวลาที่ย้ายผู้ป่วยไป โดยพิมพ์ วัน/เดือน/ปี ค.ศ. เวลา เช่น 09/10/2008 18:30
24สถานที่ย้ายไป สถานที่ย้ายผู้ป่วยไป LR วฉ ศัลย์หญิง อายุรกรรมหญิง ศกด ICU ศัลย์ ICU med พิเศษ 3 พิเศษ 4/1 พิเศษ 4/2 VIP ฯลฯ
25 First Diagnosisการวินิจฉัยโรคแรกรับ
26 Last Diagnosisการวินิจฉัยโรคครั้งสุดท้าย โดยดูจากการสรุปเวชระเบียนของแพทย์
27อาการสำคัญ 1 อาการสำคัญ 1 ที่นำผู้ป่วยมาโรงพยาบาล
28ประวัติการเกิด คลอดโดย c/s NL VAC FORCEP
29ประวัติการเจ็บป่วยในอดีต ประวัติการเจ็บป่วยในอดีตของผู้ป่วย
30การส่ง Consult แผนกที่มีการส่งผู้ป่วยปรึกษาMed Anes Surg ทันตกรรม กายภาพบำบัด โภชนาการ
31การตรวจพิเศษ การตรวจพิเศษ เช่น CT scan mammogram Plain KUB
32การผ่าตัด / หัตถการ การผ่าตัดหรือหัตถการที่ทำ ให้พิมพ์วันเดือนปี ค.ศ.ที่ทำ เช่น 10/10/2008 วันเดือนปีที่ทำ
33ให้เลือด จำนวนเลือดที่ผู้ป่วยได้รับ เช่น 2 units
34ยาที่ใช้รักษา 1 ยาที่ใช้ในการรักษา 1
35ยาที่ใช้รักษา 2 ยาที่ใช้ในการรักษา 2
36ยาที่ใช้รักษา 3 ยาที่ใช้ในการรักษา 3
37ประวัติแพ้ยา ประวัติการแพ้ยาของผู้ป่วย เช่น Amoxy Sulfa
38 Complication ที่เกิดภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้น เช่น น้ำท่วมปอด ปอดแฟบ Phebitis
39สิทธิรักษา สิทธิรักษาที่ผู้ป่วยมี30 บาท 30 บาทรพ.เลิดสิน ต้นสังกัดชำระเงินเอง
40ค่ารักษาทั้งหมด ค่ารักษาพยาบาลทั้งหมดในการนอนโรงพยาบาลครั้งนี้
41ส่วนที่เบิกได้ ค่ารักษาที่เบิกได้
42ส่วนที่เบิกไม่ได้ ค่ารักษาที่เบิกไม่ได้
43สังคมสงเคราะห์ จำนวนเงินที่ต้องสังคมสงเคราะห์
44ค่าเตียง/ค่าห้อง ค่าเตียง/ค่าห้อง
45ค่าอาหาร ค่าอาหาร
46ค่าอวัยวะเทียม/อุปกรณ์บำบัด ประกอบด้วยสาย suction ท่อช่วยหายใจ สายสวน-ถุงใส่ปัสสาวะ ฯลฯ”
47ค่ายา ค่ายาที่ใช้ในการรักษา ประกอบด้วยค่ายาที่เบิกราชการได้และค่ายานอกบัญชียาหลัก
48ค่าเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ประกอบด้วยขวด suction ผ้าก๊อส ไหมเย็บ ถุงมือ ใบมีดผ่าตัด ป้ายข้อมือ syringe เข็ม ฯลฯ
49บริการโลหิตและส่วนประกอบของโลหิต ประกอบด้วย cross match Anti HIV ( rapid test ) ฯลฯ
50ค่าตรวจวินิจฉัยทางเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยา ประกอบด้วยค่าตรวจ lab ต่างๆ การตรวจชิ้นเนื้อ
51อุปกรณ์ของใช้และเครื่องมือทางการแพทย์ ประกอบด้วยค่าอุปกรณ์ของใช้และเครื่องมือทางวิสัญญี
52ค่าบริการตรวจรักษา ประกอบด้วยค่าฉีดยา ค่าเตรียมผ่าตัด ค่าให้สารน้ำ ค่าสวนปัสสาวะ ฯลฯ
53ค่าบริการทางการแพทย์ ค่าบริการทางการแพทย์ผู้ป่วยเตียงสามัญ/พิเศษ
54 LOSจำนวนวันนอนในโรงพยาบาล นับจากวันที่ admit ถึงวันที่ discharge
55ชื่อแพทย์ ชื่อแพทย์ staff ที่รักษาประสิทธิ์ พิจัย วิพัฒน์ พวงทอง สุพิตรา จรูญ
56 Discharge statusผลการรักษาComplete recovery Improved Not improved Dead no Autopsy Dead Autopsy
57 Type of dischargeประเภทการจำหน่ายWith approval Against advice By escape By transfer Other ( Specify ) Death
58วันเดือนปี เวลาที่นัด วันเดือนปี เวลาที่นัดผู้ป่วยโดยพิมพ์ วัน/เดือน/ปี ค.ศ. เวลา กรณีนัดคลินิกให้พิมพ์เพิ่มด้วย เช่น 09/10/2008 18:30 คลินิก
59การ Readmit การนอนซ้ำด้วยโรคเดิมภายใน 28 วัน
60 Refer ไปที่ การส่งผู้ป่วยไปยังหน่วยงานอื่นนอกโรงพยาบาล เช่น ร.พ.จุฬา ร.พ.ศิริราช ร.พ.รามาธิบดี ร.พ.ราชวิถี ร.พ.เจริญกรุงประชารักษ์ ศูนย์สาธารณสุข กทม. ฯลฯ

ต้องการทราบอะไรจากข้อมูลที่เก็บ

แต่ละช่องที่จะเก็บหมายถึงอะไร

แต่ละช่อง จะมีกลุ่มข้อมูลอะไรบ้าง

ทดลองเก็บที่ออกแบบไว้ในเอกเซล

ข้อห้ามในการเก็บข้อมูลด้วยเอกเซล

1-ucha/z-all-files/stru-obgyn.txt · Last modified: 2009/03/19 22:50 (external edit)
Back to top
chimeric.de = chi`s home Creative Commons License Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0