DataDict PMK ICUS 520311

csv format

ชื่อช่องภาษาไทย,ชื่อช่องภาษาอังกฤษ,คำอธิบายว่าช่องนั้นใช้เก็บอะไร รูปแบบอย่างไร,ตัวอย่างของข้อมูลที่เก็บในช่องนั้น ,,, โรงพยาบาล,Hosp,ใส่ชื่อโรงพยาบาล,พระมงกุฎเกล้า ชื่อ ICU,ICU,ใส่ชื่อไอซียูเฉพาะทาง,”TICU, MICU, SICU, CCU, PICU, NICU ” DateHospAdm,DateHospAdm,วันที่เข้าอยู่ในโรงพยาบาล : รูปแบบ ปีปี/เดือนเดือน/วันวัน,52/01/10 DateAdm,DateAdm,วันที่รับเข้าไอซียู : รูปแบบ ปีปี/เดือนเดือน/วันวัน,52/01/10 HN,HN,ระบุเลขที่ HN, cid,CID,เลขบัตรประชาชน 13 หลัก, Name,Name,ชื่อผู้ป่วย : บันทึกอักษร 3 ตัวแรกเท่านั้น, อายุ,Age,อายุ : รูปแบบเป็น ปีปีปี|เดือนเดือน|วันวัน ,003|02|12(3ปี 2 เดือน 12 วัน) เพศ,Sx,เพศ,”M , F” อำเภอ,Ampur,อำเภอที่อยู่ของผู้ป่วย: ตามบัตรประชาชน, จังหวัด,Changwat,จังหวัดที่อยู่ของผู้ป่วย: ตามบัตรประชาชน, เบอร์โทร,Phone,หมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้ติดต่อผู้ป่วย และ/หรือ ญาติ, สิทธิ์การรักษา,Insid,สิทธ์การรักษาที่ใช้เบิกค่ารักษาพยาบาล,” ต้นสังกัด ,เงินสด, 30บาท รพ.รร.6 , 30บาท รพ.อื่น, ประกันสังคมรพ.รร.6, ประกันสังคม รพ.อื่น” Refer From,ReferFrom,แผนก/โรงพยาบาล/หน่วยงาน/ฯลฯ ที่ส่งผู้ป่วยมา ICU,”ER OPD Refer(บันทึกชื่อ รพ.) จาก ward(บันทึกชื่อ ward) OR,LR (กรณีเด็กแรกเกิด)” การเตรียมเข้า ICU,Planned,ลักษณะการเข้า ICU : Plan =มีการจองเตียงล่วงหน้า Unplanned = มาส่งหน้า ICU แล้วค่อยโทรบอกเป็นต้น,Plan or Unplanned สาเหตุที่เข้า ICU,Indic,สาเหตุที่ผู้ป่วยต้องเข้า รักษาใน ICU,”post op , Shock, post CPR,sepsis” โรค,Diagnosis,การวินิจฉัยโรคของผู้ป่วย,EDH|SDH กลุ่มโรค,DiseaseGrp,กลุ่มโรคหลักที่ผู้ป่วยเป็น(เพียงกลุ่มเดียว),”Neuro,Surg,Med,Uro,Ortho” Department,Department,Department ที่ผู้ป่วยนอนอยู่ปัจจุบัน ,”Trauma,Med,Surg,Ortho,กุมาร” แพทย์เจ้าของไข้,Physician,ชื่อแพทย์ ระดับ Resident 2 ของสาย ที่เป็นเจ้าของไข้,สมศักดิ์ นพ. / สมศรี พญ. พยาบาลเจ้าของไข้,Nurse,ชื่อพยาบาลที่เป็นผู้รับผู้ป่วยเข้า ICU,ดวงใจ RN / นภา PN Procedure,Proc,ชื่อหัตถการที่ผู้ป่วยได้รับขณะอยู่ใน ICU ละ วันที่ เรียงตามลำดับก่อนไปหลัง คั่นด้วย |,craniotomy 51/10/02 |Tracheotomy 51/10/19 Op Type,OpEmElec,ระบุการเตรียมผ่าตัด ฉุกเฉิน(Emergency) หรือ มีการ set ผ่าตัดล่วงหน้า(Elective),Emergency or Elective Intubate,Intubate,การใช้ท่อหายใจ ,”ETT , TT ถ้าไม่มี tube ใส่ -” Oxygenate,Oxygenation,การให้ออกซิเจน,”room air, canular, Face mask, ventilator or T-piece” Apache2,Apache2,คะแนน Apache 2, Consultation,Consultations,ชื่อแผนกต่างๆที่รับ consult มาร่วมรักษาผู้ป่วย ,med Surg Plastic Ortho CVT กุมาร Braden,Braden,คะแนน Barden,16 PresSoreAdm,PresSoreAdm,”แผลกดทับขณะรับผู้ป่วยเข้า ICU : N คือไม่มี Y คือมี (ถ้าลง Y ระบุ Stage 1, 2, 3 or 4 ด้วย) ”,”N,Y 1,Y 2,Y 3, Y 4” ภาวะแทรกซ้อน,Complication,ภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นขณะอยู่ใน ICU,”bleeding, Compartment syndrome” VAP,DateVAP,ปีปี/เดือนเดือน/วันวัน ที่พบว่าเป็น VAP,52/01/10 CR-UTI,DateUTICR,ปีปี/เดือนเดือน/วันวัน ที่พบว่าเป็น UTI CR,52/01/10 BSI,DateBSI,ปีปี/เดือนเดือน/วันวัน ที่พบว่าเป็น BSI,52/01/10 SSI,DateSSI,ปีปี/เดือนเดือน/วันวัน ที่พบว่าเป็น SSI,52/01/10 Tubeslip,TubeSlip,การเลื่อนหลุดของ tube และสาเหตุ ,”N, Yขย้อน,Yดึง” เลื่อนผ่าตัด,OpPospone,การเลื่อนผ่าตัด N or Y ถ้า Y ให้ระบุสาเหตุที่เลื่อนผ่าตัดให้ด้วย,”N, Yไม่มี ICU , Yแพทย์มาช้า ,Y เตรียมผู้ป่วยไม่พร้อม, Yสภาพผู้ป่วยไม่พร้อม” Fall,Fall,การพลัดตกหกล้ม N or Yถ้า Y ให้ระบุสาเหตุที่ fall ,”N, Y พื้นลื่น Y ดิ้น” CPR,CPR,การ CPR ว่าเคย CPR หรือไม่เคย ให้บันทึกว่า รอดหรือไม่ ,” N ,Y รอด,Y ไม่รอด ” การให้เลือด,BloodTx,”เลือด/ส่วนประกอบของเลือดที่ผป.ได้รับ เช่น PRC, FFP จำนวนกี่ถุง(บันทึกก่อนย้ายหรือ D/C)”,PRC 2u FFP 4 u BloodInteract,BloodInterac,ลงว่าผู้ป่วยมีปฏิกิริยาจากการให้เลือดหรือไม่ N or Y:มีผื่น mismatch ,”N , Y มีผื่น .Y mismatch” Mederror,MedErr,Med Error : ลงบันทึกเฉพาะ Admin Error จำนวนครั้งและรายละเอียดของแต่ละครั้ง ,ผิดชนิด ผิดขนาด ผิดคน ผิดวิธี ผิดเวลา ผิดความถี่/ให้ยาซ้ำ ไม่ได้บันทึก ไม่ได้ให้ยา off แล้วยังให้ยา ถ้าเกิด หลายครั้งใช้บันทึกซ้ำได้แก่ ผิดชนิด|ผิดวิธี DateDisch,DateDisch,ปีปี/เดือนเดือน/วันวัน ที่ออกจาก ICU,52/01/10 TranferTo,TranferTo,หอผู้ป่วย/รพ./ฯลฯ ที่รับย้ายผู้ป่วยต่อจาก ICU,”improve, refer, dead autopsy, dead no autopsy, Kidney donor,Corneal Donor,kidney donor” LOS,LOS,จำนวนวันนอนที่ผู้ป่วยอยู่ใน ICU,”5,7” สภาพก่อนย้าย,Devices,Devices ที่ติดตัวผู้ป่วย ,”T-tube with O2T-piece, T-tube with collar mask, Face mask, canular, room air NG-tube for feeding, CIC ทุก 6 ชม” DisStat,DisStat,สภาพผู้ป่วยขณะ Discharge ,”Improve, refer, dead autopsy, dead no autopsy, Kidney donor,Corneal Donor,kidney donor” DisType,DisType,ชนิดของการ Discharge ,”ไม่สมัครใจ, กลับบ้าน,dead” PresSoreDis,PresSoreDis,แผลกดทับขณะย้ายผู้ป่วยออกจาก ICU,”N,Y 1,Y 2,Y 3, Y 4” อื่นๆ,Misc,ลงรายละเอียดอื่น ๆ ที่คิดว่าจำเป็นในการบันทึกข้อมูล เช่น Donor,Donor ค่าใช้จ่าย,Expense,ค่าใช้จ่ายขณะที่ผู้ป่วยอยู่ใน ICU,12345.5 ความพอใจ,SatScore,คะแนนความพึงพอใจ ที่สอบถามจากญาติและ/หรือผู้ป่วย,90 ,,, ,,,

Txt FORMAT

ชื่อช่องภาษาไทย ชื่อช่องภาษาอังกฤษ คำอธิบายว่าช่องนั้นใช้เก็บอะไร รูปแบบอย่างไร ตัวอย่างของข้อมูลที่เก็บในช่องนั้นโรงพยาบาล Hosp ใส่ชื่อโรงพยาบาล พระมงกุฎเกล้า ชื่อ ICU ICU ใส่ชื่อไอซียูเฉพาะทาง “TICU, MICU, SICU, CCU, PICU, NICU ” DateHospAdm DateHospAdm วันที่เข้าอยู่ในโรงพยาบาล : รูปแบบ ปีปี/เดือนเดือน/วันวัน 52/01/10 DateAdm DateAdm วันที่รับเข้าไอซียู : รูปแบบ ปีปี/เดือนเดือน/วันวัน 52/01/10 HN HN ระบุเลขที่ HN cid CID เลขบัตรประชาชน 13 หลัก Name Name ชื่อผู้ป่วย : บันทึกอักษร 3 ตัวแรกเท่านั้น อายุ Age อายุ : รูปแบบเป็น ปีปีปี|เดือนเดือน|วันวัน 003|02|12(3ปี 2 เดือน 12 วัน) เพศ Sx เพศ “M , F” อำเภอ Ampur อำเภอที่อยู่ของผู้ป่วย: ตามบัตรประชาชน จังหวัด Changwat จังหวัดที่อยู่ของผู้ป่วย: ตามบัตรประชาชน เบอร์โทร Phone หมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้ติดต่อผู้ป่วย และ/หรือ ญาติ สิทธิ์การรักษา Insid สิทธ์การรักษาที่ใช้เบิกค่ารักษาพยาบาล ” ต้นสังกัด ,เงินสด, 30บาท รพ.รร.6 , 30บาท รพ.อื่น, ประกันสังคมรพ.รร.6, ประกันสังคม รพ.อื่น” Refer From ReferFrom แผนก/โรงพยาบาล/หน่วยงาน/ฯลฯ ที่ส่งผู้ป่วยมา ICU “ER OPD Refer(บันทึกชื่อ รพ.) จาก ward(บันทึกชื่อ ward) OR,LR (กรณีเด็กแรกเกิด)” การเตรียมเข้า ICU Planned ลักษณะการเข้า ICU : Plan =มีการจองเตียงล่วงหน้า Unplanned = มาส่งหน้า ICU แล้วค่อยโทรบอกเป็นต้น Plan or Unplanned สาเหตุที่เข้า ICU Indic สาเหตุที่ผู้ป่วยต้องเข้า รักษาใน ICU “post op , Shock, post CPR,sepsis” โรค Diagnosis การวินิจฉัยโรคของผู้ป่วย EDH|SDH กลุ่มโรค DiseaseGrp กลุ่มโรคหลักที่ผู้ป่วยเป็น(เพียงกลุ่มเดียว) “Neuro,Surg,Med,Uro,Ortho” Department Department Department ที่ผู้ป่วยนอนอยู่ปัจจุบัน “Trauma,Med,Surg,Ortho,กุมาร” แพทย์เจ้าของไข้ Physician ชื่อแพทย์ ระดับ Resident 2 ของสาย ที่เป็นเจ้าของไข้ สมศักดิ์ นพ. / สมศรี พญ. พยาบาลเจ้าของไข้ Nurse ชื่อพยาบาลที่เป็นผู้รับผู้ป่วยเข้า ICU ดวงใจ RN / นภา PN Procedure Proc ชื่อหัตถการที่ผู้ป่วยได้รับขณะอยู่ใน ICU ละ วันที่ เรียงตามลำดับก่อนไปหลัง คั่นด้วย | craniotomy 51/10/02 |Tracheotomy 51/10/19 Op Type OpEmElec ระบุการเตรียมผ่าตัด ฉุกเฉิน(Emergency) หรือ มีการ set ผ่าตัดล่วงหน้า(Elective) Emergency or Elective Intubate Intubate การใช้ท่อหายใจ “ETT , TT ถ้าไม่มี tube ใส่ -” Oxygenate Oxygenation การให้ออกซิเจน “room air, canular, Face mask, ventilator or T-piece” Apache2 Apache2 คะแนน Apache 2 Consultation Consultations ชื่อแผนกต่างๆที่รับ consult มาร่วมรักษาผู้ป่วย med Surg Plastic Ortho CVT กุมาร Braden Braden คะแนน Barden 16 PresSoreAdm PresSoreAdm “แผลกดทับขณะรับผู้ป่วยเข้า ICU : N คือไม่มี Y คือมี (ถ้าลง Y ระบุ Stage 1, 2, 3 or 4 ด้วย) ” “N,Y 1,Y 2,Y 3, Y 4” ภาวะแทรกซ้อน Complication ภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นขณะอยู่ใน ICU “bleeding, Compartment syndrome” VAP DateVAP ปีปี/เดือนเดือน/วันวัน ที่พบว่าเป็น VAP 52/01/10 CR-UTI DateUTICR ปีปี/เดือนเดือน/วันวัน ที่พบว่าเป็น UTI CR 52/01/10 BSI DateBSI ปีปี/เดือนเดือน/วันวัน ที่พบว่าเป็น BSI 52/01/10 SSI DateSSI ปีปี/เดือนเดือน/วันวัน ที่พบว่าเป็น SSI 52/01/10 Tubeslip TubeSlip การเลื่อนหลุดของ tube และสาเหตุ “N, Yขย้อน,Yดึง” เลื่อนผ่าตัด OpPospone การเลื่อนผ่าตัด N or Y ถ้า Y ให้ระบุสาเหตุที่เลื่อนผ่าตัดให้ด้วย “N, Yไม่มี ICU , Yแพทย์มาช้า ,Y เตรียมผู้ป่วยไม่พร้อม, Yสภาพผู้ป่วยไม่พร้อม” Fall Fall การพลัดตกหกล้ม N or Yถ้า Y ให้ระบุสาเหตุที่ fall “N, Y พื้นลื่น Y ดิ้น” CPR CPR การ CPR ว่าเคย CPR หรือไม่เคย ให้บันทึกว่า รอดหรือไม่ ” N ,Y รอด,Y ไม่รอด ” การให้เลือด BloodTx “เลือด/ส่วนประกอบของเลือดที่ผป.ได้รับ เช่น PRC, FFP จำนวนกี่ถุง(บันทึกก่อนย้ายหรือ D/C)” PRC 2u FFP 4 u BloodInteract BloodInterac ลงว่าผู้ป่วยมีปฏิกิริยาจากการให้เลือดหรือไม่ N or Y:มีผื่น mismatch “N , Y มีผื่น .Y mismatch” Mederror MedErr Med Error : ลงบันทึกเฉพาะ Admin Error จำนวนครั้งและรายละเอียดของแต่ละครั้ง ผิดชนิด ผิดขนาด ผิดคน ผิดวิธี ผิดเวลา ผิดความถี่/ให้ยาซ้ำ ไม่ได้บันทึก ไม่ได้ให้ยา off แล้วยังให้ยา ถ้าเกิด หลายครั้งใช้บันทึกซ้ำได้แก่ ผิดชนิด|ผิดวิธี DateDisch DateDisch ปีปี/เดือนเดือน/วันวัน ที่ออกจาก ICU 52/01/10 TranferTo TranferTo หอผู้ป่วย/รพ./ฯลฯ ที่รับย้ายผู้ป่วยต่อจาก ICU “improve, refer, dead autopsy, dead no autopsy, Kidney donor,Corneal Donor,kidney donor” LOS LOS จำนวนวันนอนที่ผู้ป่วยอยู่ใน ICU “5,7” สภาพก่อนย้าย Devices Devices ที่ติดตัวผู้ป่วย “T-tube with O2T-piece, T-tube with collar mask, Face mask, canular, room air NG-tube for feeding, CIC ทุก 6 ชม” DisStat DisStat สภาพผู้ป่วยขณะ Discharge “Improve, refer, dead autopsy, dead no autopsy, Kidney donor,Corneal Donor,kidney donor” DisType DisType ชนิดของการ Discharge “ไม่สมัครใจ, กลับบ้าน,dead” PresSoreDis PresSoreDis แผลกดทับขณะย้ายผู้ป่วยออกจาก ICU “N,Y 1,Y 2,Y 3, Y 4” อื่นๆ Misc ลงรายละเอียดอื่น ๆ ที่คิดว่าจำเป็นในการบันทึกข้อมูล เช่น Donor Donor ค่าใช้จ่าย Expense ค่าใช้จ่ายขณะที่ผู้ป่วยอยู่ใน ICU 12345.5 ความพอใจ SatScore คะแนนความพึงพอใจ ที่สอบถามจากญาติและ/หรือผู้ป่วย 90

new ICU PMK2 520313

CREATE TABLE icuPMK2 (

Hospital varchar(25) ,
ICU varchar(25) ,
DateHospAdm varchar(10) ,
DateIcuAdm varchar(10) ,
HN varchar(12) ,
cid varchar(15) ,
Name varchar(15) ,
age int(5) default NULL,
sx varchar(6) ,
Ampur varchar(25) ,
Changwat varchar(25) ,
Phone varchar(10) ,
Inscl varchar(25) ,
AdmitType varchar(25) ,
ReferFrom varchar(10) ,
Planned varchar(10) ,
indication varchar(254) ,
Diagnosis varchar(254) ,
DiseaseGrp varchar(254) ,
Department varchar(54) ,
Physician varchar(25) ,
Nurse varchar(25) ,
Proc varchar(250) ,
OpEmerElec varchar(10) ,
Intube varchar(20) ,
Oxygenat varchar(254) ,
Apache2 varchar(254) ,
Consultation varchar(254) ,
Braden varchar(254) ,
PresSoreAdm varchar(254) ,
Complic varchar(254) ,
DateVAP varchar(254) ,
DateUtiCr varchar(254) ,
DateBSI varchar(254) ,
DateSSI varchar(254) ,
TubeSlip varchar(254) ,
OpPostpone varchar(254) ,
Fall varchar(254) ,
CPR varchar(254) ,
BLoodTx varchar(254) ,
BLoodInteract varchar(254) ,
MedErr varchar(254) ,
DateDisch varchar(10) ,
TransferTo varchar(254) ,
Los int(7),
Devices varchar(10) ,
DischStat varchar(254) ,
DischType varchar(254) ,
PresSoreDisch varchar(254) ,
Misc varchar(254) ,
expenses varchar(254) ,
Satisfy     varchar(254) ,
Note1 varchar(254) ,
Note2 varchar(254) ,
Note3 varchar(254) ,
Note4 varchar(254) ,
Note5 int(11),
rowid int(11) ) ENGINE=MyISAM;
1-ucha/z-all-files/stru-pmk2.txt · Last modified: 2009/03/19 22:47 (external edit)
Back to top
chimeric.de = chi`s home Creative Commons License Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0