[กลับไปหน้าจอแรกของ UCHA]

ทำไมต้องตอบข้อสงสัยได้ในทันที

ในการปฏิบัติงาน เมื่อมีข้อสงสัยในงานที่ทำ ต้องการรู้ผลการทำงานที่ผ่านมา ผู้ปฏิบัติงาน(โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหน่วยงานของรัฐ) จะไม่สามารถตอบข้อสงสัยได้ในทันที ต้องไปรวบรวมข้อมูลที่ได้บันทึกไว้ในการะดาษ ในสมุด แล้วนำไปประมวลผล คำนวนผล ขบวนการนี้จำเป็นต้องใช้เวลานานหลายวันจึงจะได้คำตอบมา เมื่อทราบคำตอบแล้วหากจะมีคำถามหรือข้อสงสัยต่อ ก็ไม่สามารถตอบคำถามได้ในทันทีื เป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เป็นอุปสรรคต่อการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ต่องานบริการ และ งานพัฒนาคุณภาพ ดังนั้นเพื่อแก้ปัญหานี้ที่มีมาช้านาน ระบบข้อมูลแบบ UCHA จะต้องตอบคำถามหรือข้อสงสัยได้ในทันที

ในงานบางงานของราชการ ได้มีการลงทุนให้บุคลากรไปฝึกอบรมการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อนำมาใช้ในงานที่ทำประจำ เช่น โปรแกรมเอกเซล โปรแกรมแอกเซส ด้วยตวามหวังว่าจะช่วยทำให้การตอบข้อสงสัยได้เร็วขึ้น ภายหลังเสร็จสิ้นการฝึกอบรมจะพบว่ามีเพียงไม่กี่คน ที่นำเอาความรู้เหล่านั้นมาใช้ประโยชน์ได้ตามตั้งใจ และ มักจะไม่มีเวลาไปช่วยเหลืองานอื่นๆ ที่มีปัญหาแบบเดียวกัน

เมื่อเป็นเช่นนี้ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานทุกท่านสามารถตอบคำถามในงานของตนได้ในทันที ด้วยตนเอง จำเป็นต้องจ้างบริษัทคอมพิวเตอร์เขียนโปแกรมคอมพิวเตอร์ให้ผู้ปฏิบัติงานได้เรียกใช้ได้ด้วยตนเอง โดยง่าย ให้คำตอบได้ในทันที ซึ่งส่วนใหญ่จะทำได้เพียงไม่กี่งาน เนื่องจากมีข้อจำกัดด้านงบประมาณ(หลายหมื่น หลายแสน ถึง หลายล้านบาท ต่อ หนึ่ง งาน)

ทำไมต้องตอบข้อสงสัยได้ทุกมุมมองของข้อมูล

ที่ผ่านมา การจ้างเขียนโปรแกรมสำเร็จรูป แม้จะช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคนสามารถเรียกดูข้อมูลและให้คำตอบได้ในทันที แต่มักจะตอบคำถามได้เพียงเท่าที่ออกแบบไว้ตอนจ้างงานเท่านั้น เมื่อผ่านการตรวจรับงานแล้วหากมีคำถามหรือข้อสงสัยนอกเหนือไปจากนั้นก็ไม่สามารถให้คำตอบได้ในทันที หรือ ไม่ได้เลย. การไม่สามารถตอบคำถาม หรือ ข้อสงสัย ในคำถามใหม่ๆที่ไม่เคยถามมาก่อน เป็นอุปสรรคในการสร้างความรู้ใหม่ในงานที่ทำ หลายงานที่ผู้จ้างเขียนโปรแกรมมีความรู้เรื่องคอมพิวเตอร์ จึงมักจะแทรกในสัญญาจ้างว่า ให้สามารถตอบคำถามได้ทุกกรณีในข้อมูลที่มีอยู่(เหมือนกับคุณสมบัติของระบบข้อมูลแบ UCHA) ซึ่งในทางปฏิบัติสามารถทำได้หลายวิธี แต่ผู้ที่จะเรียกหาคำตอบที่นอกเหนือที่กำหนดไว้ จะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ มีประสบการณ์ เรื่องภาษาคอมพิวเตอร์ ผู้ปฏิบัติงานทั่วไป หรือ นักคอมพ์ที่ไม่มีประสบการณ์ จะไม่สามารถทำได้ ดังนั้นหากจะมีระบบข้อมูลใหม่ ก็อยากให้เป็นระบบที่สามารถตอบคำถามได้ทุกกรณีในข้อมูลที่มีอยู่ โดยไม่ต้องไปเรียนรู้ภาษาการเรียกดูฐานข้อมูล หากสามารถให้คลิ๊กอย่างเดียวไดโดยไม่ต้องพิมพ์อะไรเข้าไปก็จะดีมาก(เป็นข้อกำหนดของระบบข้อมูลแบบ UCHA)

ทำไมต้อง คลิ๊ก ๆ ก็ได้คำตอบ

วิวัฒนาการของอินเตอร์เน็ต ทำให้คนส่วนใหญ่รู้จักวิธีการติดตามข้อมูลด้วยการคลิ๊ก ระบบข้อมูลแบบ UCHA จึงเลือกใช้คุณสมบัตินี้ในการหาคำตอบจากงานที่ทำ แทนวิธีการพิมพ์คำสั่งคอมพิวเตอร์ ซึ่งต้องเสียเวลาในการเรียนมาก และเรียนมาแล้วมักจะลืมคำสั่ง หรือ สับสน ทำให้เป็นอุปสรรคต่อผู้ปฏิบัติงานที่จะหาความรู้จากงานที่ทำมาแล้ว

ทำไมควรเริ่มต้นจากการขอร่วมใช้ระบบ

ในอดีตมักจะนิยมเริ่มต้นด้วยการทำโครงการ ขออนุมัติซื้อ HARDWARE และ เครือข่าย และ หา software ไปลงในระบบ และ ให้ผู้ปฏิบัติงานได้ใช้งาน เมื่อมีปัญหาการใช้งานก็ให้ทางศูนย์คอมพิวเตอร์ช่วยแก้ไข แนะนำ ฯลฯ

การเริ่มต้นแบบนี้นอกจากจะเสียเวลากับการรออนุมัติโครงการและงบประมาณแล้ว อาจจะมีปัญหาหากเจ้าหน้าที่คอมพ์ติดตั้ง server หรือ ติดตั้งโปรแกรม หรือ ทดสอบโปรแกรม ไม่สมบูรณ์ หรือ ใช้โปรแกรมได้ไม่ครบความสามารถ และ ฯลฯ ในทางกลับกัน หากเริ่มต้นใช้กับระบบที่ทำงานได้ดีอยู่แล้ว ฝึกการใช้งานจนเข้าใจระบบสมบูรณ์แล้ว และ มีความพึงพอใจที่จะใช้ ระบบนี้ จึงจะเริ่มสร้างระบบของตนเอง การใช้งานจะราบรื่น

1-ucha/z-all-files/why.txt · Last modified: 2011/01/18 15:36 by admin
Back to top
chimeric.de = chi`s home Creative Commons License Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0