บาร์โค้ดสองมิติ (2D Barcode)

ทวีทอง กออนันตกูล นายแพทย์ 10 สถาบันโรคทรวงอก กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
บุญเลิศ อรุณพิบูลย์ STKS/NSTDA กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชัยชนะ มิตรพันธ์ นักวิจัย NECTEC กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

3-med-tech/2d-barcode/2d-barcode2.txt · Last modified: 2009/06/15 11:24 (external edit)
Back to top
chimeric.de = chi`s home Creative Commons License Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0