ระบบห้องสมุดรวม สำหรับงานสาธารณสุข

สภาพปัจจุบัน

- ห้องสมุดเป็นสถานที่สำคัญที่ให้ความรู้แก่บุคลากรการแพทย์ทุกระดับ

- ที่ผ่านมา รพ.ต่างๆ ทำกันอย่างไรบ้าง ทำกันดีแล้วหรือยัง ยังมีปัญหาอะไรบ้าง

- ปัญหาเกือบทุกอย่างพุ่งมาที่การใช้เทคโนโลยี การใช้ระบบคอมพิวเตอร์ มาช่วยงานได้

- มีการจัดหา จัดซื้อ โปแกรมโดยไม่รู้จริง ได้โปรแกรมที่ไม่สมบูรณ์ โปรแกรมเขียนโดยผู้ที่ไม่มีความรู้เรื่องระบบห้องสมุดจริง ไม่ใช้มาตราฐานสากล

กลุ่มนักวิชาการที่ทำเกี่ยวกับห้องสมุดหารือกัน ว่าในภาพรวมของพวกเราควรจะเป็นอย่างไรดี เลือกสิ่งที่ดีที่สุด ให้กับพวกเรา โดยไม่มีเรื่องผลประโยชน์มาเกี่ยวข้อง ได้ข้อสรุปแนวทางที่ควรจะเป็นดังต่อไนี้

- ทุกโรงพยาบาลควรมีระบบห้องสมุดชนิดที่อยูบนเครือข่าย

- ห้องสมุดส่วนใหญ่ไม่สามารถรับภาระในเรื่องต่อไปนี้ได้ เช่น การลงทุนเรื่อง ระบบserver ซอฟท์แวร์ เครือข่าย บุคลากรดูแลคอมพ์ และ บรรณรักษ์มืออาชีำพที่มีความรู้ความชำนาญและประสพการด้านคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวกับห้องสมุด

- จะต้องคำนึงถึงประโยชน์มหาศาลที่เกิดจากการใช้ทรัยากรร่วมกัน

ใช้งานได้เลย

- ไม่ต้องลงทุนเรื่อง ระบบserver ซอฟท์แวร์ เครือข่าย บุคลากรดูแลคอมพ์ และ บรรณรักษ์มืออาชีำพ เพราะเป็นความร่่วมมือกับหน่วยงานด้านเทคโนโลยี STKS ของ สวทช.

- ใช้งานผ่านระบบอินเตอร์เน็ต และ เครือข่าย

- แต่ละโรงพยาบาลใส่ข้อมูลของตนเอง ดึงข้อมูลไปใช้ได้เองโดยเสรี

- เป็นระบบที่ใช้มาตราฐานห้องสมุด ที่คนใช้กันทั่วโลก MARC 21

- มีการฝึกอบรมบรรณารักษ์ เป็นระยะๆ จากวิทยากรมืออาชีพ ได้รับความอนุเคราะห์จัดการอบรมจากวิทยาลัยการสาธารณสุข สถาบันบรมราชชนก สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ หน่วยงาน STKS ของ สวทช. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

- ใช้ทรัพยากรร่วมกันระหว่างสมาชิกห้องสมุดโรงพยาบาลต่างๆ ด้วยกันได้ทั้งหมดบนเวป ตามความต้องการของโรงพยาบาล

- ขยายผลไปโรงพยาบาลต่างๆทั่วประเทศ โดยสมาชิกแต่ละรุ่น ภายไต้การสนับสนุน การช่วยเหลือของ วิทยาลัยการสาธารณสุข และ STKS

- ขยายผลไประบบอื่นๆในห้องสมุด เช่น EBOOK, Full text journal และ อื่นๆ

- ในกรณีที่มีระบบห้องสมุดอยู่แล้ว และระบบนั้นใช้มาตราฐานข้อมูลห้องสมุดสากลแบบ MARC 21 ก็สามารถเชื่อมโยงข้อมูลเข้ากับ ห้องสมุดรวมชุดนี้ได้ และ ใช้ทรัพยากรร่วมกับโรงพยาบาล สถาบันอื่นได้

3-med-tech/library/health-library1.txt · Last modified: 2009/01/30 00:59 (external edit)
Back to top
chimeric.de = chi`s home Creative Commons License Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0