โครงการ เครือข่ายห้องสมุดด้านสาธารณสุข

อุเทน นวสุธารัตน์ วิทยาลัยนักบริหารสาธารณสุข สถาบันบรมราชชนก
สุภาภรณ์ ชัยธัมมะปกรณ์ ผู้เชี่ยวชาญ ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ศวท.) +
บุญเลิศ อรุณพิบูลย์ นักวิชาการ ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ศวท.) ++
ฐิติมา ธรรมบำรุง เจ้าหน้าที่สารสนเทศ ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ศวท.) +++
ทวีทอง กออนันตกูล นายแพทย์ 10 สำนักที่ปรึกษา กรมการแพทย์

+  อดีตบรรณารักษ์ชำนาญการระดับ 8 สำนักวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   
++ อดีตนักวิชาการ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ  
+++ บรรณารักษ์

ด้วยวิทยาลัยนักบริหารสาธารณสุข สถาบันบรมราชชนก และ สำนักงานที่ปรึกษา กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ศวท.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ร่วมกันออกแบบสร้างระบบเครือข่ายห้องสมุดสาธารณสุขขึ้น เพื่อให้โรงพยาบาล วิทยาลัยนักบริหารสาธารณสุข วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด กรม กองต่างๆ ของกระทรวงสาธารณสุข และ กระทรวงที่เกี่ยวข้อง ได้มีระบบห้องสมุดอัตโนมัติที่ทันสมัย ตามมาตรฐานสากลใช้ โดยเลือกใช้เทคโนโลยีที่ดี และ ทันสมัย ยึดหลักความพอเพียง เพียงพอ พอดี และ ดีพอ โดยเน้นความสามารถด้านวิชาการห้องสมุด ความสามารถในการใช้ทรัพยากรร่วมกัน การทำงานเป็นเครือข่าย และ ลดภาระของหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการที่จะต้องจัดหาเครื่องแม่ข่ายเว็บและฐานข้อมูล (Web & database server) สร้างเครือข่าย ดูแลเครือข่าย ตลอดจนการสรรหาผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ และ บรรณารักษ์ ที่มีความสามารถทั้งด้านการสร้างและดูแลระบบฐานข้อมูล และด้านระบบห้องสมุด ให้ความสำคัญกับการเริ่มการใช้งานจากระบบที่สมบูรณ์แล้ว(ของศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)ในระยะเริ่มแรก จนกระทั่งหน่ืวยงานมีความชำนาญ และ มีความพร้อม ก็สามารถสร้างระบบของตนเองขึ้นมาใช้ในเวลาต่อมา โดยไม่ต้องห่วงเรื่องการโอนย้ายข้อมูล เพราะข้อมูลในระบบนี้สอดรับกับมาตรฐานข้อมูลห้องสมุดตามสากลทุกประการ

ด้วยวิธีการดังกล่าว หน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการจะมีระบบห้องสมุดอัตโนมัติของตนเองใช้ในเวลาไม่กี่วันโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการสร้างระบบ ทำให้เกิดเครือข่ายห้องสมุดขนาดเล็กขึ้นอย่างรวดเร็ว ภายใต้เครื่องแม่ข่ายเว็บและฐานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ ที่อยู่ในเครือข่ายความเร็วสูง ภายใต้มาตรการรักษาความปลอดภัยที่ดี อีกทั้งยังมีวิทยากรพี่เลี้ยงคอยดูแล แนะนำวิธีการ ปรับมาตรฐานให้ถูกต้องเป็นระยะ มีการติดตามแนะนำการทำงานจากบรรณารักษ์ที่มีประสบการณ์ ทั้งนี้ประสบการณ์จากการใช้งานระบบร่วมกันนี้จะส่งผลให้เกิดแนวทางการพัฒนาศักยภาพของโปรแกรมให้เหมาะสมต่อไปในอนาคตภายใต้ความร่วมมืออย่างยั่งยืน

ทั้งนี้เว็บไซต์ระบบห้องสมุดอัตโนมัติที่เปิดให้บริการนี้สามารถเข้าถึงได้จาก URL

http://stks.or.th/library สำหรับบุคคลทั่วไป

http://library.stks.or.th:8001 สำหรับผู้ดูแลระบบ

http://stks.or.th/wg วิกิ สำหรับงานนี้

โรงพยาบาล วิทยาลัยนักบริหารสาธารณสุข วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ตลอดจนหน่วยงานอื่นในกรม กอง ต่างๆ ที่มีความสนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อได้ที่ นายอุเทน นวสุธารัตน์ วิทยาลัยนักบริหารสาธารณสุข สถาบันบรมราชชนก หรือ นายทวีทอง กออนันตกูล กรมการแพทย์ หากต้องการขอร่วมใช้ระบบ กรุณาทำเป็นหนังสือถึง ผู้อำนวยการวิทยาลัยนักบริหารสาธารณสุข วิทยาลัยนักบริหารสาธารณสุข อาคาร 6 ชั้น 9 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร 025901927 โทรสาร 025901810 (http://cpha.pi.ac.th) เพื่อจะได้ประสานกับศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ศวท.) ในการสร้างบัญชีชื่อผู้ใช้ และ รหัส่ผ่านเข้าระบบต่อไป

ตัวอย่างจดหมายขอใช้ระบบ

ชื่อหน่วยงานที่ขอใ้ช้ระบบ
วันที่
เรียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยนักบริหารสาธารณสุข

ตามที่วิทยาลัยนักบริหารสาธารณสุข สถาบันบรมราชชนก และ สำนักงานที่ปรึกษา กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ได้ร่วมกับศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาิวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ พัฒนาระบบห้องสมุดอัตโนมัติในรูปแบบโครงการเครือข่ายห้องสมุดด้านสาธารณสุข โดยอาศัยซอฟต์แวร์ระบบห้องสมุดอัตโนมัติแบบเปิดเผยรหัสโปรแกรม (Open Source Software) ที่ชื่อ Koha อันเป็นการใช้ซอฟต์แวร์ที่เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจปัจจุบัน อีกทั้งสร้างเครือข่ายออนไลน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม

หน่วยงาน(ชื่อหน่วยงาน) เล็งเห็นถึงความสำคัญและประโยชน์จากโครงการเครือข่ายห้องสมุดด้านสาธารณสุขข้างต้น จึงขอสมัครเข้าร่วมโครงการฯ โดยขอมอบหมายให้ คุณ (ชื่อ นามสกุล) ตำแหน่ง…. เป็นผู้ทำงานในนามหน่วยงาน ……….. พร้อมกันนี้ได้แนบสำเนาบัตรประชาชนเพื่อใช้ในการลงทะเบียนการใช้ระบบคอมพิวเตอร์มาด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และ อนุมัติการเข้าร่วมโครงการ

ลงนามผู้อำนวยการ (ชื่อผู้อำนวยการ)

3-med-tech/library/health-library2.txt · Last modified: 2009/02/03 16:14 (external edit)
Back to top
chimeric.de = chi`s home Creative Commons License Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0