Hepa Mask and Corona Virus (SARS)

ช่องของ Hepa Mask 0.3 micron (คลิ๊กอ่านต้นฉบับ)

ภาคผนวก 6: HEPA filter (High efficiency particulate air filter)

HEPA เป็นอุปกรณ์สำหรับกรองฝุ่น ละออง ควัน ชนิดละเอียด สามารถกรองอนุภาคขนาด 0.3 ไมครอน ได้ร้อยละ 99.97 (ทดสอบด้วย Dioctyl phthalate หรือ DOP) ส่วนใหญ่ HEPA filter จะถูกนำมาใช้ในรูปของแผ่นกรองในเครื่องกรอง หรือในรูปของฝาครอบปิดปาก (mask) เนื่องจากแผ่นกรองนี้สามารถกรองอนุภาคที่มีขนาดเล็กกว่าละอองเชื้อวัณโรคที่ ลอยในอากาศ ซึ่งมีขนาดประมาณ 1 - 5 ไมครอน จึงเชื่อกันว่าน่าจะนำมาใช้ในการป้องกัน ดักจับเชื้อวัณโรคได้ อย่างไรก็ดีจนถึงปัจจุบันนี้ ยังไม่มีการวิจัยใดที่ยืนยันได้ว่า สามารถป้องกันวัณโรคได้จริง และอุปกรณ์ดังกล่าวนี้ก็ยังไม่ได้รับการรับรอง จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาสหรัฐอเมริกา(FDA) ให้เป็นอุปกรณ์ประเภทเครื่องมือแพทย์

บางสถาบันในต่างประเทศ ได้แนะนำให้ใช้แผ่นกรอง HEPA mask ในบุคลากรทางการแพทย์ที่จะต้องตรวจรักษาผู้ป่วย โดยวิธีการตรวจรักษาที่อาจจะกระตุ้นให้ผู้ป่วยมีการไอ เช่น การส่องตรวจหลอดลม การเก็บเสมหะ เป็นต้น(7,11)

ในทางปฏิบัติ หากต้องการให้อากาศหายใจไม่มีละอองเชื้อวัณโรคเข้ามา จะต้องครอบ HEPA mask ให้ขอบของ maskโดยรอบ แนบสนิทกับใบหน้า โดยไม่มีรอยรั่วของอากาศจากภายนอกเข้ามา จึงจะป้องกันละอองเชื้อวัณโรคได้ และเมื่อครอบ maskได้แนบสนิทแล้วการหายใจดูดอากาศผ่านแผ่นกรองอากาศชนิดละเอียดสูงนี้ จำเป็นต้องใช้แรงหายใจมากกว่าปกติ เพื่อเอาชนะแรงต้านจาก HEPA mask ซึ่งอาจทำให้บุคคลากรดังกล่าวไม่ยอมใช้ เนื่องจาก HEPA mask แต่ละชิ้นมีราคาค่อนข้างแพง (ประมาณชิ้นละ 600 บาท) ดังนั้นควรมีการพิจารณาให้ดีก่อนที่จะนำ HEPA mask มาใช้ในกลุ่มบุคคลากรที่กล่าว เพราะหากจัดหามาให้แล้วไม่ใช้หรือใช้อย่างผิดๆ ก็จะเป็นการสูญเปล่าเชื้อไวร้สโรค ซาร์ส ขนาด 0.06-0.22 micron (คลิ๊กอ่านรายละเอียด)

3-med-tech/uv-mask/hepa-mask.txt · Last modified: 2010/01/20 07:19 by admin
Back to top
chimeric.de = chi`s home Creative Commons License Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0