การออกแบบรูปลักษณ์ภายนอก เครื่องฆ่าเชื้อโรคในอากาศ

คุณลักษณะสำหรับการออกแบบ

- รูปร่างภายนอกสวยงาม เหมาะสำหรับภายในห้องรอตรวจโรค ห้องตรวจโรค ห้องรอรับยา ห้องทำงาน ฯลฯ
- ใช้วัสดุอุปกรณ์ที่มีใช้ในท้องตลาด มีความแข็งแรงทนทาน
- มีความสูงของฐานถึงปลายไม่น้อยกว่า 115 เซ็นติเมตร
- มีความกว้างของปลายส่วนบนไม่น้อยกว่า 16.5 เซ็นติเมตร
- ขนาดของฐาน มีความสูงไม่น้อยกว่า 30 เซ็นติเมตร ความกว้างขนาดไม่น้อยกว่า 30 เซ็นติเมตร
- เคลื่อนย้ายได้ง่าย เช่น มีล้อเลื่อน มีที่จับ ฯลฯ

3-med-tech/uv-mask/uv-aircleaner6.txt · Last modified: 2009/08/05 14:52 by admin
Back to top
chimeric.de = chi`s home Creative Commons License Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0