กองทุนสนับสนุนวิชาการ กรมการแพทย์

กองทุนสนับสนุนวิชาการ กรมการแพทย์ ให้ทุนสนับสนุนนักวิชาการสังกัดกรมการแพทย์ ด้าน การวิจัย การประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์ การพัฒนารูปแบบ(Model Development) การฝึกอบรม การพัฒนาหลักสูตร การถ่ายทอดองค์ความรู้ การจัดทำตำราวิชาการ การพัฒนาเครือข่าย การทำเวชปฏิบัติ และ การนิเทศผลงานวิชาการ

1. แผนงานโครงการที่นำเสนอ จะต้องผ่านคณะกรรมการบริหารของหน่วยงานต้นสังกัด หรือ หากเป็น โครงการวิจัย ต้องผ่านคณะกรรมการวิจัยและคณะกรรมการจริยธรรมของหน่วยงาน มีระเบียบวิธีวิจัยที่ถูกต้อง มีกลวิธีในการดำเนินงานชัดเจน มีความเป้นไปได้ที่จะสำเร็จตามแผนที่นำเสนอ และ ทำให้โครงการประสบความสำเร็จ

2.ผลผลิต หรือ ผลลัพธ์ของแผนงานโครงการ จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่เป็นประโยชน์ต่อกรมการแพทย์ ต่อการดำเนินงานด้านการแพทย์ของประเทศ

3.สอดคล้องกับนโยบายของกรมการแพทย์

4.โครงการพหุสถาัน มีหลายหน่วยงานร่วม

5.มีเงินบำรุงของกน่วยงานน้อย

ผ่าน ข้อ1 และ ข้ออื่นอีกสองข้อ

6-miscell/kongtoon.txt · Last modified: 2009/09/17 00:21 by admin
Back to top
chimeric.de = chi`s home Creative Commons License Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0