View page as slide show

Upload ภาพเข้า Wiki ทำอย่างไร

การไส่ภาพในระบบทำอย่างไรครับ (วางตรงกลาง, วางชิดขอบขวา วาง3ภาพ) ลงในแนวเดียวกัน

 1. Click Edit this page เพื่อเข้าไป แก้ไข เพิ่มเติม
 2. click box เครื่องมือ(Add images and other files)
 3. upload file จากเครื่องเราไปที่ server(Browse เลือก file แล้ว กด upload รอพักใหญ่ให้ส่งไฟล์ไปครบ ภาพที่ส่งจะปรากฏที่หน้าจอ)
 4. double click ที่ภาพที่ต้องการ มันจะเข้าไปในบทความของเราโดยอัตโนมัต
 5. เลือกจัดตำแหน่งภาพ ว่าต้องการให้อยู่ชิดซ้าย ชิดขวา หรือ ตรงกลาง
 6. ใส่ตัวเลขหลังชื่อภาพ ว่าต้องการให้ภาพมีขนาดเท่าไร เช่น ?500

คำสั่งจริงคือ

 {{(ตรงนี้ไม่มีช่องว่าง):wiki:51070972.jpg?200(ตรงนี้ไม่มีช่องว่าง)|(ใส่คำขยายความ)}}
 {{(ตรงนี้ไม่มีช่องว่าง):wiki:51070972.jpg?200(ตรงนี้มีช่องว่าง)|ภาพชิดซ้าย}
 {{(ตรงนี้มีช่องว่าง):wiki:51070972.jpg?200(ตรงนี้ไม่มีช่องว่าง)|ภาพตรงกลาง}}
 {{(ตรงนี้มีช่องว่าง):wiki:51070972.jpg?200(ตรงนี้ไม่มีช่องว่าง)|ภาพชิดขวา}}
การจัดภาพให้อยู่ชิดซ้าย ชิดขวา หรือ ตรงกลาง กับ พารากราฟ [หน้า(หลังปีกกาอันที่สอง) หลัง(ก่อนเครื่องหมาย Pipe)]


การจัดภาพให้อยู่ชิดซ้าย 2 แบบ

หน้าหลัง ไม่มีช่องว่าง

 {{(ตรงนี้ไม่มีช่องว่าง):wiki:51070972.jpg?200(ตรงนี้ไม่มีช่องว่าง)|...}}


หลัง มีช่องว่าง

 {{(ตรงนี้ไม่มีช่องว่าง):wiki:51070972.jpg?200(ตรงนี้มีช่องว่าง)|ภาพชิดซ้าย}การจัดภาพให้อยู่ชิดขวา

หน้า มีช่องว่าง

 {{(ตรงนี้มีช่องว่าง):wiki:51070972.jpg?200(ตรงนี้ไม่มีช่องว่าง)|ภาพชิดขวา}}
การจัดภาพให้อยู่ตรงกลาง

หน้า และ หลัง มีช่องว่าง

 {{(ตรงนี้มีช่องว่าง):wiki:51070972.jpg?200(ตรงนี้มีช่องว่าง)|ภาพตรงกลาง}}
กรณีอื่น มีช่องว่างหลังโคลอน

~~DISCUSSION~~ wrong หน้า(หลังcolon)และ หลัง มีช่องว่าง

 {{:(หลังโคลอนมีช่องว่าง)wiki:51070972.jpg?200(ตรงนี้ไม่มีช่องว่าง)|ภาพ??}}


วิกิไม่สนใจช่องว่างหลังโคลอน สนใจแต่ ช่องว่างหน้าโคลอน ภาพจะชิดซ้าย\\กรณีอื่น ไมมีโคลอน มีช่องว่าง

หน้า(remove colon)และ หลัง มีช่องว่าง

 {{(ตรงนี้มีช่องว่าง)wiki:51070972.jpg?200(ตรงนี้ไม่มีช่องว่าง)|ภาพ??}}


ไม่มีโคลอน มีช่องว่าง จะจัดชิดซ้่าย เหมือนมีช่องว่างหน้าโคลอน แต่ไม่ชิดหลัง ??

Picture and text

Textองค์ความรู้ในบุคลากรที่มีประสบการณ์ มักจะได้จากความทรงจำในเหตุการณ์ที่ผ่านมา และ ในบางกรณีอาจได้เป็นครั้งคราวจากการรวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลเพื่องานวิจัย หรือ เพื่อเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น หรือ เพื่อการนำเสนอผลงาน หรือ เพื่อการเรียนการสอน เป็นที่ทราบกันดีว่า ณ.วันนี้หน่วยงานจำนวนมากยังไม่สามารถตอบปัญหา หรือ ข้อสงสัย ในงานที่ทำได้ในทุกครั้ง ทุกเรื่องที่มีปัญหาในทันที ทั้งนี้เพราะวิธีการรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล ที่ใช้กันอยู่ ต้องใช้เวลาหลายวัน ถึง หลายสัปดาห์

ความรู้จากความทรงจำของผู้ที่มีประสบการณ์ เป็นความรู้ที่เชื่อถือได้ดีระดับหนึ่ง สามารถนำไปสอน หรือ แนะนำผู้ที่มีประสบการณ์น้อยกว่าได้เป็นอย่างดี แต่ก็พบไม่น้อยว่าความรู้จากความทรงจำไม่ตรงกับความรู้ที่เกิดจากผลของการ ประมวลข้อมูล(จากข้อมูลจริงชุดเดียวกัน) ทำให้เกิดความคลาดเคลื่อนทางวิชาการ และ อาจเป็นผลเสียในเวลาต่อมาหากนำองค์ความรู้ที่ไม่ถูกต้องไปใช้ ดังนั้นความรู้จากความทรงจำของบุคคลที่ดีและถูกต้อง น่าจะทำร่วมกับ หรือ รับการยืนยันจากการประมวลผลจากข้อมูลจริงด้วย

 {{:wiki:51070972.jpg?200|Text}}องค์ความรู้ใน....
ตัวหนังสือจะไม่เสมอขอบบนของภาพ ดูไม่สวยงาม

Textองค์ความรู้ในบุคลากรที่มีประสบการณ์ มักจะได้จากความทรงจำในเหตุการณ์ที่ผ่านมา และ ในบางกรณีอาจได้เป็นครั้งคราวจากการรวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลเพื่องานวิจัย หรือ เพื่อเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น หรือ เพื่อการนำเสนอผลงาน หรือ เพื่อการเรียนการสอน เป็นที่ทราบกันดีว่า ณ.วันนี้หน่วยงานจำนวนมากยังไม่สามารถตอบปัญหา หรือ ข้อสงสัย ในงานที่ทำได้ในทุกครั้ง ทุกเรื่องที่มีปัญหาในทันที ทั้งนี้เพราะวิธีการรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล ที่ใช้กันอยู่ ต้องใช้เวลาหลายวัน ถึง หลายสัปดาห์

ความรู้จากความทรงจำของผู้ที่มีประสบการณ์ เป็นความรู้ที่เชื่อถือได้ดีระดับหนึ่ง สามารถนำไปสอน หรือ แนะนำผู้ที่มีประสบการณ์น้อยกว่าได้เป็นอย่างดี แต่ก็พบไม่น้อยว่าความรู้จากความทรงจำไม่ตรงกับความรู้ที่เกิดจากผลของการ ประมวลข้อมูล(จากข้อมูลจริงชุดเดียวกัน) ทำให้เกิดความคลาดเคลื่อนทางวิชาการ และ อาจเป็นผลเสียในเวลาต่อมาหากนำองค์ความรู้ที่ไม่ถูกต้องไปใช้ ดังนั้นความรู้จากความทรงจำของบุคคลที่ดีและถูกต้อง น่าจะทำร่วมกับ หรือ รับการยืนยันจากการประมวลผลจากข้อมูลจริงด้วย

 {{:wiki:51070972.jpg?200(มีช่องว่าง)|Text}}องค์ความรู้ใน....
 ตัวหนังสือจะ่เสมอขอบบนของภาพ และ พารากราฟสอง ก้ตามไปด้วย และ ถ้ามีภาพถัดไป ก็จะมาต่อขอบขวาของภาพทำให้เกิดคั่นบันได สามารถแยกได้ด้วย <code> ==== ==== ไม่ใช่ ----- </code> 

Textองค์ความรู้ในบุคลากรที่มีประสบการณ์ มักจะได้จากความทรงจำในเหตุการณ์ที่ผ่านมา และ ในบางกรณีอาจได้เป็นครั้งคราวจากการรวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลเพื่องานวิจัย หรือ เพื่อเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น หรือ เพื่อการนำเสนอผลงาน หรือ เพื่อการเรียนการสอน เป็นที่ทราบกันดีว่า ~~CL~~ ณ.วันนี้หน่วยงานจำนวนมากยังไม่สามารถตอบปัญหา หรือ ข้อสงสัย ในงานที่ทำได้ในทุกครั้ง ทุกเรื่องที่มีปัญหาในทันที ทั้งนี้เพราะวิธีการรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล ที่ใช้กันอยู่ ต้องใช้เวลาหลายวัน ถึง หลายสัปดาห์~~CL~~

ความรู้จากความทรงจำของผู้ที่มีประสบการณ์ เป็นความรู้ที่เชื่อถือได้ดีระดับหนึ่ง สามารถนำไปสอน หรือ แนะนำผู้ที่มีประสบการณ์น้อยกว่าได้เป็นอย่างดี แต่ก็พบไม่น้อยว่าความรู้จากความทรงจำไม่ตรงกับความรู้ที่เกิดจากผลของการ ประมวลข้อมูล(จากข้อมูลจริงชุดเดียวกัน) ทำให้เกิดความคลาดเคลื่อนทางวิชาการ และ อาจเป็นผลเสียในเวลาต่อมาหากนำองค์ความรู้ที่ไม่ถูกต้องไปใช้ ดังนั้นความรู้จากความทรงจำของบุคคลที่ดีและถูกต้อง น่าจะทำร่วมกับ หรือ รับการยืนยันจากการประมวลผลจากข้อมูลจริงด้วย

 {{:wiki:51070972.jpg?200(มีช่องว่าง)|Text}}องค์ความรู้ใน..~~cl~~..

Textองค์ความรู้ในบุคลากรที่มีประสบการณ์ มักจะได้จากความทรงจำในเหตุการณ์ที่ผ่านมา และ ในบางกรณีอาจได้เป็นครั้งคราวจากการรวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลเพื่องานวิจัย หรือ เพื่อเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น หรือ เพื่อการนำเสนอผลงาน หรือ เพื่อการเรียนการสอน เป็นที่ทราบกันดีว่า ~~CL~~ ณ.วันนี้หน่วยงานจำนวนมากยังไม่สามารถตอบปัญหา หรือ ข้อสงสัย ในงานที่ทำได้ในทุกครั้ง ทุกเรื่องที่มีปัญหาในทันที ทั้งนี้เพราะวิธีการรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล ที่ใช้กันอยู่ ต้องใช้เวลาหลายวัน ถึง หลายสัปดาห์~~CL~~

ความรู้จากความทรงจำของผู้ที่มีประสบการณ์ เป็นความรู้ที่เชื่อถือได้ดีระดับหนึ่ง สามารถนำไปสอน หรือ แนะนำผู้ที่มีประสบการณ์น้อยกว่าได้เป็นอย่างดี แต่ก็พบไม่น้อยว่าความรู้จากความทรงจำไม่ตรงกับความรู้ที่เกิดจากผลของการ ประมวลข้อมูล(จากข้อมูลจริงชุดเดียวกัน) ทำให้เกิดความคลาดเคลื่อนทางวิชาการ และ อาจเป็นผลเสียในเวลาต่อมาหากนำองค์ความรู้ที่ไม่ถูกต้องไปใช้ ดังนั้นความรู้จากความทรงจำของบุคคลที่ดีและถูกต้อง น่าจะทำร่วมกับ หรือ รับการยืนยันจากการประมวลผลจากข้อมูลจริงด้วย

 {{:wiki:51070972.jpg?200(มีช่องว่าง)|Text}}องค์ความรู้ใน..~~cl~~..
แยก พารากราฟ ความรู้จากความทรงจำของผู้ที่มีประสบ ลงมาไต้รูปเอาภาพจาก เวปอื่น มาหน้่าจอ

ตัวอย่างการเอาภาพมาจาก กูเกิล มาประกอบเอกสารนี้

1. แบบให้คลิ๊กไปดู (ใช้ [ สองอัน ) 
[[http://www.google.co.th/intl/en_com/images/logo_plain.png]]

http://www.google.co.th/intl/en_com/images/logo_plain.png

2. เอามาออกหน้าจอเลย (ใช้ ปีกกา สองอัน) 
{{http://www.google.co.th/intl/en_com/images/logo_plain.png}}
เอาภาพจากDirectoryอื่นออกหน้่าจอ

1. ไม่ครอบอะไรเลย คลิ๊กไปได้

http://202.183.204.125/ftp/Pictures/memo.jpg

2. ครอบ [ สองตัว คลิ๊กไปได้

(ใส่คำบรรยายได้ ปรับขนาดได้)

3. ครอบ { สองตัว ภาพมาปรากฏเลย

202.183.204.125_ftp_pictures_memo.jpg

4. ตัดมาเฉพาะ dir ครอบด้วย { สองตัว ต้องคล๊กไปดูภาพ ครอบด้วย [ สองตัว คล๊กได้ ไม่เจอภาพ

ftp_pictures_memo.jpg
ftp_pictures_memo.jpg
/ftp/Pictures/memo.jpg
/ftp/Pictures/memo.jpg

5. Show text เฉยๆ ไม่ hyperlink 

/ftp/Pictures/memo.jpg
:/ftp/Pictures/memo.jpglink ไป เวปอื่น

1. แบบไม่ครอบอะไรเลย \\
http://www.google.co.th/
2. แบบครอบด้วย [ หรือ { แต่ไม่ขยายความ

http://www.google.co.th/
www.google.co.th

3. แบบครอบด้วย [ หรือ { มีขยายความ

ขยายความ
ขยายความ


การทำ slideshow

 1. download plugin slideshow และ s5
 2. เอาfiles(dir) ไปไว้ที่ /dokuwiki/lib/plugins
 3. ใส่ ~~slideshow~~ ไว้ที่หัวไฟล์ และ save file หน้าจอภาพจะมีภาพ จอฉายหสAviewer เลื่อนดูภาพ

 1. ต้องเป็นfile .jpg เท่านั้น
 2. ต้องมี plugins: aviewer, autoshow, cache
 3. ขนาดภาพ: กว้าง สูง

+aviewer 800 610

 +{{:ucha:2_rajvithi:rajvithimap.jpg|Pic 1}}
 +{{:ucha:4_pmk:51070979.jpg|Pic 2}}
 +{{:ucha:4_pmk:51070980.jpg|Pic 3}}
 +{{:ucha:4_pmk:51070979.jpg|Pic 4}}
 +/aviewer

AutoViewer requires JavaScript and the Flash Player. Get Flash here.ทำ Text color=red

<color RED> Text in RED </color>

Text in RED

Embeded_Html

ตัวอย่าง โค๊ด
<h2>Hello </h2>
<a href=http://medserv.thaigov.net>THAIGOV</a>
<form>
ใส่ข้อมูลในช่อง: <input type=text value='ทดสอบ ฟอร์ม' >
</form>
<hr size=5 color=orange>
</EMBEDDED_HTML>
ผลที่ได้ออกมาเป็น

Hello

http://medserv.thaigov.net>THAIGOV
ใส่ข้อมูลในช่อง:Count Down in DAYS to reach 11/12/2009

 1. 3964 days since จำนวนวันที่จะถึง 11/12/2009 (11/12/2009) //

REM:
The date cannot be parsed: mm/dd/yyyy&date: day to remember or The date cannot be parsed: mm/dd/yyyy&nodate: day to remember
The date cannot be parsed: mm/dd/yyyy&date: day to remember or The date cannot be parsed: mm/dd/yyyy&nodate: day to remember

FTP Transfer files into Dokuwiki

1. All filename and extension MUST be lower cases.
2. Place them in wiki/data/media/ucha/
3. Chown www-data:www-data
4. Chmod 644

If you encounter a problem with filenames and extensions,
please try php function rename($oldfilename,$newfilename).

Move Content using Putty

move them in directory: wiki/data/pages/ 
เช่น ประกอบด้วย wiki/data/pages/1-ucha หรือ wiki/data/pages/5-qol
รายละเอียดที่ cmd line คล้ายแบบนี้: 1-ucha:0_introduction:startingpageMEDIA MANAGER

วิธีการสมัครสมาชิกใหม่ (อ่านได้ เขียนเติมได้)

 1. สมาชิกใหม่ ที่ต้องการเข้ามาร่วมสร้าง เสริม แสดงความเห็น ในเนื้อหา จะต้องลงทะเบียนก่อน โดยให้เลือกคลิ๊กที่ login แล้ว คลิ๊กที่ register แล้วรอการติดต่อจากผู้ดูแลระบบ
 2. เมื่อผู้ดูแลระบบตรวจสอบคุณสมบัติแล้ว จะนัดแนะมาสอนวิธีการใช้ระบบ การเขียน การวางภาพ ฯลฯ หลังจากนั้น ก็จะให้รหัสผ่าน เพื่อให้สมาชิกได้มีสิทธิ์เขียนเติม เสริม ลงในWiki ได้
 • สำหรับท่านที่มีความประสงค์จะเข้ามาช่วยในเบื้องต้นที่ยังไม่ได้มีการสอนการใช้งาน ก็สามารถทำได้ โดย เขียนบทความ หรือ เอาบทความเดิมมาตกแต่งให้ดีกว่าเดิม มีรูปประกอบ แล้วส่งกลับไปทางอิเมล์เพื่อให้ผู้ดูแลระบบได้นำลงระบบได้เลย (ลงไปทับฉบับเดิม เป็นฉบับปรับปรุงใหม่) กรณีที่เป้นบทความ เนื้อหาสร้างใหม่ เมื่อส่งมากรุณาระบุด้วยว่า อยากให้อยู่ตรงส่วนใด บริเวณใด ของวิกิ ผู้ดูแลระบบจะได้นำลงไปถูกที่ ถูกวัตถุประสงค์ การช่วยเหลือเพียงการแก้คำผิด สะกดผิด ก็ถือว่าช่วยได้มากแล้ว การช่วยเหลือโดยการแก้เนื้อหาที่ผิด หรือ เพิ่มเติมข้อมูลหลักฐาน จะยิ่งทำให้ระบบวิกินี้ แข็งแรงขึ้น ๆ หากพบเห็นอะไรไม่ถูกใจ ไม่ถูกต้อง กรุณาทำสิ่งที่ถูกต้องส่งเข้ามา จะเป็นการสร้างสรรคฺ์ที่ทำประโยชน์ต่อคนหมู่มาก ต่อประเทศชาติWiki FAQ ของที่อื่น

ทดลองแล้วไม่ได้ผล

 1. ~~CL~~
6-miscell/wiki/3_dokuwiki_tutorial1.txt · Last modified: 2009/07/19 09:28 by admin
Back to top
chimeric.de = chi`s home Creative Commons License Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0