บันทึกการประชุม Ucha ประจำวันที่ 18/12/51

วาระที่ 1 แนะนำระบบ wiki

  1. ได้มีการแนะนำระบบ wiki (ใหม่) ให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุม เพื่อนำมาใช้ในการ ติดต่อ ประสาน และ สอบถามข้อมูลต่าง ๆ ในระบบ UCHA
  2. ได้อธิบายถึงประโยชน์ของระบบ wiki และ วิธีการใช้งาน
  3. แจกเอกสารการใช้ wiki เป็นภาษาไทย

วาระที่ 2 ติดตามงาน

ลำดับ ชื่องาน เจ้าของงาน cases ปัญหาที่รอปรึกษา บันทึกการแก้ไข
1.Socialwork Lerdsin คุณ นุชนารท 081 731 5764 23
2.ICU Lerdsin (2) คุณ ศิริมา 089 823 4488 18
3.กู้ชีพ เลิดสิน(2) คุณ นิตยา 089-485-4499 12
4.Neonate Lerdsin คุณ ชวไล 081 697 4141 0
5.HRD Lerdsin(2) คุณ จินตนา 089-177-6457 0
6.ObGyn Lerdsin ดร. นวลพรรณ 089 693 5636 319

วาระที่ 3 เรื่องพิจารณา

วาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ

6-miscell/wiki/3_form_prachoom.txt · Last modified: 2009/02/14 20:46 (external edit)
Back to top
chimeric.de = chi`s home Creative Commons License Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0