Wikimapia

FROM: http://googleearthview.blogspot.com/2008/12/wikimapia-wwwwikimapiaorg.html

Tuesday, December 23, 2008 Wikimapia www.wikimapia.org หลายคนคงรู้จักเว็บ www.wikimapia.org ดี แต่อีกหลายคนอาจจะยังไม่คุ้นชื่อ

มัน เป็นการต่อยอดจาก Wikipedia.org และ Google Map/Earth นั่นเอง โดยการนำเอาข้อมูลสถานที่ต่างๆ มาลงเพิ่มในข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศ ทำให้เราสามารถค้นหาสถานที่ ประวัติความเป็นมา และข้อมูลอื่นๆ ได้ด้วยการ Search ด้วยชื่อ หรือการคลิกที่สถานที่ที่มีคนสร้างข้อมูลเรียบร้อยแล้ว (Add Place)

สิ่งที่น่าสนใจคือ เราในฐานะผู้ใช้งานสามารถสร้างฐานข้อมูลได้ไม่ต่างจาก Wikipedia (www.wikipedia.org) โดยการสมัครสมาชิก และเริ่มต้นใช้งานด้วยการสร้างฐานข้อมูล (Add Place: คล้ายการตีกรอบเหลี่ยมรอบสถานที่ อาคาร หรือสิ่งก่อสร้าง) แล้วตั้งชื่อ ประเภทของสถานที่หรืออาคาร จากนั้นก็ใส่ข้อมูลประวัติ และสร้างการเชื่อมโยงลิงค์ ไปยัง Wikipedia หรือฐานข้อมูลสำคัญอื่นๆ เช่นที่เรือนไทยแห่งนี้

เท่าที่สังเกต มีการเพิ่มฐานข้อมูลของพระราชวัง วัง ตำหนัก สถานที่สำคัญของราชการ และอื่นๆ ไปไม่น้อยแล้ว ซึ่งหากมีการเพิ่มข้อมูลเข้าไปเรื่อยๆ ก็จะเป็นผลดีต่อผู้สนใจ และเยาวชนครับ


บทความเกี่ยวข้อง - Wikimapia www.wikimapia.org - การสร้างแผนที่ ใน WikiMapia - การค้นหา แผนที่ โดยใช้ WikiMapia - สถานที่สำคัญ ใน WikiMapia

7-webtechnology/misc/wikimapia.txt · Last modified: 2009/01/26 16:15 (external edit)
Back to top
chimeric.de = chi`s home Creative Commons License Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0